Dato for udgivelse
13 May 2016 11:08
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 Apr 2016 14:37
SKM-nummer
SKM2016.208.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
15-3266534
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Andet om moms
Emneord
Udlejning, boligudlejning, lejlighed, fast ejendom
Resumé

Skatterådet afviser som følge af manglende oplysninger at tage stilling til, om spørgers udlejning af en lejlighed via x er momspligtig.

Hjemmel

Momsloven

Reference(r)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 8 og
Skatteforvaltningsloven § 24

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit A.A.3.9.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit D.A.5.8.4.1.1.

Spørgsmål

 1. Kan Skatterådet bekræfte, at der skal lægges moms på faktura ved udlejning til virksomheder i EU?
 2. Kan Skatterådet bekræfte, at der skal lægges moms på faktura ved udlejning til virksomheder udenfor EU?
 3. Kan Skatterådet bekræfte, at der skal lægges moms på faktura ved udlejning til private i EU?
 4. Kan Skatterådet bekræfte, at der skal lægges moms på faktura ved udlejning til private udenfor EU?

Svar

 1. Afvises
 2. Afvises
 3. Afvises
 4. Afvises.

 

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger lejer en lejlighed til beboelse i Danmark. Lejemålet er momsbelagt. Lejligheden udlejes via hjemmesiden x. Der er tale om kortidsudlejning af lejligheden. Der udlejes til både private og virksomheder. Spørger er momsregistreret. Spørger fratrækker moms på udgifter, som knytter sig til lejemålet.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Ad 1) Ja, da lejemålet benyttes i Danmark og derfor ikke kan udlejes efter EU-regler om reverse charge.

Ad 2) Ja, da lejemålet benyttes i Danmark.

Ad 3) Ja, da lejemålet benyttes i Danmark.

Ad 4) Ja, da lejemålet benyttes i Danmark.

Yderligere oplysning fra spørger

SKAT har anmodet spørger om følgende oplysninger: 

 • En redegørelse for, hvorfor lejemålet er momsbelagt, herunder om lejligheden er selvstændigt matrikuleret, og på hvilke vilkår lejligheden udlejes (sommerhuslignende vilkår, hotellignende vilkår, eller noget andet).
 • Formidler x udlejning af lejligheden i x's navn eller i spørgers navn over for lejerne. Spørger anmodes endvidere om at fremsende kopi af formidlingsaftalen og et eksempel på en udlejningskontrakt. 

Spørger har hertil svaret følgende:

Det er oplyst i sagen, at lejemålet, som spørger lejer for selv at udleje selvsamme, er momsbelagt. Dvs. at spørger selv betaler moms til den person, som lejemålet lejes af. Spørger kan ikke på vegne af ejeren redegøre for, hvorfor denne person har valgt at momsregistrere lejemålet. Ligeledes har spørger ikke kendskab til, om lejligheden er selvstændigt matrikuleret mv. Disse oplysninger er ikke til rådighed for spørger.

Spørger lejer selv lejligheden og ejer ikke denne. Spørger udlejer lejligheden til 3. part - det er denne udlejning, det bindende svar vedrører. x er verdens største site for formidling af lejemål på korttidsbasis. Deres betingelser findes på hjemmesiden x. Kunder laver en aftale med x via hjemmesiden og modtager en bekræftelse på indgåede aftaler fra x.

Lejemålet udlejes som en almindelig lejlighed. Spørger betaler et gebyr til x for formidlingen. Kunder betaler til x. Spørger modtager betaling fra x. Der indgås ikke nogen traditionel lejekontrakt, som derfor ikke kan fremsendes.

Spørger har endvidere i sit høringssvar oplyst følgende:

Den eneste bemærkning, vi har, er, at der er tale om et decideret erhvervslokale, som udlejes via x.

Lokalet, der udlejes, er således ikke en privat bolig, som det er udlagt i sagsfremstillingen.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at der skal lægges moms på faktura ved udlejning til virksomheder i EU.

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at der skal lægges moms på faktura ved udlejning til virksomheder udenfor EU.

Spørgsmål 3

Det ønskes bekræftet, at der skal lægges moms på faktura ved udlejning til private i EU.

Spørgsmål 4

Det ønskes bekræftet, at der skal lægges moms på faktura ved udlejning til private udenfor EU.

Lovgrundlag

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 8 og § 51

"§ 13. Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

(...)

8) Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom, herunder levering af gas, vand, elektricitet og varme som led i udlejningen eller bortforpagtningen. Fritagelsen omfatter dog ikke udlejning af værelser i hoteller og lign., udlejning af værelser i virksomheder, der udlejer for kortere tidsrum end 1 måned, udlejning af camping-, parkerings- og reklameplads, samt udlejning af opbevaringsbokse."

