Dato for udgivelse
04 Mar 2016 12:44
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Feb 2016 14:04
SKM-nummer
SKM2016.108.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
15-3225815
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momspligt
Emneord
Momspligt - i nær tilknytning - social forsorg og bistand - A-kasse
Resumé

Skatterådet kan ikke bekræfte, at Spørgers ydelser leveret til A-kasser vedrørende udførelse af A-kassens opgaver over for forsikrede arbejdsledige er momsfritagne som social forsorg og bistand.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 4, nr. 1

Reference(r)

Momsloven § 4 og 13, stk. 1, nr. 2.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit D.A.5.2.2.4.

Spørgsmål:

  1. Kan det bekræftes, at Spørger ikke skal betale moms af ydelser leveret til A-kasser vedrørende udførelse af A-kassens opgaver over for forsikrede arbejdsledige?

  2. Hvis spørgsmål besvares bekræftende kan det da bekræftes, at Spørger heller ikke skal betale lønsumsafgift af ydelserne?

Svar:

  1. Nej

  2. Bortfalder

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger driver virksomhed inden for human ressource management, hvor Spørger bl.a. er sparrings- og samarbejdspartner for kommuner og jobcentre med henblik på hurtigst muligt at bringe arbejdsledige tilbage på arbejdsmarkedet.

Den nye beskæftigelsesreform betyder bl.a., at den arbejdsledige i videre omfang end hidtil skal sættes i centrum, og at indsatsen tilrettelægges på baggrund af et tættere samarbejde mellem den ledige, jobcentret og A-kassen.

A-kasserne skal som følge af den nye beskæftigelsesreform bl.a. gennemføre flere samtaler med forsikrede arbejdsledige og de tilknyttede jobcentre. For at kunne gennemføre disse samtaler, skal A-kassen enten ansætte yderligere kompetente medarbejdere eller indhente assistance hertil hos 3. mand.

Spørger er nu ved at indgå aftale med en statsanerkendt A-kasse om på dennes vegne at forestå de administrative opgaver med gennemførelse af samtaler med de forsikrede arbejdsledige og de tilknyttede jobcentre.

Spørgers opfattelse og begrundelse

A-kassevirksomhed er momsfritaget i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 2, som social sikring af arbejdsledige, og A-kasserne skal som følge heraf ikke betale moms af medlemskontingenterne. Kontingenterne er sammensat af et arbejdsløshedsforsikringsbeløb og et bidrag til dækning af A-kassens udgifter til administration af arbejdsløshedsforsikringssystemet.

Formålet med at momsfritage A-kasserne er at nedbringe udgifterne til deres ydelser inden for den sociale sektor, og herved gøre dem mere tilgængelige for de borgere, der vil kunne modtage dem.

Det er i tilknytning til momsfritagelsen af A-kasserne fastslået, at fagforeningers administration af A-kassernes virke er momsfritaget som en ydelse i nær tilknytning til social forsorg og bistand.

Spørger skal på vegne af A-kassen udføre ydelser over for de forsikrede arbejdsledige - ydelser, som A-kassen er forpligtet til at levere til de forsikrede arbejdsledige.

De omhandlede ydelser udgør en uomgængelig nødvendig del af A-kassens virke med levering af sociale sikringsydelser til de arbejdsløshedsforsikrede.

Det er Spørgers vurdering, at Spørgers ydelser som følge heraf må anses for at udgøre ydelser i nær tilknytning til A-kassens momsfrie sociale sikringsydelser, og at ydelserne i medfør heraf er momsfritaget i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 2, 1. punktum. Herved nedbringes udgifterne til A-kassens sociale sikringsydelser, hvilket bl.a. er formålet med momsfritagelsen af de sociale sikringsydelser, ligesom der sker en momsmæssige ligestilling af den momsmæssige håndtering, uanset om ydelserne udføres af A-kassens egne ansatte eller af 3. mand.

Da ydelserne er momsfritaget i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 2, er ydelserne også undtaget fra lønsumsafgiftspligten i medfør af lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 1.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at Spørger ikke skal betale moms af ydelser leveret til A-kasser vedrørende udførelse af A-kassens opgaver over for forsikrede arbejdsledige.

Lovgrundlag

Momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 2 har følgende ordlyd:

"Social forsorg og bistand, herunder sådan, som præsteres af børne- og ungdomsinstitutioner og institutioner inden for ældreområdet, samt levering af varer og ydelser med nær tilknytning hertil. Fritagelsen omfatter ikke ydelser, der er visiteret i henhold til § 83 i lov om social service, og som leveres af andre end kommuner efter reglerne for frit leverandørvalg i hjemmeplejen, hvor betalingen for ydelsen afregnes mellem leverandøren og kommunen."

