Tilbagekaldelse

En tilbagekaldelse af en AEO-bevilling kan ske, når en eller flere af de kriterier, for at udstede AEO-bevillingen, ikke længere er opfyldt, eller hvis bevillingshaveren selv ønsker at tilbagekalde bevillingen.

Se EUTK, art. 28, stk. 1 litra a) og litra b).

En tilbagekaldelse af en AEO-bevilling berører ikke en eventuel positiv afgørelse, der er truffet for den samme bevillingshaver, medmindre AEO-status var en betingelse for denne positive afgørelse, eller afgørelsen byggede på et af AEO-kriterierne i EUTK art. 39, som ikke længere er opfyldt.

En tilbagekaldelse eller ændring af en positiv afgørelse, der er truffet for en bevillingshaver, berører ikke automatisk vedkommendes AEO-bevilling.

Hvis en bevillingshaver har både AEOC- og AEOS-bevilling, og kriteriet som omhandler Standarder for praktisk kompetence eller professionelle kvalifikationer (se afsnit F.A.4.4.5) ikke længere er opfyldt, tilbagekaldes AEOC-bevillingen, og AEOS-bevillingen bevarer sin gyldighed.

Når en bevillingshaver har både AEOS- og AEOC-bevilling, og kriteriet som omhandler sikkerheds- og sikringsstandarder (se  afsnit F.A.4.4.6) ikke længere er opfyldt, tilbagekaldes AEOS-bevillingen, og AEOC-bevillingen bevarer sin gyldighed.

Således gælder det, at når der er udstedt en kombineret AEOC- og AEOF-bevilling, er det derfor muligt kun at tilbagekalde den ene af disse bevillinger.

Se GF art. 34.

Hvis en AEO-bevilling tilbagekaldes af Toldstyrelsen kan bevillingshaveren først søge om en ny AEO-bevilling tre år efter tilbagekaldelsen.

Se DF art. 11, stk. 1 d) og stk. 2.

Tilbagekalder toldmyndighederne en positiv afgørelse, der er truffet på baggrund af ansøgerens AEO-status, skal dette oplyses til den toldmyndighed, der gav bevillingen til AEO-status, såfremt dette er en anden myndighed.

Se GF art. 35 .

Suspension

Den kompetente toldmyndighed kan også suspendere en AEO-bevilling i stedet for at annullere, tilbagekalde eller ændre denne, når de finder, at en AEO-virksomhed ikke overholder betingelserne for bevillingens udstedelse.

Suspension betyder, at en AEO-bevilling ikke er gældende i en given periode.

Den kompetente toldmyndighed kan suspendere en AEO-bevilling i stedet for at annullere, tilbagekalde eller ændre denne i følgende tilfælde:

  1. Når pågældende toldmyndighed ikke råder over alle nødvendige elementer til at træffe en afgørelse om annullering, tilbagekaldelse eller ændring af en AEO-bevilling.

  2. Når betingelserne for AEO-bevillingen ikke er opfyldt, eller at indehaveren af AEO-bevillingen ikke overholder de forpligtelser, der følger med denne afgørelse og Toldstyrelsen mener, at indehaveren af bevillingen bør gives tid til at træffe foranstaltninger for at kunne overholde forpligtelserne.

  3. Når indehaveren af en AEO-bevilling selv anmoder om suspension, fordi vedkomne midlertidigt er ude af stand til at opfylde de betingelser, der er fastsat i AEO-bevillingen.

Se EUTK art. 23, stk. 4, litra b) samt DF art. 16.

Suspensionsperiodens længde og ophør fremgår af DF art. 17-18.

Hvis en AEO-bevilling suspenderes som følge af manglende overholdelse af et eller flere AEO-kriterier skal andre afgørelser til samme bevillingshaver, som er truffet på grundlag af det/de samme kriterier, også suspenderes.

En suspension af en afgørelse vedrørende toldlovgivningen, hos en indehaver af en AEO-bevilling, indebærer ikke automatisk suspension af AEO-bevillingen.

Det er ligeledes muligt for en AEO-godkendt virksomhed, der har både AEOC- og AEOS-bevilling, kun af få suspenderet den ene af disse bevillinger.

Se DF artikel 30.

Se også vedr. EUTK art. 23 i afsnit A.A.5.4 Tilbagekaldelse af afgørelser på toldområdet.