Dato for udgivelse
07 Mar 2016 14:15
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Feb 2016 13:03
SKM-nummer
SKM2016.113.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
15-3078617
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Andet om moms + Andet om lønsumsafgift
Emneord
Forening, forskning, fritagelse
Resumé

Skatterådet bekræfter, at spørger er en afgiftspligtig person, som driver økonomisk virksomhed i henhold til momsloven § 3 stk. 1.
Skatterådet bekræfter, at spørger er omfattet af fritagelsen i momsloven § 13, stk.1, nr. 4.

Hjemmel

Momsloven

Reference(r)

Momsloven § 3 og § 13, stk. 1, nr. 4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit D.A.5.4.2.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit D.A.5.4.3.

Spørgsmål

 1. Er spørger en afgiftspligtig person, som driver økonomisk virksomhed i henhold til momsloven § 3 stk. 1?

 2. Hvis svaret på spørgsmål 1 er ja, er spørger så omfattet af fritagelsen i momsloven § 13, stk.1, nr. 4?

Svar

 1. Ja

 2. Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er en forening, hvor medlemmerne er enten forskningsfonde, landbrugsministerier og/eller forskningsinstitutter indenfor landbrug og miljø fra 20 forskellige lande. Formålet er at diskutere de relevante forskningspolitiske udviklinger på medlemslandniveau og i Europa indenfor sektoren herunder, hvilken betydning det har for medlemmerne, og hvilke tiltag det ville kræve af dem for at tilpasse sig og for at imødekomme kravene. Samtidig søges der og opretholdes dialog med beslutningstagerne i EU Kommissionen og på medlemslandniveau for at informere om de forskellige aktørers rammer og at påvirke beslutningsprocesserne, således at alle aktørernes interesser bliver set.  For eksempel bliver det i stigende grad krævet af forskningsbevillingerne, at forskningen skal bidrage mere direkte og hurtigere til samfundets udfordringer (såsom klimaforandring og manglende vækst i Europa). Samtidig bliver forskerne i stigende grad bedømt på deres videnskabelige publikationer i højt rankede journaler, som opnås nemmere ved disciplinær i stedet for interdisciplinær forskning og øger ikke videns distribution til ikke akademiske miljøer. Spørger optager og diskuterer relevante og aktuelle forskningspolitiske temaer på en årlig konference og i op til to workshops om året, hvor medlemmer har fri adgang og bliver suppleret med inviterede speakers og eksperter. Disse gæster bliver ikke betalt, men får udelukkende betalt deres rejseudgifter. Sammendrag af diskussionerne bliver kommunikeret via hjemmesiden X eller publikationer.

Spørgers generalsekretær X er ansat ved X Universitet. X Universitet modtager et årligt fast beløb på 50.000 euro fra spørger for at dække generalsekretærens rejseudgifter og lønomkostninger. Spørger skal derfor registreres i Danmark, og afgiftspligten afgøres.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørger mener ikke, at foreningen overhovedet falder under momslovens § 3 stk.1, fordi spørger ikke driver økonomisk virksomhed.

Men hvis spørger bliver betragtet som en afgiftspligtig person, så mener spørger, at foreningen burde være omfattet af momslovens § 13, stk.1 nr. 4: Foreningers og organisationers levering af ydelser og varer i nær tilknytning hertil til deres medlemmer i disses fælles interesse og mod et kontingent. Det er en forudsætning, at foreningen mv. ikke arbejder med gevinst for øje, og at formålet er af politisk, fagforeningsmæssig, religiøs, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter eller vedrører borgerlige rettigheder. Det er desuden en forudsætning, at afgiftsfritagelsen ikke kan fremkalde konkurrencefordrejning.