Bestemmelsen implementerer Momssystemdirektivets artikel 132, stk. 1, litra g) og h) i dansk ret: 

"1. Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner:

.....

g) levering af ydelser og varer med nær tilknytning til socialbistand og social sikring, herunder sådanne, som præsteres af alderdomshjem, af offentligretlige organer eller af andre organer, der er anerkendt af den pågældende medlemsstat som foretagender af almennyttig karakter

h) levering af ydelser og varer med nær tilknytning til beskyttelse af børn og unge, som præsteres af offentligretlige organer eller andre organer, der er anerkendt af den pågældende medlemsstat som foretagender af almennyttigkarakter"

Bestemmelsen implementerer endvidere momssystemdirektivets artikel 134, hvoraf følgende fremgår:

"Levering af varer og ydelser omfattes ikke af de i artikel 132,

stk. 1, litra b), g), h), i), l), m) og n), fastsatte fritagelser i følgende

tilfælde:

a) såfremt transaktionerne ikke er uomgængelig nødvendige

for udførelsen af de transaktioner, der er fritaget for afgift

b) såfremt transaktionerne hovedsageligt tager sigte på at give

organet yderligere indtægter ved udførelse af transaktioner i

direkte konkurrence med momspligtige erhvervsvirksomheder."

Praksis

C-415/04, Stichting Kinderopvang Enschede

Tjenesteydelser som formidler mellem personer, der søger, og personer, der tilbyder børnepasning, kan kun være omfattet af momsfritagelsen, hvis børnepasningsydelsen selv opfylder fritagelsesbetingelserne, hvis ydelsen er af en sådan art og kvalitet, at forældrene ikke kunne være sikre på at få adgang til en ydelse af samme værdi uden at anvende formidlingsydelsen, samt hvis formidlingsydelserne ikke hovedsageligt tager sigte på at opnå yderligere indtægter ved udførelse af transaktioner i direkte konkurrence med handelsforetagender, som skal svare moms.

Begrundelse

Det er oplyst, at Spørger er et selskab, der driver virksomhed inden for human ressource management, hvor Spørger bl.a. er sparrings- og samarbejdspartner for kommuner og jobcentre med henblik på hurtigst muligt at bringe arbejdsledige tilbage på arbejdsmarkedet.

Spørger påtænker at indgå en aftale med en statsanerkendt A-kasse om på dennes vegne at forestå de administrative opgaver med gennemførelse af samtaler med de forsikrede arbejdsledige og de tilknyttede jobcentre.

Det er på denne baggrund SKATs opfattelse, at Spørgers ydelser ikke i sig selv kan anses for social forsorg og bistand omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 2.

Ydelserne må herefter anses for momspligtige, medmindre de opfylder følgende betingelserne for at være leveret i nær tilknytning til social forsorg og bistand: 

  1. ydelserne skal leveres til brug for en ydelse, der i sig selv er momsfritaget efter momslovens § 13, stk.1, nr. 2

  2. ydelserne skal være uomgængeligt nødvendige for udførelsen af den fri-tagne transaktion (A-kassens transaktioner)

  3. ydelserne må ikke tage sigte på at give Spørger yderligere indtægter i konkurrence med momspligtige virksomheder

Spørgers ydelser leveres til brug for A-kasse virksomhed, som opfylder betingelserne for momsfritagelse som social forsorg og bistand, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 2, og den første betingelse er derfor opfyldt.

Den anden betingelse kan anses for opfyldt, såfremt Spørgers ydelser er af en sådan art og kvalitet, at det ikke ville være muligt for A-kassen at levere sine ydelser på et tilsvarende niveau, medmindre A-kassen gør brug af Spørgers ydelser, jf. C-415/04, Stichting Kinderopvang Enschede.

Det er SKATs opfattelse, at Spørgers ydelser bestående i at forestå de administrative opgaver med gennemførelse af samtaler med de forsikrede arbejdsledige og de tilknyttede jobcentre ikke opfylder den anden betingelse, idet sådanne ydelser vil kunne leveres af andre aktører med et tilsvarende niveau.

Spørgers ydelser kan med henvisning hertil ikke anses for uomgængeligt nødvendige for udførelsen af den momsfritagne hovedtransaktion, jf. momssystemdirektivets artikel 134.

Afslutningsvis bemærkes det endvidere, at heller ikke den tredje betingelse kan anses for opfyldt, idet Spørger leverer sine ydelser i konkurrence med andre momspligtige virksomheder.

Spørgers ydelser kan på denne baggrund ikke anses for leveret i nær tilknytning til social forsorg og bistand, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 2.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Nej".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at Spørger ikke skal betale lønsumsafgift af ydelserne.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Bortfalder".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.