"§ 51. Told- og skatteforvaltningen kan give tilladelse til frivillig registrering af erhvervsmæssig udlejning, herunder bortforpagtning, af fast ejendom eller dele heraf. Kun lokaler, der udlejes eller forsøges udlejet, omfattes af den frivillige registrering. Den frivillige registrering kan ikke omfatte udlejning til boligformål. Der kan tilsvarende gives tilladelse til frivillig registrering af køb og til- og

ombygning af fast ejendom, som er fritaget for afgift, jf. § 13, stk. 1, nr. 9, med henblik på salg til en registreret virksomhed.

Stk. 2. Frivillig registrering af udlejning af fast ejendom skal omfatte en periode på mindst 2 kalenderår. Foretages registrering, inden et byggeri afsluttes, regnes 2-års-perioden fra tidspunktet for første udlejnings påbegyndelse.

Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for meddelelse af tilladelse til frivillig registrering efter stk. 1."

Skatteforvaltningslovens § 24 og § 48

"§ 24. En anmodning om et bindende svar skal være skriftlig og indeholde alle de oplysninger af betydning for svaret, som står til rådighed for spørgeren. Skønner told- og skatteforvaltningen respektive Skatterådet, at spørgsmålet ikke er tilstrækkeligt oplyst, kan spørgeren anmodes om yderligere oplysninger eller dokumentation. Efterkommes anmodningen ikke inden for en rimelig frist, kan spørgsmålet afvises eller svaret begrænses til de forhold, der skønnes tilstrækkeligt oplyst.

Stk. 2. (...).

Stk. 3. En afgørelse efter stk. 1 eller 2 kan ikke påklages administrativt."

"§ 48. (...).

Stk. 2. (...).

Stk. 3. En endelig administrativ afgørelse kan ikke indbringes for domstolene senere end 3 måneder efter, at afgørelsen er truffet. Har klageinstansen afvist at behandle sagen, kan afvisningen ikke indbringes for domstolene senere end 3 måneder efter, at afvisningen er sket."

Praksis 

SKM2007.402.SR

Ejerlejligheder sidestilles med selvstændigt matrikulerede ejendomme, når de er opdelt i ejerlejligheder med hver sit ejerlejlighedsnummer.

Der skal således ikke opkræves moms af udlejningen, da udlejningen af lejlighederne sidestilles med udlejning af sommerhuse og derfor er fritaget efter reglerne om udlejning af fast ejendom.

Ejerens udlejning er heller ikke omfattet af undtagelsen til fritagelsen vedrørende udlejning af værelser i hoteller, fordi der ikke er tale om udlejning af "værelser" i traditionel forstand, og fordi ejeren ikke har rådighed over faciliteterne, hvorfor udlejning ikke foregår på hotellignende vilkår.

SKM2009.634.SR

Udlejning af to ferielejligheder på uge eller dagsbasis, der er indrettet på 1. sal i privatbolig, er momspligtig, da ferielejlighederne ikke er selvstændigt matrikulerede eller opdelt i selvstændige ferielejligheder, og i øvrigt ikke er at sammenligne med momsfri udlejning af private sommerhuse.

Af bemærkningerne til momsloven fra 1967 fremgår således blandt andet, at momspligten omfatter udlejning af værelser i moteller og sådanne pensionater, som drives i konkurrence med hoteller.

Af skatteministerens svar af 20. februar 2009 vedrørende konkurrenceforvridning med hensyn til momsreglerne for hotelvirksomhed henholdsvis udlejning af sommerhuse, fremgår, at sommerhuse her i landet anses som et supplement til ejerens privat-/helårsbolig, et sted, hvor ejeren opholder sig i fritiden og i ferier. Derfor er udlejning af sommerhuse ikke en kommerciel aktivitet i Danmark.

Ferielejlighederne udlejes på kommerciel basis og er dermed i konkurrence med værelser i hoteller, moteller, pensionater og lignende.

Den juridiske vejledning 2016 - 1

"D.A.5.8.4.1.2 Definition: Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom

(...)

Regel

Det grundlæggende kendetegn for udlejning af fast ejendom i momssystemdirektivets artikel 135, stk. 1, litra l)'s forstand er, at rettighedshaver for en aftalt periode og mod vederlag tildeles retten til

1. at råde over en fast ejendom, som om den pågældende var ejer heraf, og

2. at udelukke andre fra at udnytte denne rettighed.

(...).

D.A.5.8.5 Momsfritagelse for udlejning af sommerhuse

(...)

Regel

Udlejning af sommerhus er fritaget fra momspligten, som udlejning af fast ejendom. (...).

Som fast ejendom (sommerhuse) betragtes:

 1. Selvstændigt matrikulerede ejendomme med beboelsesmulighed for en familie (normalt op til 8 personer) og med tilhørende grundareal, eller

(...)

Eksempler selvstændigt matrikuleret

(...)

