Dato for udgivelse
31 Mar 2016 10:02
Til
Elhandelsvirksomheder, som leverer elektricitet til en aftager med et aftagenummer
Sagsnummer
16-0396355
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Der sker en række ændringer af elafgiftsloven som følge af indførelsen af engrosmodellen fra 1. april 2016. I nyhedsbrevet beskrives de overordnede betingelser for elhandelsvirksomheder i forhold til elafgiftsloven ved levering af elektricitet, efter at engrosmodellen træder i kraft.


Indledning

Folketinget har vedtaget en række ændringer af elafgiftsloven som følge af indførelse af engrosmodellen, som træder i kraft den 1. april 2016. (Lov nr. 578 af den 4. maj 2015).

Der er endvidere udstedt bekendtgørelse nr. 1083 af 7. september 2015 om dokumentation af elafgiftsforhold og om registrerede virksomheders overførsel af oplysninger om elafgiftsforhold til Energinet.dk.

Engrosmodellen indebærer bl.a., at elforbrugerne kun vil modtage elregninger fra elhandelsvirksomhederne. Netvirksomhederne fortsætter med at være registrerede virksomheder efter elafgiftsloven og stå for opkrævning og afregning af elafgift til SKAT. Netvirksomhederne fakturerer elafgifter henført til de enkelte aftagenumre til elhandelsvirksomhederne.

Dette nyhedsbrev indeholder følgende information om betingelser, som elhandelsvirksomheder skal opfylde ved levering af elektricitet efter at engrosmodellen træder i kraft:

 • Definitioner

 • Regler for indhold i købsaftalen mellem elhandelsvirksomhed og elforbruger

 • Regler om fakturering af elafgifter

 • Elhandelsvirksomheder skal foretage verifikation af særlig afgiftsforhold og elafgift på fakturaer

Definitioner

En elhandelsvirksomhed er en virksomhed, der sælger elektricitet til den, der omfattes af et aftagenummer, og som er registreret for denne aktivitet i datahubben.

Datahubben er en it-platform, der ejes og drives af Energinet.dk, og som håndterer måledata, stamdata, nødvendige transaktioner og kommunikation mellem elmarkedets aktører i Danmark.

Ved særlige afgiftsforhold menes der i dette nyhedsbrev følgende forhold:

 • VE-el undtaget fra elafgift til elproducenter (aftagenummer) omfattet af timebaseret opgørelse (Elforbrugere under den permanente ordning for VE-anlæg)

 • leverancer af elektricitet uden elafgift til virksomheder (aftagenummer), som erhvervsmæssigt afsætter elektricitet og til forbrugsvirksomheder, begge registreret efter elafgiftsloven

 • leverancer af elektricitet til elvarmekunder (elopvarmede helårsboliger i BBR)

 • VE-el undtaget fra elafgift til elproducenter (aftagenummer) omfattet af årsbaseret opgørelse (Elforbrugere under den midlertidige ordning for VE-anlæg).

Regler for indhold i købsaftalen mellem elhandelsvirksomhed og elforbruger

Særlige afgiftsforhold

Hvis særlige afgiftsforhold gør sig gældende for elforbrugerens aftagenummer skal dette fremgå af købsaftalen mellem elforbrugeren og elhandelsvirksomheden og det skal fremgå, hvilket særligt afgiftsforhold der er tale om.

Det skal endvidere fremgå af aftalen, at elforbrugeren er forpligtet til straks at meddele eventuelle ændringer i det særlige afgiftsforhold sammen med oplysning om tidspunktet for ændringens indtræden til elhandelsvirksomheden.

Elhandelsvirksomheden skal på grundlag af aftalen indmelde i datahubben, hvis særlige afgiftsforhold eller ændringer i særlige afgiftsforhold gør sig gældende for elforbrugerens aftagenummer.

Elhandelsvirksomheden må derudover ikke indmelde oplysninger om særlige afgiftsforhold eller foretage ændringer i særlige afgiftsforhold for et aftagenummer i datahubben. Dermed vil det kun være relevante oplysninger, herunder oplysning om bortfald af et særligt afgiftsforhold for et aftagenummer, modtaget fra elforbrugeren, som elhandelsvirksomheden må indmelde i datahubben.

Elhandelsvirksomheden må dermed ikke på egen hånd uafhængigt af oplysninger fra en elforbruger indmelde oplysninger om særlige afgiftsforhold for elforbrugeren i datahubben.

Elhandelsvirksomheden skal ikke indmelde og verificere særlige afgiftsforhold for et aftagenummer, som en registreret virksomhed har overdraget oplysninger om til Energinet.dk, og som er registreret i datahubben før den 1. april 2016.

