Som hovedregel skal afgørelser om AEO-status afgøres efter de almindelige frister for afgørelser, således som fastsat i EUTK art. 22, stk. 3, 1. afsnit.

Heraf følger, at toldmyndighederne skal træffe afgørelse inden for 120 dage, efter den dato, hvor ansøgningen blev antaget.

EUTK art. 22, stk. 3, 3. afsnit fremgår, at Toldstyrelsen kan forlænge fristen, hvis ansøgeren anmoder om forlængelse, for at kunne foretage justeringer med henblik på, at betingelserne og kriterierne opfyldes.

Se afsnit A.A.7.8 Sagsbehandlingsfrister.

Hvis det ikke er muligt at træffe en afgørelse inden for de 120 dage, kan fristen for udstedelse af en AEO-bevilling forlænges med højest 60 dage. Virksomheden skal oplyses om fristens forlængelse og begrundelsen herfor.

Såfremt der er en verserende straffesag, der kan medføre tvivl om, hvorvidt den ansøgende virksomhed opfylder betingelsen om ikke at have begået alvorlige eller gentagene overtrædelser af told- og skattelovgivningen, skal fristen forlænges med det tidsrum, der er nødvendigt for at kunne afslutte sagen. Se afsnit F.A.4.4. om kriterier for AEO-status.

Se DF art. 28 .