En virksomhed, der ansøger om en AEOS-bevilling skal opfylde kriteriet om passende sikkerheds- og sikringsstandarder. Dette er det fjerde krav for økonomiske operatører, der søger om en AEOS-bevilling.

Kriteriet anses for at være opfyldt, hvis ansøgeren beviser, at der er iværksat passende foranstaltninger til at garantere den internationale forsyningskædes sikkerhed. Dette betyder, at virksomheden skal have sikkerhedsforanstaltninger på plads vedrørende adgangen til virksomhedens område, sikkerheden omkring lasteenheder, varemodtagelsen, fremstillingen og sikkerhedskrav til såvel medarbejdere som leverandører.

Se EUTK art. 39, litra e.

De nærmere betingelser for, hvornår kriteriet om passende sikkerheds- og sikringsstandarder er opfyldt, er beskrevet i GF art. 28. Det fremgår, at kriteriet er opfyldt, når ansøgeren opfylder følgende betingelser:

a) De bygninger, der anvendes til aktiviteter i forbindelse med AEOS-bevillingen, er beskyttet mod ulovlig indtrængen og er konstrueret af materialer, som kan modstå uvedkommendes forsøg på at skaffe sig adgang.

 b) Der er truffet passende foranstaltninger for at forhindre uautoriseret adgang til kontorer, forsendelsesområder, lasteområder, fragtlagre og andre relevante steder.

 c) Der er truffet foranstaltninger til håndtering af varer, som omfatter beskyttelse mod uautoriseret tilførsel eller ombytning, mod forkert håndtering af varer og mod manipulation med lastenheder.

 d) Ansøgeren har truffet foranstaltninger, der gør det muligt tydeligt at identificere vedkommendes handelspartnere og via gennemførelse af passende kontraktbestemmelser eller andre passende foranstaltninger i overensstemmelse med ansøgerens forretningsmodel at sikre, at disse handelspartnere sørger for at sikre deres del af den internationale forsyningskæde.

 e) Ansøgeren foretager i det omfang, national ret tillader, sikkerhedsscreening af personer, der forventes at skulle bestride sikkerhedsmæssigt følsomme stillinger, og foretager baggrundskontrol af nuværende ansatte i sådanne positioner regelmæssigt, og når omstændighederne kræver det.

 f) Ansøgeren råder over passende sikkerhedsprocedurer for eventuelle eksterne tjenesteydere, med hvilke der er indgået kontrakt.

 g) Ansøgeren sørger for, at personalet med ansvarsområder af relevans for sikkerhedsspørgsmål regelmæssigt deltager i programmer for at øge deres bevågenhed angående sikkerhedsspørgsmål.

 h) Ansøgeren har udpeget en kontaktperson med ansvar for sikkerheds- og sikringsrelaterede spørgsmål.

Hvis ansøgeren har et sikkerheds- og sikringscertifikat, der er udstedt i henhold til en international konvention, en international standard fra Den Internationale Standardiseringsorganisation eller en europæisk standard fra et europæisk standardiseringsorgan, skal der tages hensyn til dette certifikat, når toldmyndighederne skal vurdere, om ansøgeren overholder kravet.

Kriterierne anses for opfyldt, når det kan bevises, at kriterierne for udstedelse af dette certifikat er identiske eller ækvivalente med dem, der er fastsat i EUTK art. 39, litra e.

Kriterierne skal ligeledes anses som opfyldt, når ansøgeren har et sikkerheds- og sikringscertifikat udstedt af et tredjeland, som EU har indgået en aftale med og som foreskriver anerkendelse af certifikatet.

Hvis ansøgeren allerede er en sikkerhedsgodkendt fragtagent eller en kendt befragter, skal han anses for at opfylde kravene om sikkerheds- og sikringsrelaterede standarder i forbindelse med de steder og operationer, for hvilke ansøgeren har opnået status som sikkerhedsgodkendt fragtagent eller kendt befragter, når ansøgeren opfylder kravene i Kommissionens forordning (EU) 2021/255 om detaljerede foranstaltninger til gennemførelse af de fælles grundlæggende normer for luftfartssikkerhed. Det er dog en betingelse at kravene er identiske med dem, der fremgår af EUTK art. 39, litra e.

Sikkerhedsgodkendt fragtagent og kendt befragter, er defineret i art. 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 300/2008.