Dato for udgivelse
09 Mar 2016 10:38
Til
leasingvirksomheder m.fl.
Sagsnummer
15-3171605
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Leasingvirksomheder, der i perioden 20. november til 31. december 2015 har afgiftsberigtiget leasingbiler ved værditabsberegning, og som har modtaget en efteropkrævning efter SKATs omregning af afgiften (fra 180% til 150%), kan senest 15. april 2016 anmode SKAT om at få værditabsberegningen annulleret.


Folketingets vedtagelse af lovforslag nr. L 69 om nedsættelse af registreringsafgiften fra 180 % til 150 % har også betydning for de leasingekspeditioner, hvor der vælges at betale afgift i forhold til bilens faktiske værditab, når bilen udtræder af leasingordningen (værditabsberegning). 

I forbindelse med vedtagelsen af lovforslaget blev beregningsmetoden for værditab præciseret, jf. regneeksemplet i ændringsforslag til L69 (L69 - Bilag 8), således at værditabet beregnes ud fra forskellen mellem bilens afgiftsindhold ved leasingperiodens start, og bilens afgiftsindhold ved leasingperiodens ophør. Det har sammen med især afgiftsnedsættelsen betydet, at der i stort omfang er sendt efteropkrævninger ud til en række leasingvirksomheder, der har benyttet sig af værditabsberegningerne.

Lovændringen, der trådte i kraft den 1. januar 2016, har virkning fra 20. november 2015, og på den baggrund har SKAT omregnet bl.a. ca. 1.200 leasingekspeditioner med værditabsberegning for perioden 20. november 2015 til 31. december 2015.

Det har i perioden 20. november 2015 til 31. december 2015 ikke været muligt for leasingvirksomhederne at beregne konsekvenserne af værditabsberegningerne, jf. også at SKATs regnemaskine i Motorregistret først kunne tilrettes ved lovens ikrafttræden 1. januar 2016.

På den baggrund er det nu besluttet, at leasingvirksomheder, der har modtaget krav om efterbetaling for ekspeditioner med værditab i perioden 20. november til 31. december 2015, kan bede om, at få disse værditabs-ekspeditioner annulleret.

Denne adgang gives alene som en anerkendelse af, at der kan have været uklarhed om konsekvensen af værditabsberegning i forbindelse med lovændringen, og den deraf følgende præcisering af beregningsmetoden for værditab.

Fristen for at anmode om annullering af værditabsberegningen er senest 15. april 2016.

Anmodningen skal sendes til Motorcenter 2 i Århus via mail til Motorcenter@skat.dk eller SKAT, Motorcenter 2, Lyseng Alle 1, 8270  Højbjerg. 

Anmodningen skal indeholde oplysning om:

  • virksomhedens navn og cvr nr.
  • køretøjets stelnummer, mærke og model 
  • efteropkrævningens størrelse
  • eventuelle korrektioner på de manuelle rettelser til månedsangivelsen

Forenklet eksempel på værditabsberegning (fiktive tal)

Nypris 470.000 kr.
Oprindelig afgift  263.000 kr.
Leasingafgift 46.800 kr.

Handelspris ved
udtræden af ordningen

400.000 kr.
- afgiftsindhold som brugt 200.000 kr.
Forskel i afgift 63.000 kr. 63.000 kr.

Beløb der skal efterbetales

16.200 kr.

Vær i den forbindelse også opmærksom på bestemmelsen i registreringsafgiftslovens § 10, stk. 2, om at køretøjets værdi som brugt ikke kan overstige køretøjets oprindelige værdi som nyt. Værdien er i den forbindelse køretøjets værdi uden registreringsafgift. Denne regel vil typisk skulle bruges, når nuværende handelspris er lig med oprindelig nypris.

Regnemaskinen i Motorregistret vil snarest blive tilrettet, således at der ved værditabsberegninger mv. vil blive mulighed for at indsætte køretøjets oprindelige afgiftspligtige værdi som nyt.