Ad b) Selvstændig matrikuleret, lejligheder

Ejerlejligheder er sidestillet med selvstændigt matrikulerede ejendomme, når de er opdelt i ejerlejligheder med hver sit ejerlejlighedsnummer.

Der skal således ikke opkræves moms af udlejningen, da udlejningen af lejlighederne er sidestillet med udlejning af sommerhuse og derfor er fritaget efter reglerne om udlejning af fast ejendom. Se SKM2007.402.SR.

Eksempler sommerhuslignende vilkår og ikke momspligtig korttidsudlejning af værelser

Momsfritagelsen for udlejning af sommerhuse gælder uanset lejeperiodens længde. Udlejning af værelser er momspligtig ved korttidsudlejning, dvs. ved kortere udlejning end én måned. Det er derfor vigtigt at skelne mellem, hvornår det udlejede kan sidestilles med et sommerhus, eller hvornår der er tale om udlejning af værelser.

(...)

Eksempel: Lejligheder er ikke værelser

Udlejning af lejligheder er ikke omfattet af undtagelsen til fritagelsen vedrørende udlejning af værelser i hoteller, når der ikke er tale om udlejning af "værelser" i traditionel forstand.

Udlejning af lejligheder foregår heller ikke på hotellignende vilkår, når ejeren ikke har rådighed over faciliteterne.

Udlejningen af lejligheder med hver sit ejerlejlighedsnummer kan sidestilles med udlejning af sommerhuse og er derfor fritaget efter reglerne om udlejning af fast ejendom. Se SKM2007.402.SR.

D.A.5.8.7 Momspligt ved korttidsudlejning af andre ferieboliger

(...)

Regel

Korttidsudlejning af andre ferieboliger end sommerhuse er momspligtig, dvs. ved lejemål under en måneds varighed.

Udlejning af ferielejligheder for kortere tidsrum end 1 måned (normalt på ugebasis) er momspligtig. Dette gælder også selv om lejlighederne ligger i sommerhusområder, og udlejningen derfor sker i konkurrence med momsfri sommerhusudlejning. Se MNA1979, 599.

(...).

D.A.5.8.8 Momspligt ved udlejning af hotelværelser

(...)

Eksempler hoteludlejning og ikke momsfritaget sommerhusudlejning

Eksempel: Ferielejlighed på 1. sal i privatbolig

Udlejning af fx ferielejligheder på uge eller dagsbasis, der er indrettet på 1. sal i privatbolig, er momspligtig, når

 • ferielejlighederne ikke er selvstændigt matrikulerede eller opdelt i selvstændige ferielejligheder, og
 • ferielejlighederne i øvrigt ikke er at sammenligne med momsfri udlejning af private sommerhuse.

Sådanne ferielejlighederne er udlejet på kommerciel basis. og er dermed i konkurrence med værelser i hoteller, moteller, pensionater og lignende. Se SKM2009.634.SR.

(...).

D.A.5.8.9 Momspligt ved korttidsudlejning af værelser

(...)

Regel

Efter ML § 13, stk. 1, nr. 8, 2. pkt., omfatter fritagelsen i 1. pkt. ikke korttidsudlejning af værelser i virksomheder, dvs. udlejning for kortere tidsrum end 1 måned.

(...)

Afgrænsningen skal samtidig sikre, at der så vidt muligt ikke skal betales moms af udlejning af værelser og lejligheder, der bliver brugt som fast bolig for lejeren.

Private husejere, der udlejer værelser på kortvarige lejemål, fx til turister, er også omfattet af momspligten.

(...)."

Begrundelse 

Spørger har ikke kunne oplyse, hvorfor lejemålet til spørger er momsbelagt, herunder om der er tale om erhvervsmæssig udlejning eller udlejning til boligformål, jf. herved momslovens § 51.

Der foreligger ikke oplysninger om spørgers lejlighed, herunder om det er en ejerlejlighed, som spørger har lejet, og om der er tale om en ejerlejlighed med eget ejerlejlighedsnummer.

Spørger har endvidere i anmodningen om bindende svar oplyst, at spørger lejer en lejlighed til beboelse, og har samtidig i sit høringsvar oplyst, at der er tale om et decideret erhvervslokale, som udlejes via x, og således ikke en privat bolig.

Det er ligeledes uklart, om x formidler udlejning af lejligheden i enten x's navn eller i spørgers navn over for lejerne.

Der foreligger efter SKATs opfattelse ikke tilstrækkelige oplysninger til at kunne tage stilling til, om udlejningen enten er momsfritaget som udlejning af fast ejendom, herunder efter reglerne for udlejning af sommerhuse, eller momspligtig som udlejning af hotelværelser og lignende eller korttidsudlejning af værelser, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 8.

SKAT finder derfor, at besvarelse af spørgsmål 1 - 4 skal afvises i medfør af skatteforvaltningslovens § 24, stk. 1.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 - 4 besvares med "afvises".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.