Hvis der sker ændringer i det særlige afgiftsforhold for aftagenummeret efter den 1. april 2016, skal elhandelsvirksomheden indmelde og verificere ændringen.

Angivelse af CVR- eller SE-nr. for den momsregistrerede virksomhed

For momsregistrerede virksomheder er godtgørelse af elafgift efter bestemmelser i elafgiftsloven bl.a. betinget af, at det fremgår af købsaftalen mellem den momsregistrerede virksomhed og elhandelsvirksomheden, at køber er en momsregistreret virksomhed med angivelse af CVR- eller SE-nr. for momsregistreringen.

Den momsregistrerede virksomhed skal selv oplyse dens aktuelle CVR- eller SE-nummer til elhandelsvirksomheden.

Regler om fakturering af elafgifter

Ved salg af afgiftspligtig elektricitet fra en elhandelsvirksomhed, skal der udstedes en faktura, som indeholder oplysninger om:

 • udstedelsesdato,

 • sælgers navn og adresse,

 • varemodtagers (købers) navn,

 • leveringssted,

 • aftagenummer,

 • afgiftens størrelse pr. aftagenummer.

Ved salg af elektricitet til en momsregistreret virksomhed skal fakturaen derudover oplyse om virksomhedens CVR- eller SE-nummer. Det samme gælder ved salg af elektricitet til forbrugere af kørestrøm til drift af eltog til personbefordring.

For momsregistrerede virksomheder er godtgørelse af elafgift efter bestemmelser i elafgiftsloven bl.a. betinget af, at fakturaen oplyser CVR- eller SE-nummer.

Elhandelsvirksomheden må ikke forudfakturere elafgift til erhvervskunder (momsregistrerede virksomheder mv.).

I forbindelse med salg af afgiftspligtig elektricitet til erhvervskunder (momsregistrerede virksomheder mv.). må elhandelsvirksomheder dermed ikke påføre oplysning om elafgift for en forbrugsperiode på fakturaen, før netvirksomheden (den registrerede virksomhed) har udstedt en faktura, som omfatter afgiftsbeløbet for perioden. Elhandelsvirksomheden har dog mulighed for at fakturere elafgift til de enkelte erhvervskunder, når oplysningerne om elafgiften er tilgængelig i datahubben, og elafgiften i øvrigt vil være omfattet af en faktura fra netvirksomheden til elhandelsvirksomheden senere i samme måned. 

Elhandelsvirksomheden må derimod udstede en separat faktura for leverancen af elektricitet uden elafgift til en momsregistreret virksomhed, før elhandelsvirksomheden har modtaget en faktura fra netvirksomheden.

Elhandelsvirksomheder skal foretage verifikation af særlig afgiftsforhold og elafgift på fakturaer

Særlige afgiftsforhold

Elhandelsvirksomheden skal verificere i datahubben, at oplysninger om særlige afgiftsforhold eller ændringer i særlige afgiftsforhold for et aftagenummer stemmer med oplysninger, som elhandelsvirksomheden har modtaget fra elforbrugeren, som er omfattet af aftagenummeret, og som fremgår i købsaftalen.

Hvis elhandelsvirksomheden i forbindelse med verifikationen konstaterer, at et særligt afgiftsforhold, som er registreret i datahubben, ikke kan verificeres, skal elhandelsvirksomheden straks meddele dette med angivelse af aftagenummeret og andre relevante oplysninger til den registrerede virksomhed (netvirksomheden).

Oplysning om elafgift på fakturaer

Elhandelsvirksomheden skal for dens beholdning af aftagenumre i datahubben løbende verificere, at reglerne om fakturering af elafgift til momsregistrerede virksomheder foregår således, at der ikke sker forud fakturering af elafgift.

Det samme gælder fakturering af elafgift for elektricitet i form af kørestrøm til drift af eltog til personbefordring.

Kravet om verifikation gælder for fakturaer, der indeholder oplysning om CVR- eller SE-nummer for momsregistreringen og forbrugeren af kørestrøm.

Dokumentation for de foretagne verifikationer

Elhandelsvirksomheden skal på forlangende over for SKAT kunne fremvise dokumentation for de foretagne verifikationer.


Mere information og spørgsmål

Hvis I har spørgsmål til de nye regler, er I velkomne til at ringe til SKAT på telefon 72 22 28 10.

I kan læse mere om ændringen af elafgiften og engrosmodellen i SKATs Den juridiske vejledning, afsnit E.A.4.3 - Elektricitet.

Opmærksomheden henledes bl.a. på:

Venlig hilsen

SKAT