Dato for udgivelse
28 Apr 2016 14:35
SKM-nummer
SKM2016.175.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
14-0578367
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Tinglysningsafgift
Emneord
Skadesløsbrev, tinglysning, tinglysningsafgift, frist.
Resumé

Der skulle betales yderligere tinglysningsafgift for tinglysning af et skadesløsbrev ved overskridelse af tidsfristen for aflysning af tidligere pantebrev.

Reference(r)

Tinglysningsafgiftslovens § 5, stk. 1 og stk. 7

 

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-1 afsnit E.B.4.3.3 Virksomhedspant og fordringspant.

SKAT har truffet afgørelse om, at der skal betales et yderligere beløb på 135.000 kr. i tinglysningsafgift for tinglysning af et skadesløsbrev (virksomhedspant) i forhold til det allerede betalte beløb på 1.660 kr., idet fristen i tinglysningsafgiftslovens § 5, stk. 7, er overskredet.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Faktiske oplysninger
Klageren anmeldte et skadesløsbrev (virksomhedspant) med en hovedstol på 9.000.000 kr. til tinglysning.

Skadesløsbrevet blev tinglyst den 16. december 2013.

Af en erklæring på skadesløsbrevet fremgår:

"Ændring af pant i erhvervsaktiver Tinglysning af dette pantebrev sker på vilkår om aflysning af angivet pantebrev senest 30 dage efter tinglysning af det nye pantebrev."

I forbindelse med tinglysningen blev der betalt et beløb på 1.660 kr. i tinglysningsafgift. 

Det i erklæringen nævnte pantebrev blev aflyst den 28. januar 2014.

Klageren skrev i brev af 5. februar 2014 således til SKAT:

"I forbindelse med overtagelse af bankengagementet med [...] fra [den anden bank], skulle vi overføre afgiften for [den anden banks] virksomhedspant stort 9.000.000 kr. Vi tinglyser vores virksomhedspant stort 9.000.000 kr. med reference til [den anden banks] virksomhedspant den 16.12.2013, samme dag fremsender vi overførselsanmodning til [den anden bank].

Vi har ikke været opmærksomme på 30 dages fristen i tide. Da vi bliver opmærksomme på 30 dages fristen den 27.01.2014, tager vi fat i [den anden bank] for at fremskynde processen. [Den anden bank] aflyser deres virksomhedspant allerede dagen efter, og virksomhedspantet er herefter på plads.

Vi har haft en del udfordringer med at overføre engagementet fra [den anden bank] bl.a. på grund af en garanti, men særligt de mange ferie- og helligdage omkring jul og nytår har været med til at forsinke processen, idet en stor del af arbejdsstyrken holdt ferie fra den 20. december 2013 til den 6. januar 2014.

Med henvisning til ovennævnte særlige omstændigheder skal vi anmode om, at der i dette særlige tilfælde ses bort fra den skete fristoverskridelse således at der ikke skal betales yderligere kr. 135.000 i yderligere afgift."

SKATs afgørelse
SKAT har truffet afgørelse om, at der skal betales et yderligere beløb på 135.000 kr. i tinglysningsafgift for tinglysningen af det omhandlede skadesløsbrev (virksomhedspant) i forhold til det allerede betalte beløb på 1.660 kr.

Afgørelsen er begrundet således:

"Det fremgår af tinglysningsafgiftslovens § 5, stk. 7, at beregning af afgift ved tinglysning af virksomhedspant, jf. tinglysningslovens § 47 c, og fordringspant, jf. tinglysningslovens § 47 d, der sker på vilkår om aflysning af et tilsvarende pantebrev efter samme bestemmelse, foretages efter § 7. Der skal ved anmeldelsen gives påtegning om, at anmeldelsen er omfattet af 1. pkt. Det er endvidere en betingelse, at anmeldelsen til tinglysning af det nye pant sker inden aflysning af det tidligere pant, og at det tidligere pant aflyses senest 30 dage efter tinglysning af det nye pant.

