Dato for udgivelse
18 Mar 2016 13:13
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15 Mar 2016 12:47
SKM-nummer
SKM2016.140.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
15-2009880
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Generelt om punktafgifter + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
Genopbygning, skade, mekaniker, afgiftspligt
Resumé

Skatterådet bekræftede, at genopbygning/reparation af et køretøj, efter en skade på køretøjet forvoldt af et værksted på grund af fejl eller mangler ved mekanikerens/værkstedets ydelse, ikke giver anledning til fornyet krav om betaling af afgift i henhold til registreringsafgiftslovens § 7, stk. 1.  

Reference(r)

Registreringsafgiftsloven § 7, stk. 1.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit E.A.8.1.8.2.

Spørgsmål:

  1. Kan det bekræftes, at genopbygning / reparation af et køretøj - efter en skade på motorkøretøjet forvoldt af et værksted på grund af fejl eller mangler ved mekanikerens/ værkstedets ydelse - ikke giver anledning til fornyet krav om betaling af afgift i henhold til registreringsafgiftslovens § 7, stk. 1. ?

Svar:

  1. Ja 

Beskrivelse af de faktiske forhold

Et motorkøretøj er sendt på værksted for at få lavet en mekanisk reparation. Under udbedring af den mekaniske reparation får motorkøretøjet en skade på motoren. Skaden på motoren skyldes en fejl eller mangler ved mekanikeren/værkstedets ydelse.

Motoren kan ikke repareres og skal derfor udskiftes med en lignende motor. 

Det kan lægges til grund at de procentmæssige grænser i forhold til handelsværdien i § 7, stk. 1 er opfyldt, idet afgiftsproblematikken i modsat fald ikke aktualiseres.

Det kan endvidere lægges til grund, at værkstedet har tegnet en værkstedsforsikringer, der dækker mekanikerens ansvar, såfremt denne ødelægger eller beskadiger det motorkøretøj, som er indleveret på det værksted, som har tegnet forsikringen.   

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørger tegner blandt andet de såkaldte værkstedsforsikringer, som er forsikringer, der dækker eksempelvis en mekanikers ansvar, såfremt denne ødelægger eller beskadiger det motorkøretøj, som er indleveret på det værksted, som har tegnet forsikringen.   

Der kan således opstå en række skadessituationer (opstået på grund af mekanikerens fejl eller forsømmelse), som har den virkning, at der sker skade på motorkøretøjet. I den forelagte situation er der tale om en skade på motorkøretøjets motor, som medfører at motoren skal udskiftes. 

Spørger henviser til registreringsafgiftslovens § 7, stk. 1, og fremhæver bestemmelsens "færdselsskadede" køretøjer, som efter spørgers opfattelse peger entydigt i retning af, at såkaldte mekaniske skader ikke er omfattet af de genopbygningsregler, som er afgørende for hvornår afgiftspligten indtræder.

Det er spørgers opfattelse, at den pågældende skadessituation vedrørende den beskadigede motor ikke umiddelbart synes at være omfattet af ordlyden i registreringsafgiftslovens § 7, stk. 1 om "ødelagt ved færdselsuheld, eksplosion, ildebrand m.m."

Endvidere anfører spørger, at lovgiver ikke har haft skadessituationerne på værkstederne med i overvejelserne, da registreringsafgiftslovens § 7 stk. 1 blev udformet.

På den baggrund er det spørgers opfattelse, at skadessituationen med deraf følgende genopbygning/reparation af motorkøretøjets motor ikke udløser afgift efter registreringsafgiftslovens § 7 stk. 1, idet opkrævning af afgifter kræver en udtrykkelig og klar lovhjemmel, og spørger mener ikke at motorskaden er omfattet af "færdselsskader, ildebrand eller eksplosion".

Spørger har lagt til grund at de procentmæssige grænser i forhold til handelsværdien er opfyldt, jf. § 7, stk. 1, idet afgiftsproblematikken i modsat fald ikke aktualiseres.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at genopbygning/reparation af et køretøj - efter en skade på motorkøretøjet forvoldt af et værksted på grund af fejl eller mangler ved mekanikerens/værkstedets ydelse - ikke giver anledning til fornyet krav om betaling af afgift i henhold til registreringsafgiftslovens § 7, stk. 1.  