Desuden vil spørger gerne pege på en afgørelse, hvor forholdene af den bedømte forening ligner spørgers:

SKM2008.156.LSR. Foreninger med et forbrugerpolitisk formål er omfattet af fritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 4. Landsskatteretten anså en aktionærforening for delvist momsfritaget som en forbrugerpolitisk forening. Foreningen havde som ét af sine formål at varetage medlemmernes interesser over for politikere, myndigheder og i den offentlige debat for derigennem at søge at påvirke den politiske beslutningsproces. Landsskatteretten afgjorde, at foreningen var momsfritaget af de kontingentindtægter, der kunne henføres til foreningens forbrugerpolitiske virke. Dette skønnedes efter en konkret vurdering at udgøre 25 pct. af foreningens kontingentindtægter.

Uddrag af spørgers vedtægter

"X CHARTER

Name, Nature and Seat:

Art. 1: X.

Art. 2: The organization is an organisation that serves as a platform of institutional members, based on members' agreement to participate and earlier members' acceptance decision.

Art. 3: The organization has its seat at the X University, Denmark.

Purpose:

Art. 4: The purpose of X is to establish, stimulate and improve contacts between all types of stakeholders including funding organizations and research performers in the European Union and associated European countries who are working for the development, improvement, and utilization of the agricultural knowledge base.

Activities:

Art. 5:  X employs the following activities to attain its purpose:

 • Annual members' conference

 • Stakeholders and other conferences and workshops

 • Other activities, including creating position papers or scientific articles with the main aim of synthesis and contribution to the research political debate in the sector and where deemed appropriate beyond, as well as outreach activities. 

Membership, applications, votes and contributions:

Art. 6: Membership of X: Any European country can be a member through a national institutional body in that country. There are two types of membership:

 • A full country membership (a national institution)

 • A joint membership (a research institution)

Art. 7: Each full member has one vote in the GENERAL ASSEMBLY. (...).

Art. 8: Full members and joint members annually pay a respective fee decided upon by all the present members at the based on the budget agreed upon by the GENERAL ASSEMBLY.

Art. 9: Payment of fees is done on an annual calendar year basis. New Members start to pay for the calendar year following the entry to the X. In addition to fees also other types of contributions to the activities of X are accepted on voluntary basis.

Art. 10: Guests may be invited by the Secretary General or through person delegated by him/her to provide such invitation to attend as observers to X official meetings as the General Assembly. For other types of events as conferences and workshops open invitations could be used as method.

General assembly:

Art. 11: The GENERAL ASSEMBLY is X's supreme body.

 • It decides on constitutional matters and on overriding strategic directions for the organization

 • It decides on the annual budget, actions to undertake and central positions to adopt on behalf of the entire organisation

 • It decides on the venue and host of the Annual Members' Conference

 • It settles the annual financial report

 • It annually appoints the BOARD through a voting procedure

 • It appoints the Secretary General.

(...)

President:

(...)

Board:

(...)

Secretary General:

Art. 24: The Secretary General is the executive officer of X. He/she is appointed by the General Assembly after suggestion by the Board. His/her operative mandate draws on decisions by the board and relate to all tasks and mandates of the board.

Art. 25: The Secretary General reports his/her activities annually to the GENERAL ASSEMBLY.

Art. 26: The Secretary General represents X in appropriate national and international fora.

Art. 27: The Secretary General is appointed in his/her personal capacity by the GENERAL ASSEMBLY, following a proposal of the board and on the basis of an agreement between X and the institutional entity that employs the Secretary General. Such an agreement should in principle include the following elements:

 • The period that the Secretary General may hold office

 • Adequate office infrastructure and administrative support

 • An annual lump sum remuneration to cover the costs of administrative support and office infrastructure

 • All financial doings of the Secretary General comply with, and are audited by, the financial department of his/her employer.

Contributions and financial transactions:

Art. 28: Financial contributions to X include:

 • Membership fees, set annually by the GENERAL ASSEMBLY on the basis of the agreed budget. Other types of fees e.g. conference fees are decided by the Board.

 • Any other incomes (as contributions e.g. for participation in various projects with external financing, incomes from various activities, or funds in general).

Art. 29: The Secretary General shall be delegated full authority by the BOARD to execute financial transactions on behalf of X.

