Dato for udgivelse
08 Mar 2016 13:47
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Feb 2016 13:32
SKM-nummer
SKM2016.116.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
14-5210392
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Generelt om punktafgifter + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
Mandskabsvogne, kørsel til udlandet, opsamling af medarbejdere
Resumé

Skatterådet bekræftede, at spørger - uden at det udløste registreringsafgift -  kunne anvende to leasede mandskabsvogne til at transportere medarbejdere og arbejdsudstyr fra enten spørgers adresse eller spørgers lageradresse, der var sammenfaldende med en af spørgers medarbejderes adresse, til arbejdsstedet i udlandet, og at spørger med mandskabsvognene kunne samle medarbejdere op fra motorvejstilkørsler på vejen mod arbejdsstedet i udlandet.

Hjemmel

Registreringsafgiftsloven § 2, stk. 1, nr. 9.

Reference(r)

Registreringsafgiftsloven § 2, stk. 1, nr. 9.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-2, afsnit E.A.8.1.3.6.

Spørgsmål:

  1. Kan spørger anvende se køretøjer, som spørger har leaset, som beskrevet under de faktiske forhold uden af det udløser registreringsafgift?

Svar:

  1. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er et dansk selskab, som udfører arbejdsudleje i Norge.

Aktiviteten er, at spørger har en kontrakt med en norsk virksomhed om udførelse af arbejde, og alle beskæftigede er danskere.

Spørger har leaset to mandskabsvogne, der er fritaget for registreringsafgift i henhold til registreringsafgiftslovens bestemmelser.

Mandskabsvognene er blevet anvendt til

  • Transport fra spørgers lager eller faste forretningssted i Danmark til den norske virksomheds fabrik i Norge og tilbage til spørgers lager eller faste forretningssted i Danmark
  • Transport fra fabrikken i Norge de konkrete arbejdssteder i Norge hvor de udfører asfaltarbejdet og når dagen er slut transport tilbage til fabrikken.
  • Transport af værktøj og materialer til brug for arbejdets udførelse. 

Ad transport fra Danmark til Norge

Der er tale om en gennemført disposition, hvor de ansatte er startet fra tre forskellige adresser i Danmark.

Spørger har haft sit lager af hjælperedskaber og hjælpematerialer i lokaler, som tilhørte en af de ansatte hos spørger, og adressen hvor lageret har været beliggende, har således også været bopæl for en medarbejder.

Siden spørgsmålet blev stillet er den medarbejder, som boede på den pågældende adresse ophørt i virksomheden. Herefter er der blevet kørt fra en anden medarbejders bopæl, idet lageret af hjælperedskaber er flyttet dertil.

Der er også blevet kørt fra spørgers adresse.

Kørsel Danmark - Norge er som oftest hver 14 dage eller sjældnere.

Undervejs fra startpunktet, som har været enten spørger eller den medarbejders adresse, hvor lageret befandt sig, er ansatte blevet samlet op og der køres derefter op til en fabrik i Norge, hvor de ansatte også har ophold.

Mandskabsvognene har opsamlet de ansatte langs motorvejen, når der kørtes til færgen. De ansatte har selv været ansvarlige for transporten fra deres respektive hjem til opsamlingsstederne langs motorvejen.

Ca. hver 14 dag er mandskabsvognene blevet anvendt til transport fra fabrikken tilbage til Danmark hvor medarbejderne er blevet afsat ved afsætningspunkter langs motorvejen. De sidste har parkeret mandskabsvognene på spørgers adresse, eller på lageradressen. Bilerne har således kørt til Danmark ultimo en uge og derefter efter en weekend hjemme er bilerne kørt til Norge igen.

Der har i mandsskabsvognene kunne forefindes en instruks om hvad køretøjerne måtte anvendes til og de ansatte skulle underskrive en frasigelseserklæring, hvori de erklærede ikke at ville benytte mandskabsvognene til privat kørsel. De ansatte har desuden fået generelt påbud om at skulle agere chauffør på de konkrete opgaver og herunder også opsamling af medarbejdere.

