Det tredje krav, der skal tilfredsstilles før en AEO bevilling kan udstedes, er, at ansøgeren skal være økonomisk solvent. Økonomisk solvent betyder, at ansøgeren har en god økonomisk formåen, og derfor er i stand til at opfylde sine økonomiske forpligtelser under hensyn til den pågældende ansøgers erhvervsaktivitets særlige karakteristika.

Se EUTK art. 39, litra c.

Kriteriet om ansøgerens økonomiske solvens anses for opfyldt, hvis det kan dokumenteres, at vedkommende har været solvent de seneste tre år.

Hvis ansøgeren har været etableret i mindre end tre år, vurderes vedkommendes økonomisk solvens på grundlag af regnskaber og andre foreliggende oplysninger.

Når toldmyndighederne kontrollerer, om ansøgeren opfylder kriterierne om økonomisk solvens, skal der tages hensyn til følgende:

a) Ansøgeren ikke er under konkursbehandling.

b) Ansøgeren har de seneste tre år forud for ansøgningens indsendelse opfyldt sine økonomiske forpligtelser med hensyn til betaling af told og alle andre afgifter eller skatter opkrævet ved eller i forbindelse med import eller eksport af varer.

c) Ansøgeren kan dokumentere tilstrækkelig finansiel formåen til at opfylde sine løfter og forpligtelser i forbindelse med dennes forretningsaktiviteter.

Se GF art. 26.

Bemærk: Vedrørende kravet om økonomiske forpligtelser i forbindelse med betaling af told, bemærkes det, at en virksomhed kan gives betalingshenstand eller betalingslempelser efter reglerne i EUTK art. 110-112. Der skal tages hensyn til sådanne lempelser, når det vurderes, om ansøgeren har opfyldt sine betalingsforpligtelser. Se også afsnit A.B.7 Told, hvori reglerne for betaling og henstand er beskrevet.