Da det nye pantebrev er tinglyst den 16. december 2013, og det gamle pant endnu ikke er aflyst den 28. januar 2014 er der således gået over 30 dage fra tinglysning af det nye dokument til der vil ske aflysning af det tidligere dokument. Betingelserne i tinglysningsafgiftslovens § 5, stk. 7 er således ikke opfyldt, og dokumentet skal afgiftsberigtiges i henhold til tinglysningsafgiftslovens § 5, stk. 1.

Efter tinglysningsafgiftslovens § 5, stk. 1 skal der ved anmeldelse til tinglysning af pant betales en afgift på 1.660 kr. samt 1,5 % af det pantsikrede beløb. Det pantsikrede beløb er pantebrevets nominelle hovedstol. Den samlede afgift udgør herefter i alt 136.660 kr.

[...]

Det fremgår af bemærkningerne til tinglysningsafgiftslovens § 5, stk. 7, at 30 dages fristen er affattet som en konsekvens af, at det ikke i det digitale tinglysningssystem er muligt at anmelde flere dokumenter til tinglysning eller aflysning på én gang. For ikke at tvinge til aflysning af det tidligere dokument, inden der er opnået sikkerhed for, at det nye dokument bliver tinglyst, gives der en frist på 30 dage efter tinglysningen af det nye dokument til at aflyse det tidligere.

Uagtet at I ikke har været opmærksom på 30 dages fristen, har SKAT ikke mulighed for at se bort fra bestemmelsen om, at det tidligere dokument skal være aflyst inden 30 dage efter tinglysning af det nye dokument, og fastholder herefter afgørelsen om, at der skal betales yderligere 135.000 kr. for det nye dokument."

Klagerens opfattelse
Der er nedlagt påstand om, at det yderligere beløb på 135.000 kr. i tinglysningsafgift skal nedsættes til 0 kr.

Til støtte herfor er anført:

"Med baggrund i følgende punkter mener vi, at der er tale om særlige omstændigheder:

  • Vi har ikke været opmærksomme på 30 dages fristen i tide.
  • Vi har haft en del udfordringer med at overføre engagementet fra [den anden bank] bl.a. på grund af en garanti.
  • Særligt de mange ferie- og helligdage omkring jul og nytår har været med til at forsinke processen, idet en stor del af arbejdsstyrken holdt ferie fra den 20. december 2013 til den 6. januar 2014."

Landsskatterettens afgørelse
Tinglysningsafgiftslovens § 5, stk. 7, har følgende ordlyd:

"Beregning af afgift ved tinglysning af skadesløsbrev eller ejerpantebrev, der giver virksomhedspant, jf. tinglysningslovens § 47 c, og fordringspant, jf. tinglysningslovens § 47 d, der sker på vilkår om aflysning af et tilsvarende pantebrev efter samme bestemmelse, foretages efter § 7. Der skal ved anmeldelsen afgives erklæring om, at anmeldelsen er omfattet af 1. pkt. Det er endvidere en betingelse, at anmeldelsen til tinglysning af det nye pant sker inden aflysning af det tidligere pant, og at det tidligere pant aflyses senest 30 dage efter tinglysning af det nye pant."

Landsskatteretten bemærker, at tinglysningsafgiftsloven ikke indeholder en bestemmelse om, at omstændighederne ved en overskridelse af fristen i tinglysningsafgiftslovens § 5, stk. 7, kan tillægges betydning eller kan give grundlag for fritagelse for afgiften. Der er heller ikke i anden lovgivning eller på andet grundlag mulighed for dette.

Da fristen på 30 dage i tinglysningsafgiftslovens § 5, stk. 7, er overskredet, er det derfor allerede af denne grund med rette, at SKAT har truffet afgørelse om, at der skal betales et yderligere beløb på 135.000 kr. i tinglysningsafgift for tinglysning af det omhandlede skadesløsbrev (virksomhedspant) i forhold til det allerede betalte beløb på 1.660 kr., idet den samlede tinglysningsafgift udgør 136.660 kr., jf. tinglysningsafgiftslovens § 5, stk. 1.

Den påklagede afgørelse stadfæstes derfor.