Dato for udgivelse
15 Apr 2016 14:34
SKM-nummer
SKM2016.161.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
14-4871046
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
Registreringsafgift, afgiftsfritagelse, køretøj.
Resumé

Et køretøj, der ikke utvivlsomt var indrettet til personbefordring af mere end 9 personer, incl. føreren, kunne ikke fritages for registreringsafgift som handicapbus. 

Reference(r)

Registreringsafgiftsloven § 2, stk. 1, nr. 7, litra b, § 5 a, stk. 1

Henvisning

-

SKAT har givet afslag på ansøgningen om fritagelse for registreringsafgift ved anskaffelse af en handicapbus efter registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 7, litra b.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Faktiske oplysninger
Af SKATs sagsfremstilling fremgår:

"[...]
Den 16. juli 2014 modtog Motorcenter By Y1 en udfyldt blanket 21.022 Afgiftsfritagelse/Afgiftsnedsættelse.

Af oplysningerne på blanketten fremgår, at Kia Carnival personbil med stel nr. [...] ønskes registreret med A som ejer og bruger.
Det fremgår videre, at "bilen er ombygget med sænket gulv og rampe til kørestol. Der er bespænding i bunden til at fastgøre kørestolen med. Bilen har kørt som invalidevogn og har haft afgiftsfritagelse. Bilen skal udelukkende bruges til transport af A, der ellers ikke ville kunne færdes omkring."
Som kontaktperson er på blanketten anført B.
Blanketten var vedlagt dels en kopi af registreringsattesten på den nævnte Kia Carnival og dels en Bevilling fra By Y2 Kommune. Af bevillingen fremgår, at A er kørestolsbruger, og at hun bevilges afgiftsfritagelse/-nedsættelse af afgift efter brændstofforbrug på bilen.
Af registreringsattesten fremgår, at bilen er registreret som en personbil til særlig anvendelse.

Den 27. juli 2014 modtog motorcentret en mail med bl.a. en kopi af bilens tidligere toldattest. Den er lavet af Skattecenter By Y3 ved ekspedition [...] den 18.oktober 2007. Af toldattesten fremgår, at bilen er afgiftsfri, og at den har klausul 50: "Busser til privat buskørsel (handicapbrug). Busser, der er fritaget for vægtafgift efter vægtafgiftslovens § 16 eller § 7 i lov om brændstofforbrug af visse personbiler, kan anvendes med reduceret sædeantal af eller til brug for kørestolsbrugere"

Den 28. juli 2014 talte motorcentret med B via telefon. Han undrer sig over, at bilen ikke blot kan blive omregistreret, idet den siden 2007 har kørt som afgiftsfri invalidebil.

Motorcentret har søgt efter typegodkendelse for den pågældende bil på trafikstyrelsen.dk. Der eksisterer tilsyneladende ingen typegodkendelser for Kia personbiler M2. Typegodkendelserne er for personbiler M1 - dvs. alm. små personbiler.

B har haft kontakt til Synshallen By Y4. Synshallen skriver i brev, som var vedhæftet mail af 29.juli 2014, at Kia Carnival med reg. nr. [...] ikke vil kunne godkendes som stor personbil M2.
[...]"

Af brev fra Synshallen By Y4 fremgår:

"
Vedr. Kia Carnival [...]

Flg. køretøj vil ikke kunne godkendes som stor personbil M2

Ifølge Kia Dk er den leveret som en 7 personers
Og alene ud fra oplyst totalvægt og egenvægt gør at det ikke kan lade sig gøre.

Totalvægt 2750
Egenvægt 2125
Vægt pr. pers =75

2750-2125=625 kg

625/75 = 8,3pers

Mvh

Synshallen By Y4
NO"

SKATs afgørelse
SKAT har afvist klagerens ansøgning om afgiftsfritagelse for et motorkøretøj efter registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 7, litra b.

