Dato for udgivelse
18 Mar 2016 11:15
Til
Tonnagebeskattede selskaber
Sagsnummer
16-0161927
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Fordeling af operatørselskabernes opererede bruttotonnage har været stigende.


Hvorfor dette nyhedsbrev
Efter § 4 i bekendtgørelse nr. 770 af den 25. juni 2014, skal selskaber og foreninger m.v. fra og med indkomståret 2014 selvangive digitalt ved brug af de digitale kanaler, som SKAT anviser. 

Såfremt et tonnageskattepligtigt selskab operer skibe, som er omfattet af tonnageskatteordningen, er indberetning af flagoplysninger en obligatorisk del af den digitale selvangivelse. 

Flagoplysningerne angiver i hvilket omfang den opererede bruttotonnage, som operatørselskabet har anvendt i årets løb, har været registreret i en stat, der er medlem af EU/EØS, henholdsvis uden for EU/EØS. 

SKAT har nu bearbejdet de selvangivne oplysninger. Det meddeles hermed, at procentfordelingen af den opererede bruttotonnage for operatørselskaberne - set under ét - fordeler sig således:

Indenfor EU/EØS

Udenfor EU/EØS

Gennemsnit over indkomståret 2013

34,33 %

65,67 %

Gennemsnit over indkomståret 2014

40,43 %

59,57 %

Ændring

6,10 %

Som det fremgår af tallene har andelen registreret i en stat, der er medlem af EU/EØS været stigende.

Betydningen af stigende andel

Da andelen har været stigende finder reglen i tonnageskattelovens § 21 a, stk. 2, 3. pkt., ikke anvendelse. Det betyder, at operatørselskabet ikke skal opfylde betingelsen om, at operatørselskabs opererede bruttotonnage, der er registret i en stat, der er medlem af EU/EØS, over indkomståret 2015 skal fastholdes eller forøges.

Forbehold
SKAT tager forbehold for senere ændringer, idet SKATs beregning af procentfordelingen er foretaget på baggrund af de indberettede oplysninger.

Yderligere information
For yderligere information kan der henvises til Den juridiske vejledning på www.skat.dk.


Venlig hilsen
SKAT