I en række af handelsaftaler EU har indgået, er der krav om anvendelse af det såkaldte REX-system for at kunne benytte sig af de fordele, der er knyttet til aftalen. REX står for Registered Exporter System og er et system, hvor eksportører skal registreres for at kunne udstede et oprindelsesbevis. Det skal således ikke udstedes og attesteres af toldmyndighederne. Oprindelsesbeviset udfærdiges således af eksportøren, og det anvendes af importøren til at opnå nedsat told eller toldfrihed.

Vær opmærksom på, at eksportøren altid skal være registreret i REX-systemet for at kunne udstede et oprindelsesbevis, hvis værdien af de sendte varer med præferenceoprindelse overstiger 6.000 euro (for OLT-lande 10.000 euro). Hvis den samlede værdi ikke overstiger 6.000 euro (for OLT-lande 10.000 euro), behøver eksportøren derimod ikke at være registreret i REX-systemet for at kunne udstede oprindelsesbeviset. Læs mere om REX på SKAT.dk

Verificering af registreret eksportør

Hvis du importerer varer til EU, skal du altid verificere gyldigheden af eksportøren, der er registreret i REX-systemet, som du modtager oprindelsesbeviset fra. Det gør du ved at søge på EU REX Number Validation.

Læs mere om registrering af eksportører i REX-systemet på EU-Kommissionens hjemmeside, hvor du også kan finde hjælp og vejledning til REX.

Reglerne for REX-systemet fremgår af Kommissionens Gennemførelsesforordning (GF) i artiklerne 70, 72, 78-80, 82-93, 99-109.

Lande og områder der anvender REX

Lande, der er med i GSP-ordningen

GSP-landene skal anvende REX-systemet, for at kunne opnå præferencetoldbehandling. På Kommissionens hjemmeside findes en oversigt over hvilke GSP-lande, som opfylder betingelserne for REX, og hvor REX-systemet derfor finder anvendelse.

Se GF art. 70 og 72.

Yderligere information om anvendelsen af REX-systemet ved handel med GSP-lande kan findes på SKAT.dk.

OLT-lande

OLT-landene skal anvende REX-systemet, for at kunne opnå præferencetoldbehandling. På Kommissionens hjemmeside findes en oversigt over hvilke OLT-lande, som opfylder betingelserne for REX, og hvor REX-systemet derfor finder anvendelse.  

Se Rådets afgørelse 2013/577/EU af 25. november 2013 om de oversøiske landes og territoriers associering med Den Europæiske Union (associeringsafgørelse), bilag VI, art. 36 og 39.

Yderligere information om anvendelsen af REX-systemet ved handel med OLT-lande kan findes på SKAT.dk.

Øvrige lande

I henhold til indgående handelsaftaler skal eksportører i EU lade sig registrere i REX-systemet for at kunne opnå toldpræference ved handel med følgende lande: Storbritannien, Canada og Japan►.◄

Yderligere information om anvendelsen af REX-systemet ved handel med ovenstående lande kan findes på SKAT.dk.

Ansøgning om at blive registreret eksportør (REX)

For at blive registreret som eksportør i REX-systemet, skal der sendes en ansøgning til Toldstyrelsen via EU Customs Trader Portal.

Når ansøgningen er behandlet, tildeles ansøger et eksportørnummer, og dette indføres sammen med registreringsoplysningerne og registreringens gyldighedsdato i REX-systemet.

Yderligere information, herunder om EU Customs Trader Portal, er tilgængelig på SKAT.dk.

Adgang til REX-databasen

EU-Kommissionen har adgang til alle oplysninger, som ligger i REX-systemet. Myndighederne i GSP-landet har adgang til oplysninger omkring de eksportører, som de selv har registreret.

Myndighederne i EU's medlemsstater har adgang til de oplysninger, som de selv har registreret samt de oplysninger om eksportører som myndighederne i GSP-landene, Norge, Schweiz eller Tyrkiet har registreret. Denne adgang gives bl.a. med henblik på at foretage verifikation eller kontrol af frigivelse.

Hvis eksportørerne giver samtykke til det, kan EU-Kommissionen gøre nogle af oplysningerne tilgængelige for offentligheden. Dog vil nogle oplysninger altid være tilgængelige for offentligheden, bl.a. eksportørnummeret.

Se GF art. 82.

Fjernelse af eksportører fra REX

Hvis en eksportør har ændringer til de oplysninger som allerede er givet til myndighederne, skal denne med det samme give besked herom. Hvis betingelserne for eksport ikke længere er opfyldt, skal der også straks gives besked til myndighederne om dette. Derfor skal en eksportør sørge for at holde sine registreringsoplysninger ajour. Hvis dette ikke sker, kan myndighederne tilbagekalde registreringen med virkning for fremtiden. En eksportør kan ansøge igen, hvis der er rettet op på de forhold som førte til tilbagekaldelsen af deres registrering.

Se GF art. 89.

Udstedelse af udtalelser om oprindelse og erstatning af denne

Med vedtagelsen af REX-systemet, er det ikke længere myndighederne, der står for udstedelsen af oprindelsesbeviser, men i stedet eksportørerne. Disse kan udstede en udtalelse om oprindelse, som er gyldig i 12 måneder fra udfærdigelsesdatoen. Der skal udfærdiges en udtalelse om oprindelse for hver sending, men en udtalelse kan dog også dække flere sendinger under nogle nærmere betingelser.

Når en eksportør har modtaget REX-nummer, skal der ved import til EU af varer med oprindelsesstatus, inden for rammerne af GSP, anføres følgende i importangivelsens rubrik 44:

  • hvis beløbet er under 6.000 EUR - C100 REX-nummeret samt U164
  • hvis beløbet er over 6.000 EUR -  C100 REX-nummeret samt U165 

Hvis eksportøren ikke har et REX-nummer, skal der ved import til EU af varer med oprindelsesstatus, inden for rammerne af GSP, hvor den samlede værdi ikke overstiger 6.000 EUR, anføres U166 i importangivelsens rubrik 44.

I de situationer, hvor varerne endnu ikke er overgået til fri omsætning og stadig er under et toldsteds kontrol, kan den som videresender varerne, erstatte den originale udtalelse om oprindelse med en eller flere erstatningsudtalelser om oprindelse. Dette kan ske i de situationer, hvor nogle af varerne skal sendes til et andet sted i EU eller til Norge eller Schweiz.

Videreforsendere af varerne, skal være registreret i REX-systemet for at kunne udstede en erstatningsudtalelse om oprindelse for de varer, som skal sendes til andre steder i EU. Dette gælder for de sendinger hvis oprindelige værdi var over 6.000 EUR inden deling.

En videreforsender, som ikke er registreret i REX, kan dog udstede erstatningsudtalelser om oprindelse for varer, hvis værdi inden delingen var over 6.000 EUR. Dette er under forudsætning af, at der vedlægges en kopi af den originale udtalelse om oprindelse, som er blevet udfærdiget i GSP-landet.

Det er kun videreforsendere af varer - som er registreret i REX systemet - der må udstede erstatningsudtalelser om oprindelse for produkter, der skal sendes enten til Norge eller Schweiz. En registreret videreforsender kan udstede en erstatningsudtalelse for varer henført under proceduren for aktiv forædling, der efter ompakning eller ommærkning skal videre til Norge eller Schweiz, hvis ompakningen eller ommærkningen ikke har ændret varernes karakter eller egenskaber.

Det er også tilladt at udstede erstatningsudtalelser på baggrund af en erstatningsudtalelse.

Erstatningsudtalelser er gyldige i 12 måneder. Se GF art. 99.