SKAT har bl.a. begrundet afgørelsen med:

"[...]
- Faktiske omstændigheder, som er lagt til grund ved afgørelsen

For at opnå registreringsafgiftsfritagelse er det bl.a. en betingelse, at den pågældende bil vil kunne godkendes som køretøjskategori "M2" stor personbil.
Det er motorcenterets opfattelse, at Kia Carnival personbil med stel nr. [...] ikke kan godkendes som køretøjskategori M2.

[...]

SKATs endelige afgørelse
SKAT Motorcenter By Y1 giver afslag på ansøgningen om registreringsafgiftsfritagelse ved anskaffelse Kia Carnival personbil med stel nr. [...]. Vi anser ikke bilen for at opfylde kriterierne i relation til fritagelsesbestemmelserne i registreringsafgiftslovens § 2 stk. 1 nr. 7 litra b (busser). [...]"

Klagerens opfattelse
Klageren har nedlagt påstand om, at SKATs afgørelse ændres, således der meddeles afgiftsfritagelse i forbindelse med indkøb af en handicapbus.

Klageren har til støtte for påstanden anført:

"[...]
Det drejer sig om en sag fra august 2014 med J. nr [...], afgift fritagelse af Kia Carnival.

Jeg er ikke enig i den afgørelse SKAT har lavet på ansøgning om afgift fritagelse af Kia Carnival.

Jeg har købt bilen, som er perfekt ombygget til mig med det handicap jeg har, af en person der sidder i kørestol ligesom jeg og han har en bevilling på afgift fritagelse fra Kommunen, ligesom jeg også har.

Men da jeg så skal omregistrere bilen i mit navn, siger SKAT, det ikke kan lade sig gøre, selvom bilen har kørt med afgift fritagelse, siden den var ny i 2007, indtil i dag.

Pludselig kan det ikke lade sig gøre og jeg skal betale afgift af bilen, da bilen først skal synes og have andre nr. plader på og så betale 22631 kr. i afgift.

Det samme vælger SKAT at sige om den bil jeg i dag har og som jeg vil prøve at sælge.
Det er en Chrysler Voyager fra 1999 med nr. plade[...], som er ombygget til perfekt brug til mig.
Jeg købte bilen i 2010 og har så kørt i bilen indtil i dag, altså har den haft 2 ejere og pludselig kan det ikke lade sig gøre at køre med afgift fritagelse i den mere, selvom man har en bevilling fra Kommunen. Det gør så at bilen er usælgelig for mig, da den pludselig skal til syn i utide, have andre nr. plader og betale over 10.000 kr. i afgift, af en bil der har kørt i Danmark i over 15 år, lovligt.

Jeg mener helt klart at SKAT bør lade de biler de engang har bevilliget afgift fritagelse til, kører indtil de engang skal skrottes, man kan da ikke pludselig ændre den afgørelse og slet ikke når lovgivningen ikke er blevet ændret, men bare fordi SKAT pludselig tolker love på en anden måde.

Jeg forventer at få medhold og at SKAT betaler de udgifter jeg har haft ved denne uheldige sag. [...]"

SKATs udtalelse
SKAT har i forbindelse med sagens behandling i Landsskatteretten udtalt:

"[...]
Det er en betingelse, at bilen kan godkendes som en bus (storpersonbil) - kategori M2 - for at kunden kan få afgiftsfritagelse, jf. registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1 nr. 7 litra b (privat handicapbus).
Synhallen i By Y4 har i brev; som var vedhæftet en mail af 29.juli 2014 meddelt, at den nævnte Kia Carnival ikke vil kunne godkendes som stor personbil M2.

Med hensyn til Chrysler Grand Voyager personbil med reg. nr. [...], som A henviser til, har der den 1. august 2014 været en telefon kontakt med As ægtefælle - B. I samtalen bliver B henvist til at kontakte en synshal for at få vejledning om, hvorvidt den nævnte bil kan godkendes som bus (stor personbil) M2. Det bemærkes, at SKAT ikke har truffet afgørelse om Chrysler Grand Voyager personbil med reg. [...].