Clause:

(...)

Definitions:

(...)."

Spørgers regnskab for 2014

X

SKATs indstilling og begrundelse

Lovgrundlag 

 • Momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23. januar 2013 om merværdiafgift med senere ændringer

 • Momssystemdirektivet, jf. Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem med senere ændringer.

Momsloven

"§ 1. Erhvervsmæssig levering af varer og ydelser med leveringssted i Danmark er afgiftspligtig efter denne lov. Afgiftspligtig er ligeledes erhvervelse af varer fra andre EU-lande og indførsel af varer fra steder uden for EU. Afgift efter loven betales til staten.

§ 3. Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed. (...).

§ 4. Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering. (...).

§ 13. Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

(...)

4) Foreningers og organisationers levering af ydelser og varer i nær tilknytning hertil til deres medlemmer i disses fælles interesse og mod et kontingent. Det er en forudsætning, at foreningen mv. ikke arbejder med gevinst for øje, og at formålet er af politisk, fagforeningsmæssig, religiøs, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter eller vedrører borgerlige rettigheder. Det er desuden en forudsætning, at afgiftsfritagelsen ikke kan fremkalde konkurrencefordrejning.

(...)."

Momssystemdirektivet

"Artikel 2

1. Følgende transaktioner er momspligtige:

a) levering af varer, som mod vederlag foretages på en medlemsstats område af en afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab

(...)

c) levering af ydelser, som mod vederlag foretages på en medlemsstats område af en afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab

(...).

Artikel 9

1. Ved »afgiftspligtig person« forstås enhver, der selvstændigt og uanset stedet udøver økonomisk virksomhed uanset formålet med eller resultatet af den pågældende virksomhed.

Ved »økonomisk virksomhed« forstås alle former for virksomhed som producent, handlende eller tjenesteyder, herunder minedrift og landbrug, samt virksomhed inden for liberale og dermed sidestillede erhverv. Ved økonomisk virksomhed forstås navnlig udnyttelse af materielle eller immaterielle goder med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter.

(...)."

Praksis

C-89/81, Hong-Kong Trade

Den, der regelmæssigt udfører udelukkende gratis tjenesteydelser for erhvervsdrivende, kan ikke anses for afgiftspligtig i den i artikel 4 i det andet direktiv om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter forudsatte betydning.

SKM2008.156.LSR

En aktionærforening med et delvist forbrugerpolitisk formål blev betragtet som delvist momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 4.

SKM2008.705.SR

Skatterådet fandt, at en forening, hvis formål var at argumentere og viderebringe viden omkring psykosocialt arbejde, var momspligtig af sine kontingenter. Foreningens kontingentfinansierede aktiviteter måtte betragtes som økonomisk virksomhed, og kontingenterne måtte betragtes som vederlag for medlemmernes adgang til aktiviteterne. Foreningens formål faldt ikke ind under én af de kategorier, som var nævnt i momslovens § 13, stk. 1, nr. 4.

SKM2007.515.SR

Skatterådet fandt, at en forening, der holdt netværksarrangementer med det formål at være et professionelt samlingssted for forretningsudviklere (business developere), var momspligtig af sine kontingenter. Afholdelsen af arrangementerne måtte betragtes som økonomisk virksomhed, og kontingenterne måtte betragtes som vederlag for adgangen til at deltage i arrangementerne. Foreningens formål faldt ikke ind under én af de kategorier, som var nævnt i momslovens § 13, stk. 1, nr. 4.

Den juridiske vejledning 2015- 2

D.A.5.4.2 Betingelser for momsfritagelse

"(...)

Regel

Fritagelsesbestemmelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 4, omfatter foreningers og organisationers levering af ydelser, samt varer i nær tilknytning hertil, til deres medlemmer i disses fælles interesse og mod et kontingent.

