Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Toldstyrelsen er ansvarlig for afsnit F.A.Told.

Se også

Se også det fælles afsnit Om Den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk - andre regler om Told

Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver beskriver formelle regler, som i vidt omfang gælder på tværs af skatteforvaltningens område. En række afsnit gælder dog kun for Toldstyrelsen.

Toldstyrelsen er derfor ansvarlig for

Afsnit A.B Angivelse og afregning beskriver formelle regler, som i vidt omfang gælder på tværs af skatteforvaltningens område. Reglerne for told er dog samlet i Afsnit A.B.7 Told.  

Toldstyrelsen er derfor ansvarlig for

Afsnit A.C Kontrol og straf beskriver formelle regler, som i vidt omfang gælder på tværs af skatteforvaltningens område, herunder for Toldstyrelsen. Afsnit A.C.2.6 Kontrolbestemmelser - told gælder dog kun for Toldstyrelsen.  

Toldstyrelsen er derfor ansvarlig for

 • Afsnit A.C.2.6 Kontrolbestemmelser - told.

Afsnit A.D Opkrævning beskriver formelle regler, som i et vist omfang også gælder for toldområdet. Skattestyrelsen er ansvarlig for dette afsnit. 

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit F.A Told er opbygget efter strukturen i EU-toldkodeksen og indeholder følgende afsnit:

 • Told (Indledning) (F.A.1)
 • Definitioner, begreber og forkortelser (F.A.2)
 • Almindelige bestemmelser (F.A.3)
 • Autoriset Økonomisk Operatør (AEO) (F.A.4)
 • Den fælles toldtarif og tarifering af varer (F.A.5)  
 • Autonome Toldsuspensioner (F.A.6)
 • Toldkontingenter (F.A.7)
 • Antidumpingtold og udligningstold (F.A.8)
 • Varers oprindelse (F.A.9)
 • Varers toldværdi (F.A.10)
 • Toldskyld (F.A.11)
 • Sikkerhedsstillelse for en potentiel eller eksisterende toldskyld (F.A.12)
 • Godtgørelse og fritagelse (F.A.13)
 • Varer, der føres ind i Unionens toldområde (F.A.14)
 • Varens toldmæssige status (F.A.15)
 • Henførsel af varer under en toldprocedure (F.A.16)
 • Overgang til fri omsætning og fritagelse for importafgifter (F.A.17)
 • Definitiv toldfrihed (F.A.18)
 • Almindelige bestemmelser for særlige procedurer (F.A.19)
 • EU-Forsendelse (F.A.20)
 • Toldoplag og andre oplagstyper (F.A.21)
 • Frizoner (F.A.22)
 • Midlertidig import (F.A.23)
 • Særligt anvendelsesformål (end-use) (F.A.24)
 • Aktiv forædling (F.A.25)
 • Passiv forædling (F.A.26)
 • Varer der føres ud af Unionen (F.A.27)
 • Proviantering (F.A.28
 • Rejsegods (F.A.29)
 • Manifestsystemet (F.A.30)
 • Varebestemmelser (F.A.31)
 • Importkontrolsystem ICS (F.A.32)
 • Fortoldning (F.A.33)
 • Udfyldelse af toldangivelsen (F.A.34)
 • Udførsel af varer (F.A.35)
Hvad er nyt?

Faglige nyheder:

Vejledningen er ajourført med seneste vedtagne lovgivning og praksis.

F.A.20.11.2.3: Afsnittet er tilrettet, med oplysning om, at en TIR-Transport kan omfatte flere af- og pålæsninger, dog kan det samlede antal afgangs- og bestemmelsestoldsteder ikke overstige otte. Som følge heraf, er layoutet af TIR-Carnetet tilpasset. Der er en overgangsperiode, for brug af de gamle TIR-Carneter, frem til 31. december 2023.

F.A.20.13.1: Informationen om Danmarks forsvarsforbehold er slettet.

F.A.31.4: Følgende lovgundlag er tilføjet: Bekendtgørelse nr. 436 af 8. april 2022 om import, transit og omladning af sendinger af planter og planteprodukter m.v.

F.A.31.6: Følgende lovgrundlag er tilføjet: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 2019/1793 af 22. oktober 2019 om midlertidig forøgelse af den offentlige kontrol og beredskabsforanstaltninger, der regulerer indførsel til Unionen af visse varer fra visse tredjelande, er ændret ved (EU) 2022/913. Bekendtgørelse nr. 538 af 26. april 2022 om indførsel af fødevarer, foder, animalske biprodukter, afledte produkter og fødevarekontaktmaterialer med særlige restriktioner m.v. og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter.

F.A.31.7: Følgende lovgrundlag er tilføjet: Bekendtgørelse nr. 104 af 23/01/2022 om privates indførsel af lægemidler til mennesker og dyr. Der er indsat, at foderlægemidler nu henhører under Fødevarestyelsens ressort. Desuden er indsat, at fra den 1. januar 2022 må lægemidler, der indeholder euforiserende stoffer optaget på liste A i bekendtgørelse om euforiserende stoffer, ikke indføres af privatpersoner til Danmark.

F.A.31.9: Følgende lovgrundlag er tilføjet: Bekendtgørelse nr. 244 af 17. februar 2022 af lov om kemikalier, bekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 af lov om miljøbeskyttelse, bekendtgørelse nr. 367 af 24. marts 2022 om brug af kemiske stoffer og blandinger i bekæmpelsesmidler og bekendtgørelse nr. 987 af 22. juni 2022 om bekæmpelsesmidler.

F.A.31.10: Følgende lovgrundlag er tilføjet: Bekendtgørelse nr. 2531 af 20. december 2021 om våben og ammunition m.v. (våbenbekendtgørelsen) med senere ændringer.

F.A.31.22: Følgende lovgrundlag er tilføjet: Bekendtgørelse nr. 358 af 20. marts 2022 om regulering af værdigrænse i lov om sikring af kulturværdier i Danmark.

F.A.31.21: Følgende lovgrundlag er tilføjet: Bekendtgørelse nr. 1031 af 27. maj 2021 om overførsel af affald og overførsel af brugt elektrisk og elektronisk udstyr (import/eksport-bekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 2512 af 10. december 2021 om affald (affaldsbekendtgørelsen).

Andre ændringer

I Den juridiske vejledning 2022-2 er der foretaget redaktionelle ændringer i forhold til forrige udgave af vejledningen, 2022-1.