I sagsfremstillingen har motorcentret henvist til en afgørelse med nr. [...] fra Landsskatteretten. Sagen vedrører en Chrysler Grand Voyager, som en kunde, der er kørestolsbruger, ønsker at anskaffe og ombygge.
Landsskatteretten bemærker; at da det omhandlede køretøj ikke utvivlsomt er konstrueret og indrettet til befordring af mere end 9 personer, føreren indbefattet kan klagerens ansøgning ikke imødekommes.

Motorcentret indstiller at afslaget af 8. august 2014 vedr. Kia Carnival med stel nr. [...] bliver stadfæstet.[...]"

Landsskatterettens afgørelse
Det bemærkes indledningsvist, at SKATs afgørelse ikke vedrører køretøjet af mærket Chrysler Grand Voyager med registreringsnummeret [...], og forholdet kan derfor ikke behandles af Landsskatteretten.

Det fremgår af registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 7, litra b, at køretøjer, som omhandlet i § 5 a, stk. 1, der er fritaget for vægtafgift efter vægtafgiftslovens § 16 eller omfattet af § 7 i lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, og som eventuelt med reduceret sædeantal anvendes af eller til brug for kørestolsbrugere, er fritaget for afgift.

Af registreringsafgiftslovens § 5 a fremgår, at for køretøjer, der utvivlsomt er konstrueret og indrettet til befordring af mere end 9 personer, føreren indbefattet, har et til køretøjet svarende antal passagersæder og ikke er indrettet til andet formål end personbefordring (busser), udgør afgiften 0 kr. af de første 12.100 kr. af den afgiftspligtige værdi og 60 pct. af resten.

Det fremgår således af registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 7, litra b, jf. § 5 a, at det er en betingelse for afgiftsfritagelse efter førstnævnte bestemmelse, at køretøjet utvivlsomt er konstrueret og indrettet til befordring af mere end 9 personer, føreren indbefattet.

Af bekendtgørelse nr. 9316 af 3. marts 2006, 1. Almindelige oplysninger, 022 Personbil M2 fremgår, at kategorien Personbil M2 omfatter biler, der er indrettet til at benyttes til befordring af mere end ni personer føreren medregnet, og som har en tilladt totalvægt på ikke over 5.000 kg.

Tre retsmedlemmer, herunder retsformanden, udtaler, at da køretøjet ikke er typegodkendt som Personbil M2, er køretøjet ikke utvivlsomt konstrueret og indrettet til befordring af mere end 9 personer, føreren indbefattet, jf. § 5 a, stk. 1, kan klagerens ansøgning derfor ikke imødekommes.

For at der kan støttes ret på det i retspraksis udviklede princip om retsbeskyttet forventning er det en grundlæggende betingelse, at der af en myndighed med kompetence til at træffe afgørelse om det pågældende spørgsmål er givet en klar, positiv og entydig tilkendegivelse om det pågældende specifikke forhold, og at tilkendegivelsen har haft og har været egnet til at have indflydelse på den pågældendes dispositioner.  

Den omstændighed, at klageren tidligere har opnået tilladelse til kørsel i sin Chrysler Grand Voyager samt at den tidligere ejer til det i sagen omhandlede køretøj ligeledes tidligere har opnået en tilladelse, kan ikke have givet klageren en retsbeskyttet forventning om, at en tilladelse kunne opnås i nærværende tilfælde.

Retsmedlemmerne stemmer derfor for stadfæstelse af SKATs afgørelse.

Et retsmedlem udtaler, at det ikke er et krav at en nedbestolet bus skal være typegodkendt som bus. Køretøjet er i 2007 godkendt som personbil med anvendelse: "særlig anvendelse", dvs. som nedbestolet bus. Yderligere har Færdselsstyrelsen i 2005 tilladt Kia Carnival godkendt som personbil til særlig anvendelse, bus med reduceret sædeantal. SKATs afgiftsfritagelse fra 2007 synes at være udstedt i overensstemmelse med SKATs juridiske vejledning og kan dermed ikke i 2014 af SKAT anses som værende fejlagtig uden nærmere begrundelse.

Retsmedlemmet stemmer derfor for at give klageren medhold.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertal.

Landsskatteretten stadfæster derfor SKATs afgørelse.