Ved bestemmelse af, om varer har oprindelse i et land eller territorium, tages følgende elementers oprindelse ikke i betragtning:

  • Energi og brændsel.
  • Anlæg og udstyr.
  • Maskiner og værktøj.

Ved bestemmelse af, om varer har oprindelse i et land eller territorium, tages følgende elementers oprindelse ikke i betragtning:

  • Materialer, som ikke indgår i og ikke er bestemt til at indgå i den pågældende vares endelige sammensætning.

Når emballagematerialer og pakningsgenstande i henhold til den almindelige tariferingsbestemmelse 5 vedrørende den kombinerede nomenklatur, som findes i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87, betragtes som en del af produktet ved tariferingen, tages der ikke hensyn til dem ved fastlæggelsen af oprindelsen, medmindre bestemmelsen i DF bilag 22-01 for de pågældende varer er baseret på en procentdel merværdi. Hvilket betyder, at er varen omgivet af forpakning der er særligt produceret, skal dette ikke indgå i vurderingen af varens oprindelse, når det betragtes som en del af det endelige produkt, medmindre reglen i DF bilag 22-01 for den pågældende vare er baseret på en værditilvækst procentdel.

Se DF art. 36