Det er ikke altid muligt, at en vare kan være fuldt ud fremstillet i et enkelt land eller område. Det kan forekomme, at to eller flere lande har deltaget i en vares fremstilling. Oprindelsen er i det land eller område, hvor den væsentlige og økonomiske berettigede bearbejdning eller forarbejdning har fundet sted.

Se EUTK, art. 60, stk. 2.

Den sidste væsentlige bearbejdning eller forarbejdning

Den sidste væsentlige bearbejdning eller forarbejdning skal resultere i fremstilling af et nyt produkt eller repræsentere et vigtigt fremstillingsstadium.

I praksis er det nødvendigt at have oplysninger om alle anvendte materialer. Navnlig skal de materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes i det sidste produktionsland identificeres.

Varer, der er opført i DF bilag 22-01, anses for at have undergået deres sidste væsentlige bearbejdning eller forarbejdning, som har ført til fremstilling af et nyt produkt eller udgør et vigtigt trin i fremstillingen, i det land eller territorium, hvor reglerne i nævnte bilag er opfyldt, eller som er identificeret i disse regler.

Se DF art. 32

For varer, der ikke er opført i DF bilag 22-01, afgøres oprindelsen fra sag til sag ved at vurdere enhver proces eller operation i forhold til begrebet den sidste væsentlige forarbejdning eller som defineret i EUTK art. 60, stk. 2.

Hvis den sidste bearbejdning eller forarbejdning i forbindelse med varer, der ikke er omfattet af DF bilag 22-01, anses for ikke at være økonomisk berettiget, anses varerne for at have undergået den sidste væsentlige og økonomisk berettigede bearbejdning eller forarbejdning, som har ført til fremstilling af et nyt produkt eller udgør et vigtigt trin i fremstillingen, i det land eller territorium, hvor den største del af materialerne har oprindelse, fastlagt på grundlag af materialernes værdi.

I fortolkningen af den sidste væsentlige bearbejdning eller forarbejdning for varer, der ikke er opført i DF bilag 22-01, har Kommissionen, for at assistere Toldmyndigheder og virksomheder, offentliggjort en specifik guide på Kommissionens hjemmeside. Domstolen har meddelt, at det ikke har nogen bindende juridisk virkning og må ikke stride imod princippet i EUTK art. 60, stk. 2. (Case C-260/08 HEKO Industrieerzeugnisse, paragraphs 20-21,23; Case C-373/08 Hoesch Metals and Alloys, paragraphs 39,41).

Økonomisk berettiget

Det er nødvendigt at identificere, hvorvidt den udførte bearbejdning eller forarbejdning er økonomisk begrundet.

Enhver bearbejdning eller forarbejdning, som gennemføres i et andet land eller territorium, anses for ikke at være økonomisk berettiget, hvis det på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger fastslås, at formålet med behandlingen har været at undgå anvendelsen af de foranstaltninger, der er omhandlet i EUTK art. 59.

Anvendelsen af dette kriterium kan kun fastlægges fra sag til sag under hensyntagen til alle elementer i de sidste forarbejdningsprocesser og anvendelsen af disse forarbejdningsprocesser i det sidste produktionsland.

Omgåelse af bestemmelsen resulterer i, at varen ikke kan opnå præferenceoprindelse i det pågældende land. Varen vil i stedet skulle anses for, at have oprindelse i det land, hvor den har undergået den sidste væsentlige og økonomisk berettigede forarbejdning, og som har ført til fremstillingen af et nyt produkt eller udgør et vigtigt trin i fremstillingen, i det land eller territorium, hvor den største del af materialerne har oprindelse. Hvis det færdige produkt skal henføres under kapitel 1 til 29 eller 31 til 40 i det harmoniserede system, fastsættes den største del af materialerne ud fra materialernes vægt. Hvis det færdige produkt skal henføres under kapitel 30 eller 41 til 97 i det harmoniserede system, fastsættes den største del af materialerne ud fra materialernes værdi.

Se DF art. 33.

Mindste behandling

Følgende betragtes ikke som væsentlige og økonomisk berettigede bearbejdninger eller forarbejdninger i forbindelse med fastlæggelse af oprindelse:

  • Behandlinger, som har til formål at sikre, at varernes tilstand ikke forringes under transport eller opbevaring (lufttilførsel, strækning, tørring, fjernelse af beskadigede eller fordærvede dele og lignende behandlinger), eller behandlinger, der letter forsendelse eller transport
  • Simple behandlinger som afstøvning, sigtning, sortering, opdeling, sammenstilling, vask og tilskæring
  • Udskiftning af emballage og adskillelse eller samling af sendinger, enkel aftapning på flasker, påfyldning af dåser, flakoner, anbringelse i sække, kasser, æsker, på bræt, plader eller bakker samt alle andre enkle emballeringsarbejder
  • Pakning af varer i sæt eller kombinerede sæt eller forberedelse til salg
  • Anbringelse af mærker, etiketter eller andre lignende kendetegn på selve produkterne eller deres emballage
  • Enkel samling af dele for at kunne danne et komplet produkt
  • Adskillelse eller ændret anvendelse
  • En kombination af to eller flere af de i litra a)-g) nævnte behandlinger.

For varer, der er omfattet af bilag 22-01, anvendes residualreglerne i kapitlet for de pågældende varer. Hvis den sidste bearbejdning eller forarbejdning i forbindelse med varer, der ikke er omfattet af bilag 22-01, anses for at være en mindste behandling, har det færdige produkt oprindelse i det land eller territorium, hvor den største del af materialerne har oprindelse. Hvis det færdige produkt skal henføres under kapitel 1 til 29 eller 31 til 40 i det harmoniserede system, fastsættes den største del af materialerne på ud fra materialernes vægt. Hvis det færdige produkt skal henføres under kapitel 30 eller 41 til 97 i det harmoniserede system, fastsættes den største del af materialerne ud fra materialernes værdi.

Se DF art. 34.