Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Toldstyrelsen er ansvarlig for afsnit F.A.Told.

Se også

Se også det fælles afsnit Om Den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk - andre regler om Told

Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver beskriver formelle regler, som i vidt omfang gælder på tværs af skatteforvaltningens område. En række afsnit gælder dog kun for Toldstyrelsen.

Toldstyrelsen er derfor ansvarlig for

Afsnit A.B Angivelse og afregning beskriver formelle regler, som i vidt omfang gælder på tværs af skatteforvaltningens område. Reglerne for told er dog samlet i Afsnit A.B.7 Told.  

Toldstyrelsen er derfor ansvarlig for

Afsnit A.C Kontrol og straf beskriver formelle regler, som i vidt omfang gælder på tværs af skatteforvaltningens område, herunder for Toldstyrelsen. Afsnit A.C.2.6 Kontrolbestemmelser - told gælder dog kun for Toldstyrelsen.  

Toldstyrelsen er derfor ansvarlig for

 • Afsnit A.C.2.6 Kontrolbestemmelser - told.

Afsnit A.D Opkrævning beskriver formelle regler, som i et vist omfang også gælder for toldområdet. Skattestyrelsen er ansvarlig for dette afsnit. 

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit F.A Told er opbygget efter strukturen i EU-toldkodeksen og indeholder følgende afsnit:

 • Told (Indledning) (F.A.1)
 • Definitioner, begreber og forkortelser (F.A.2)
 • Almindelige bestemmelser (F.A.3)
 • Autoriset Økonomisk Operatør (AEO) (F.A.4)
 • Den fælles toldtarif og tarifering af varer (F.A.5)  
 • Autonome Toldsuspensioner (F.A.6)
 • Toldkontingenter (F.A.7)
 • Antidumpingtold og udligningstold (F.A.8)
 • Varers oprindelse (F.A.9)
 • Varers toldværdi (F.A.10)
 • Toldskyld (F.A.11)
 • Sikkerhedsstillelse for en potentiel eller eksisterende toldskyld (F.A.12)
 • Godtgørelse og fritagelse (F.A.13)
 • Varer, der føres ind i Unionens toldområde (F.A.14)
 • Varens toldmæssige status (F.A.15)
 • Henførsel af varer under en toldprocedure (F.A.16)
 • Overgang til fri omsætning og fritagelse for importafgifter (F.A.17)
 • Definitiv toldfrihed (F.A.18)
 • Almindelige bestemmelser for særlige procedurer (F.A.19)
 • EU-Forsendelse (F.A.20)
 • Toldoplag og andre oplagstyper (F.A.21)
 • Frizoner (F.A.22)
 • Midlertidig import (F.A.23)
 • Særligt anvendelsesformål (end-use) (F.A.24)
 • Aktiv forædling (F.A.25)
 • Passiv forædling (F.A.26)
 • Varer der føres ud af Unionen (F.A.27)
 • Proviantering (F.A.28
 • Rejsegods (F.A.29)
 • Manifestsystemet (F.A.30)
 • Varebestemmelser (F.A.31)
 • Importkontrolsystem ICS (F.A.32)
 • Fortoldning (F.A.33)
 • Udfyldelse af toldangivelsen (F.A.34)
 • Udførsel af varer (F.A.35)
Hvad er nyt?

Faglige nyheder:

Vejledningen er ajourført med seneste vedtagne lovgivning og praksis.

A.A.7.4.5.3: Der er tilføjet et afsnit vedrørende GF artikel 9 med overskriften "Undtagelse til høringens længde, form og indhold". Derudover er SKM2021.557.LSR og SKM2021.558.LSR tilføjet. 

F.A.1.2: Følgende lovgrundlag er tilføjet: Rådets forordning nr. 609/2014 af den 26. maj 2014, Rådets forordning nr. 804/2016 af 17. maj 2016 og Rådets afgørelse nr. 2020/2053 af 14. december 2020.

F.A.7.3: Under "Dokumentationsregler" er tilføjet et nyt afsnit om varer fra Middelhavsområdet, da der er kommet nye regler. Afsnittet om OLT varer er slettet. Desuden er der indsat et supplerende afsnit under GSP samt et nyt afsnit om Storbritannien og Nordirland.

F.A.8.5: Der er indsat en henvisning til A.C.3.2.1.11.4.

F.A.8.10: SKM2021.719.BR er tilføjet.

F.A.9.2.3.1: Det er tilføjet, at vegetabilske produkter, foruden at være høstet i et land eller territorium, også skal være dyrket dér for at blive anset for værende fuldt ud fremstillet i det pågældende land eller territorium, jf. Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1934 af 30. juli 2021.

F.A.9.2.3.2: Under afsnittene "Økonomisk berettiget" og Mindste behandling" er tilføjet tekst i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1932 af 30. juli 2021. 

F.A.9.5: Oversigt over indgåede handelsaftaler mellem EU og tredjelande er genindsat.

F.A.9.7: Der er tilføjet et afsnit med overskriften "To sæt oprindelsesregler til PEM-konventionen" på baggrund af ikrafttrædelse af de alternative regler til PEM-konventionen pr. 1. september 2021.

F.A.10.2.3.7: EU-dom C-75/20 er tilføjet.

F.A.10.10: EU-dom C-75/20 er tilføjet.

F.A.11.11: SKM2021.364.LSR og SKM2021.180.BR er tilføjet.

F.A.13.7: SKM2021.336.BR og SKM2021.364.LSR er tilføjet.

F.A.18.2: Tilrettet under "Moms", da der skal betales moms af varer, uanset varens værdi.

F.A.31.6: Følgende lovgrundlag er tilføjet: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1533 af 17. september 2021. 

F.A.31.7: Følgende lovgrundlag er tilføjet: Bekendtgørelse nr. 2465 af 12. december 2021 og privates indførsel af lægemidler og bekendtgørelse nr. 2446 af 12. december 2021 om euforiserende stoffer.

F.A.31.8: Følgende lovgrundlag er tilføjet: Bekendtgørelse nr. 2446 af 12 december 2021 om euforiserende stoffer.

F.A.31.10: Følgende lovgrundlag er tilføjet: Lovbekendtgørelse nr. 1736 af 26. august 2021 om våben og eksplosivstoffer m.v. (våbenloven).

F.A.31.12: Følgende lovgrundlag er tilføjet: Bekendtgørelse nr. 29 af 4. januar 2022 af toldloven.

F.A.31.16: Følgende lovgrundlag er tilføjet: Bekendtgørelse nr. 1285 af 14. juni 2021 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handlen hermed (Washingtonkonventionen/CITES).

F.A.31.23: Følgende lovgrundlag er tilføjet: Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/2306 af 21. oktober 2021, Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/2325 af 16. december 2021, Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/2307 af 21. oktober 2021, Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2021/2305 af 21. oktober 2021, Bekendtgørelse nr. 2249 af 1. december 2021 om økologisk jordbrugsproduktion m.v. (Landbrugsstyrelsen) og bekendtgørelse nr. 2168 af 23. november 2021 om økologiske fødevarer og akvakultur m.v. (Fødevarestyrelsen).

Andre ændringer

I Den juridiske vejledning 2022-1 er der foretaget redaktionelle ændringer i forhold til forrige udgave af vejledningen, 2021-2.

åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "F.A Told" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.