En virksomhed, der ansøger om en AEOC-bevilling, skal opfylde kriteriet om praktisk kompetence eller professionelle kvalifikationer, som har direkte tilknytning til den pågældende aktivitet. Dette er det fjerde krav for økonomiske operatører, der søger om en AEOC-bevilling eller en kombineret AEOC/AEOS-bevilling.

Kriteriet betyder, at ansøgeren skal bevise, at han selv, eller den person, der er ansvarlig for ansøgerens toldanliggender, har den fornødne erfaring med toldanliggender. 

Bemærk: Dette kriterium gælder kun for virksomheder der søger om AEOC-bevilling til at udnytte forenklede toldbestemmelser, enten som en enkelt bevilling eller i kombination med en AEOC/AEOS-bevilling.

Se EUTK art. 39, litra d.

Kriteriet om praktisk kompetence eller professionelle kvalifikationer, skal anses for opfyldt, når ansøgeren opfylder én af følgende betingelser:

a) ansøgeren eller den ansvarlige for ansøgerens toldanliggender opfylder en af følgende standarder for praktisk kompetence:

i) dokumenteret praktisk erfaring i mindst tre år med toldanliggender

ii) en kvalitetsstandard vedrørende toldanliggender, som er vedtaget af et europæisk standardiseringsorgan.

b) Ansøgeren eller den ansvarlige for ansøgerens toldanliggender har afsluttet en uddannelse inden for toldlovgivning som er relevant, og stemmer overens med omfanget af den toldaktivitet der skal udføres, hvis uddannelsen er udbudt af en af følgende:

i) en medlemsstats toldmyndighed

ii) en uddannelsesinstitution, som er anerkendt til at udbyde disse kvalifikationer af toldmyndighederne eller et organ i en medlemsstat med ansvar for faglig uddannelse

iii) en erhvervsmæssig eller faglig sammenslutning, der er anerkendt af toldmyndighederne i en medlemsstat eller akkrediteret i Unionen med henblik på at udbyde sådanne kvalifikationer.

Hvis ansøgerens toldanliggender varetages af en ekstern person, med hvem der er indgået en kontrakt, anses kriteriet om kompetence og kvalifikationer for at være opfyldt, hvis den eksterne person har en AEOC-bevilling.