Udover foranstående er mandskabsvognene blevet anvendt til transport af værktøj og materialer til brug for arbejdets udførelse.  Det er primært i Norge, at der er sket transport af hjælpematerialer og værktøj, idet hjælpematerialer og værktøj i stort omfang er blevet udleveret af fabrikken og blevet medbragt til de forskellige opgavesteder.

Ad transport i Norge

Fra fabrikken i Norge er de ansatte kørt ud i mandskabsvognene til de konkrete arbejdssteder, hvor de har udført asfaltarbejdet og når dagen er slut er de kørt tilbage til fabrikken.

På fabrikken har medarbejderne dagligt fået forskellige hjælpematerialer arbejdet, som er transporteret til stedet for arbejdets udførsel.

Udover foranstående er mandskabsvognene blevet anvendt til transport af værktøj og materialer til brug for arbejdets udførelse.  Det er primært i Norge, at der er sket transport af hjælpematerialer og værktøj, idet hjælpematerialer og værktøj i stort omfang er blevet udleveret af fabrikken og medbragt til de forskellige opgavesteder.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er spørgers opfattelse at det stillede spørgsmål skal besvares med et ja.

Begrundelsen herfor er at den konkrete anvendelse af bilerne efter spørgerens opfattelse helt klart falder indenfor bestemmelsen i registreringsafgiftslovens § 2. Samtidig er der tale om transport som helt klart er over en betydelig afstand.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at selskabet kan anvende de af selskabet leasede køretøjer som beskrevet under de faktiske forhold uden af det udløser registreringsafgift.

Lovgrundlag

Registreringsafgiftsloven) § 2, stk.1 nr. 9:

"Fritaget for afgift er motorkøretøjer, som utvivlsomt er konstrueret og særligt indrettet til befordring af mandskab og materiel (mandskabsvogne). Personkabinen skal være indrettet til befordring af mindst 4 personer og med mindst ét sæde bag forsæderne. Kabinen skal være adskilt fra vareladet eller varerummet. Køretøjets varelad eller varerum skal have større flademål end personkabinen. Køretøjet må kun anvendes til transport til og fra virksomhedens arbejdspladser af materiel, værktøj og materialer og til transport til og fra arbejdspladserne af personer, der arbejder i ejerens eller brugerens virksomhed. Køretøjet må ikke benyttes til privat personbefordring. Køretøjet skal på tydelig måde være påmalet virksomhedens navn. Afgiftsfritagelsen er betinget af, at køretøjer af samme fabriksmærke ikke markedsføres med lignende karrosseri i personvognsudførelse (stationcars o.lign.)." (SKATs understregning).

Registreringsafgiftsloven) § 2, stk.3:

Et køretøj, som er fritaget for afgift efter stk. 1-2, afgiftsberigtiges efter §§ 4-6 b, når betingelserne for afgiftsfritagelsen ikke længere er opfyldt.

Bekendtgørelse og registrering af køretøjer) § 1, stk. 3:

"I denne bekendtgørelse, bortset fra kapitel 4, bruges betegnelsen »ejer« eller »bruger« af et køretøj, eller afledninger heraf, såvel om tilfælde, hvor der kun er én ejer eller én bruger, som om tilfælde, hvor der er flere ejere eller flere brugere af køretøjet. Betegnelsen »bruger« af et køretøj bruges om en fysisk eller juridisk person, der er forskellig fra køretøjets registrerede ejer, og som har ret til at bruge køretøjet i 30 dage eller mere, jf. dog § 7, stk. 2 og 3

Den Juridiske vejledning 2015-2, afsnit E.A.8.1.3.6:

