Indledningsvist gennemgår Toldstyrelsen den modtagne ansøgning for at konstatere, om:

  • Ansøger har toldmæssige aktiviteter.
  • Ansøgningen er indgivet til rette kompetente myndighed.
  • Ansøgningen er korrekt udfyldt og indeholder alle nødvendige oplysninger, herunder de oplysninger, der er nævnt som bilag i de forklarende bemærkninger til ansøgningen.
  • Ansøger har udfyldt og indsendt et selvevalueringsskema.

Herefter gennemgår Toldstyrelsen selvevalueringsskemaet inklusiv bilag, som er stillet til rådighed af ansøgeren.

Selvevalueringsskemaet indeholder følgende afsnit:

  • Virksomhedsinformation.

  • Overholdelse af bestemmelserne.

  • Regnskabs- og logistiksystem.

  • Økonomisk solvens.

  • Praktisk kompetence.

  • Sikkerheds- og sikringskrav.

Derudover foretages der en gennemgang af al relevant information, som kan have indflydelse på opnåelsen af AEO-status.

Der kan tages hensyn til resultatet af vurderinger og revisioner, der allerede er foretaget i henhold til EU lovgivningen, når toldmyndighederne skal vurdere, om kravene i EUTK art. 39 er opfyldt.

Endvidere kan der tages højde for eventuelle ekspert konklusioner, som fremlægges af ansøgeren, når kravene om bogholderi, økonomisk solvens og passende sikkerheds- og sikringsstandarder skal vurderes. Det er en betingelse at konklusionerne er foretaget af en neutral ekspert, der er uafhængig af ansøgeren.

Hertil kommer et lovkrav om, at Toldstyrelsen besøger ansøgeren, når kriteriet om et tilfredsstillende system til forvaltning af bogholderi og transportdokumenter, og kriteriet om sikkerheds- og sikringsrelaterede standarder, skal vurderes. Der aflægges som udgangspunkt besøg i alle de relevante lokaler hos ansøgeren.

Hvis det viser sig, at ansøgeren råder over et stort antal lokaler, og det ikke er muligt at besøge dem alle inden for den gældende afgørelsesfrist, skal der udvælges et antal repræsentative lokaler til kontrol. Det er en forudsætning, at ansøgeren kan dokumentere, at der anvendes de samme standarder for alle lokaler.

Toldmyndighederne skal dokumentere deres gennemgang af alle kriterierne for bevilling af AEO status.

Se GF art. 29.