Lovgrundlag

Registreringsafgiftslovens § 7 stk. 1.

§ 7. Der svares afgift af tidligere afgiftsberigtigede motorkøretøjer, medmindre disse er omfattet af § 10, stk. 4, der er genopbygget efter at have været ødelagt ved færdselsuheld, eksplosion, ildebrand m.m., såfremt disse er omfattet af en skadesforsikring, og såfremt udgiften indbefattet merværdiafgift til fuldstændig udbedring af de ved færdselsuheld mv. skete skader overstiger 75 pct. af handelsværdien før uheldet for køretøjer afgiftsberigtiget efter § 4, stk. 1, nr. 1, 65 pct. for køretøjer afgiftsberigtiget efter § 4, stk. 1, nr. 2, 80 pct. for køretøjer afgiftsberigtiget efter § 5, stk. 1, 90 pct. for køretøjer afgiftsberigtiget efter § 5, stk. 2, og 85 pct. for køretøjer afgiftsberigtiget efter § 5 a. Der beregnes dog ikke afgift i tilfælde, hvor udgiften til skadens udbedring er under 25.000 kr. indbefattet merværdiafgift. Afgiften beregnes som for nye køretøjer, dog uden tillæg eller fradrag for eventuelt manglende sikkerhedspuder.

Begrundelse

Det fremgår af registreringsafgiftslovens § 7, at der skal betales fornyet afgift af allerede afgiftsberigtigede køretøjer, der er omfattet af en skadesforsikring, og som er blevet genopbyggede (reparerede) efter at have været ødelagt ved færdselsuheld, eksplosion, ildebrand m.m.

SKAT finder på baggrund af bestemmelsens ordlyd, at skaden på et køretøj - for at være omfattet af bestemmelsen og dermed af kravet om fornyet afgiftsbetaling - dels skal være omfattet af en skadesforsikring og dels skal være forårsaget af et færdselsuheld, eksplosion, ildebrand m.m.

Det fremgår af faktiske oplysninger, at skaden på køretøjet i det foreliggende tilfælde skyldes en fejl begået af en mekaniker, der er i færd med at reparere køretøjet, mens dette opholder sig på et værksted.

Værkstedet har tegnet en værkstedsforsikring, der dækker en mekanikers ansvar, såfremt denne ødelægger eller beskadiger det motorkøretøj, der er indleveret på det værksted, som har tegnet forsikringen.

Spørger har endvidere oplyst, at det kan lægges til grund, at de procentmæssige grænser i forhold til handelsværdien i § 7, stk. 1 er opfyldt. Det vil sige, at udgiften indbefattet merværdiafgift til fuldstændig udbedring af den skete skade ikke overstiger 75 pct. af handelsværdien før uheldet for køretøjer afgiftsberigtiget efter § 4, stk. 1, nr. 1, 65 pct. for køretøjer afgiftsberigtiget efter § 4, stk. 1, nr. 2, 80 pct. for køretøjer afgiftsberigtiget efter § 5, stk. 1, 90 pct. for køretøjer afgiftsberigtiget efter § 5, stk. 2, og 85 pct. for køretøjer afgiftsberigtiget efter § 5 a.

Det er SKATs opfattelse, at en skade, der er forårsaget af en mekaniker, som følge af en fejl begået under reparation af et køretøj, ikke er omfattet af kravet om fornyet afgiftsbetaling i registreringsafgiftslovens § 7. SKAT finder i den forbindelse ikke, at en skade forårsaget af en fejl begået af en mekaniker er omfattet af bestemmelsens opremsning af skadesårsager - færdselsuheld, eksplosion, ildebrand m.m.

Det er en forudsætning for besvarelsen, at det er en identisk motor, som bliver lagt i motorkøretøjet efter den påførte skade, og at der således ikke opstår spørgsmål om identitetstab, jf. registreringsafgiftslovens § 7a, stk. 2.  

Det er endvidere en forudsætning, at fejlen begået af mekanikeren ikke har medført, at køretøjet har været udsat for færdselsuheld, eksplosion, ildebrand m.m. 

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med »JA«.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.