"Eksempler på anvendelse af mandskabsvogn

Det vil ikke være tilladt at bruge en mandskabsvogn til kørsel mellem virksomheden og den private bopæl. Kørsel mellem arbejdspladsen og den private bopæl vil normalt blive betragtet som privat personbefordring og vil derfor være i strid med reglerne. Der kan dog forekomme tilfælde, hvor en sådan kørsel kan anses som erhvervsmæssig. Eksempelvis, hvor køretøjerne normalt bliver brugt til kørsel direkte fra en medarbejders private bopæl og til arbejdspladserne. I sådanne tilfælde er det forudsat, at der er en betydelig afstand (fx til en anden by/landsdel) fra den privates bopæl til virksomhedens adresse. En sådan brug af køretøjerne vil normalt forudsætte, at der på den private adresse er et mindre lager af materiel og/eller materialer.

For ansatte omfattet af en vagtordning er det dog tilladt, at bilen bliver taget med til privatadressen. Det er en forudsætning, at vagtordningen er af en sådan karakter, at den også medfører/kan medføre brug af mandskabsvognen.

Opsamling/afsætning af personer, der arbejder i virksomheden på vej til/fra arbejdspladsen vil være tilladt, også selv om der er tale om lidt større afvigelser fra ruten. Egentlig afhentning/afsætning på personens bopæl beliggende langt fra ruten, bliver derimod anset for privat personbefordring. Det vil således være i strid med betingelserne for køretøjets benyttelse, hvis der bliver foretaget væsentlige afvigelser fra den direkte rute, fx for at hente virksomhedens medarbejdere ved deres bopæl.

Køretøjerne, der forsynes med gule nummerplader, skal afgiftsekspederes hos SKAT, før indregistrering kan finde sted"

Praksis

SKM2011.748.LSR. Landsskatteretten anså ikke en kørsel fra to medarbejderes (chaufførers) private bopæle og til arbejdsstederne med opsamling undervejs af andre medarbejdere for at være privat personbefordring. Kørslerne ansås derimod for erhvervsmæssige kørsler omfattet af undtagelsen til hovedreglen i SKATs Juridiske Vejledning. De medarbejdere der blev opsamlet havde bopæl på ruten mellem chaufførens bopæl og arbejdsstedet.

SKM2013.342.SR. Skatterådet kunne bekræfte, at en bil på papegøjeplader vil få ændret sin afgiftsmæssige status, hvis der under kørsel i udlandet monteres bagsæder og medtages passagerer Det gjorde ikke nogen forskel, at den påtænkte indretning og anvendelse af bilen i strid med registreringsafgiftslovens § 5 ville finde sted i udlandet.

Begrundelse

Det ønskes bekræftet, at spørger kan anvende de af selskabet leasede køretøjer som beskrevet under de faktiske forhold, uden at det udløser registreringsafgift.

Leasede mandskabsvogne

Det fremgår af de foreliggende oplysninger, at spørger har leaset mandskabsvognene.

Det kan lægges til grund, at mandskabsvogne, der er fritaget for registreringsafgift, kan anvendes til leasing uden at det har betydning for afgiftsfritagelsen, hvis betingelserne i registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 9, er opfyldt. Leasingtager (spørger) anses efter registreringsbekendtgørelsens § 1, stk. 3, som bruger og må ikke anvende de leasede mandskabsvogne i strid med betingelserne for afgiftsfritagelsen. Ifølge registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 9, må en afgiftsfritaget mandskabsvogn kun bruges til "transport til og fra virksomhedens arbejdspladser".

Kørsel mellem Danmark og Norge

Det fremgår, at mandskabsvognene anvendes til kørsel af ansatte hos spørger fra og til spørgers lager i Danmark til en fabrik i Norge, eller fra og til spørgers forretningsadresse og til fabrikken i Norge. Kørslen sker ca. hver 14. dag. I forbindelse med kørslen frem og tilbage opsamles og afsættes medarbejdere ved opsamlingssteder langs med motorvejen i Danmark.