Sådanne leveringer kan ske momsfrit, når følgende betingelser er opfyldt:

 • Leveringen er finansieret af kontingentet

 • Leveringen har nær tilknytning til foreningens formål

 • Foreningen har et formål, som er nævnt i ML § 13, stk. 1, nr. 4

 • Foreningen ikke arbejder med gevinst for øje og

 • Afgiftsfritagelsen ikke medfører konkurrencefordrejning." 

Spørgsmål 1

Er spørger en afgiftspligtig person, som driver økonomisk virksomhed i henhold til momsloven § 3 stk. 1?

Begrundelse

Momslovens anvendelsesområde omfatter afgiftspligtige personer, der er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed jf. momslovens § 3, stk.1. Foreningen vil således være omfattet af momsloven, hvis den driver økonomisk virksomhed i momsmæssig forstand.

Momslovens § 3, stk. 1, skal fortolkes i overensstemmelse med den bagvedliggende bestemmelse i momssystemdirektivet. Det fremgår af direktivets artikel 9, stk. 1, at der ved afgiftspligtig person forstås enhver, der selvstændigt og uanset stedet udøver økonomisk virksomhed uanset formålet med eller resultatet af den pågældende virksomhed.

Det følger af direktivets ordlyd, at formålet med eller resultatet af foreningens virksomhed ikke er afgørende for vurderingen af, hvorvidt den driver økonomisk virksomhed.

Virksomhedens aktiviteter skal dog være rettet mod gennemførelse af afgiftspligtige transaktioner for, at der kan være tale om økonomisk virksomhed, jf. C-89/81, Hong-Kong Trade, hvor levering af gratis tjenesteydelser ikke kunne udgøre økonomisk virksomhed.

Det fremgår af spørgers oplysninger og af vedtægterne, at spørger er en forening, hvor medlemmerne enten er forskningsfonde, landbrugsministerier og/eller forskningsinstitutter indenfor landbrug og miljø fra 20 forskellige lande. Formålet er at diskutere relevante forskningspolitiske udviklinger på medlemslandniveau og i Europa og at søge dialog med beslutningstagerne i EU Kommissionen og på medlemslandniveau.

Sagsøgers aktiviteter består i at organisere og afholde en årlig konference om relevante og aktuelle forskningspolitiske temaer og i at afholde op til to workshops om året. Medlemmer har fri adgang hertil og eventuelle gæster i form af inviterede speakers og eksperter bliver ikke betalt, men får udelukkende betalt rejseudgifter.

Sagsøgers indtægter stammer fra medlemskontingenter og eventuelt frivillige bidrag. Det fremgår af spørgers regnskab for 2014, at indtægterne udgør 56.400 euro i form af medlemskontingenter, og udgifterne udgør 57.888,61 euro.

Det er SKATs opfattelse, at spørger driver selvstændig økonomisk virksomhed ved afholdelse arrangementerne i form af den årlige konference og ved afholdelse af eventuelle workshops, jf. momslovens § 3. Det er endvidere SKATs opfattelse, at de årlige kontingenter, som spørger modtager, kan karakteriseres som medlemmernes vederlag for arrangementerne, jf. momslovens § 4.

Spørger er således omfattet af momslovens anvendelsesområde.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "ja".

Spørgsmål 2

Hvis svaret på spørgsmål 1 er ja, er spørger så omfattet af fritagelsen i momsloven § 13, stk.1, nr. 4?

Begrundelse

Det fremgår af spørgers oplysninger, at formålet for foreningen er at diskutere relevante forskningspolitiske udviklinger på medlemslandniveau og i Europa og at søge dialog med beslutningstagerne i EU Kommissionen og på medlemslandniveau inden for områderne landbrug og miljø.

SKAT er enig i, at formålet falder inden for anvendelsesområdet for fritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 4.

Da der endvidere er tale om levering mod kontingent og med nær tilknytning til foreningens formål, at foreningen ikke arbejder med gevinst for øje, og at

afgiftsfritagelsen ikke ses at medføre konkurrencefordrejning, findes de øvrige betingelser i momslovens § 13, stk. 1, nr. 4, også at være opfyldt.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.