SKAT har lagt til grund, at der er tale om to motorkøretøjer, der utvivlsomt er konstrueret og særligt indrettet til befordring af mandskab og materiel (mandskabsvogne), og som er fritaget for registreringsafgift i henhold til registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 9.

Det fremgår af registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 9, at en afgiftsfritaget mandskabsvogn kun må anvendes til transport til og fra virksomhedens arbejdspladser af materiel, værktøj og materialer og til transport til og fra arbejdspladserne af personer, der arbejder i ejerens eller brugerens virksomhed. Køretøjet må ikke benyttes til privat personbefordring. Hvis mandskabsvognen anvendes på anden måde, er betingelserne for afgiftsfritagelsen ikke længere til stede og der skal betales almindelig registreringsafgift, jf. registreringsafgiftslovens § 2, stk. 3, smh. m. §§ 4-6 b.

Det der således skal tages stilling til er, hvorvidt den beskrevne transport kan anses for at være transport til og fra virksomhedens arbejdspladser. 

Begrebet arbejdsplads er ikke defineret og fastsat i registreringsafgiftsloven, forarbejder, afgørelser mv.

På beskatningsområdet er begrebet "arbejdsplads" nærmere beskrevet i den juridiske vejledning 2015-2, afsnit C.A.4.3.3.1.2. Heraf fremgår, at en arbejdsplads i er et "sted, hvor der erhverves en indtægt. Alle former for arbejdspladser, der ikke også er den skattepligtiges bopæl, er omfattet. Ud over almindelige faste arbejdspladser omfatter begrebet også arbejdspladser, hvor der foregår fx kundebesøg, konferencer eller afhentning af post eller materialer. Betinger arbejdet, at den skattepligtige overnatter uden for bopælen, fx på et hotel, anses befordring til hotellet som en del af befordringen til arbejdspladsen"

På den baggrund finder SKAT at transporten fra såvel spørgers forretningssted i Danmark, som spørgers lageradresse i Danmark til og fra fabrikken i Norge kan anses som transport til og fra spørgers arbejdspladser jf. registreringsafgiftslovens § 2, stk.1, nr. 9.

Det fremgår af sagens oplysninger, at spørgers lager befinder sig i lokaler, som tilhører en af de ansatte hos spørger, og adressen er således også bopæl for en medarbejder. Det er SKATs opfattelse, at dette forhold ikke ændrer på vurderingen af, at der er tale om transport fra spørgers varelager.

SKAT finder ligesom Landsskatteretten gjorde i SKM2011.748LSR, at det er i overensstemmelse med registreringsafgiftslovens § 2, stk.1, nr.9, at foretage opsamling og afsætning af kolleger, når dette foregår ved opsamlingssteder på ruten mellem spørgers lager eller spørgers forretningssted og arbejdsstedet i Norge. 

Kørsel i Norge

En del af transporten foregår i Norge. I Norge anvendes mandskabsvognen til at transportere medarbejdere og arbejdsredskaber fra frabrikken til de forskellige arbejdssteder. Det er fra fabrikken, at medarbejderne dagligt får forskellige hjælpematerialer som f.eks. diselolie og vand mv. til brug for asfaltarbejdet samt asfalt i de tilfælde hvor der kun skal bruges mindre mængder af asfalt til konkrete opgaver.

I SKM2013.342.SR gjorde det ikke nogen forskel, at "den påtænkte indretning og anvendelse af bilen i strid med registreringsafgiftslovens § 5 ville finde sted i udlandet". En bil på papegøjeplader ville således "få ændret sin afgiftsmæssige status, hvis der under kørsel i udlandet monteres bagsæder og medtages passagerer". På den baggrund finder SKAT, at anvendelsen af mandskabsvognene skal overholde betingelserne for afgiftsfritagelsen også under kørsel i udlandet.

Det bemærkes i denne forbindelse, at SKAT ikke hermed har taget stilling til mandsskabsvognenes eventuelle registreringsforhold i Norge.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja" 

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.