Indhold

Afsnittet handler om præferencetoldbehandling.

Afsnittet indeholder

 • Anmodning om toldpræference

 • Dokumentation

 • Særlige angivelses- og dokumentationsregler

 • Frist for fremskaffelse af dokumentation

 • Korrektion

 • Tilbagebetaling.

Anmodning om toldpræference

For at en vare kan opnå præferencetoldbehandling ved indførsel i EU, skal den være fremstillet og have opnået oprindelse i et land, der er omfattet af en præferenceaftale med EU.

Toldpræference kan opnås ved i fortoldningsangivelsens rubrik 36 at anføre en talkode for præferencetoldbehandling. Denne talkode er trecifret.

Kodens første ciffer kan være:

2: Den generelle præferenceordning (GSP).

3: Andre præferenceordninger (EUR.1, EUR-MED, fakturaerklæringer, fakturaerklæringer EUR-MED).

Kodens andet og tredje ciffer kan være:

00: Ingen af de følgende

10: Toldsuspension

15: Toldsuspension - særligt anvendelsesformål, End-use

18: Toldsuspension - certifikat for varens særlige art

19: Toldsuspension - Frigivelsescertifikat

20: Toldkontingent

23: Toldkontingent - særligt anvendelsesformål, End-use

25: Toldkontingent - certifikat for varens særlige formål

28: Toldkontingent efter passiv forædling

40: Særligt anvendelsesformål i forhold til den fælles toldtarif, End-use

50: Certifikat for varens særlige art

Præferencetoldsatserne fremgår af Toldtariffen (Taric)

Ved præference og derved fremlæggelse af certifikat, skal følgende rubrikker også udfyldes:

 • Rubrik 34: oprindelsesland

 • Rubrik 36: præferencekode

 • Rubrik 44,2: dokumenttype og nummer

 • Rubrik 44,4: certifikat type/nummer 

Hvis præferencen er mængdemæssigt begrænset af en toldkontingentordning, skal man anføre det sekscifrede kontingentløbenummer i fortoldningsangivelsens rubrik 39.

Hvis muligheden for toldpræference er ophørt, fordi tolden er genindført under en toldkontingent- eller importloftordning, må der ikke anmodes om toldpræference. I stedet skal koden og satsen for tarifmæssig told anføres.

Dokumentation

Fortoldningsangivelsen skal være vedlagt de dokumenter, der er nødvendige for at få præferencetoldbehandling:

 • Oprindelsesbevis (certifikat, fakturaerklæring),

 • Forsendelsesdokumentation,

 • Faktura og eventuelt andre dokumenter, der kræves for varernes indførsel.

  Hvis angivelsen er elektronisk, skal dokumentationen være til stede i virksomheden.

Særlige angivelses- og dokumentationsregler

For følgende varer er der særlige angivelses- og dokumentationsregler:

a) Varer i delsendinger (varer, der indføres i ikke-samlet eller adskilt stand)

b) Varer, der fortoldes ad flere gange

c) Varer, der er videresolgt før fortoldningen

Ad a) Varer i delsendinger

Der kan fås toldpræference for varer, der indføres i adskilt eller ikke-samlet stand i mere end én forsendelse (delsendinger).

Indførsel i delsendinger skal være begrundet med, at indførsel i en enkelt forsendelse ikke er mulig af transport- eller produktionsmæssige årsager.

Det er endvidere en forudsætning, at varerne i samlet stand vil henhøre under én toldtarifposition.

Der skal ved aflevering af den første fortoldningsangivelse anføres følgende i fortoldningsangivelsens rubrik 44,6:

 • At varerne med hensyn til oprindelse betragtes som en helhed,

 • At varesendingen sammen med senere ankommende delsendinger udgør en nærmere betegnet vare.

Ved toldbehandling af de følgende delsendinger henvises i fortoldningsangivelsens rubrik 44,6 til referencenummer og dato på den første fortoldningsangivelse.

Ad b) Varer, der fortoldes ad flere omgange

Hvis oprindelsesbeviset vedrører varer, der skal fortoldes ad flere gange, skal der afskrives på oprindelsesbeviset for hver sending, der bliver fortoldet. Der skal henvises til det referencenummer, sendingen er fortoldet ved.

Oprindelsesbeviset skal opbevares i mindst tre år efter sidste sending er angivet til fortoldning.

Bemærk: oprindelsesbeviset skal fremlægges inden for dets gyldighedsperiode, der kan være 4, 10 eller 12 måneder fra den dato, det blev udstedt i udførselslandet.

Når der angives til fortoldning på EU's Enhedsdokument

Hvis fortoldningen angives på EU's Enhedsdokument, skal oprindelsesbeviset afgives ved den første fortoldning.

Der skal også fremlægges et ekstra eksemplar af fakturaen.

Toldmyndigheden påtegner det ekstra eksemplar af fakturaen med følgende: "Oprindelsesdokumentation afgivet. Rigtig fotokopi."

Ekstraeksemplaret af fakturaen eller fotokopien af oprindelsesbeviset, i hvilke der er foretaget afskrivning af de fortoldede varer, tilbagesendes af Toldstyrelsen efter fortoldningens gennemførelse.

Ved de efterfølgende fortoldninger skal ovennævnte oprindelsesbevis/faktura vedlægges til yderligere afskrivning.

Ad c) Videresalg før fortoldning

Når der angives til fortoldning elektronisk

Der udstedes et eller flere erstatningscertifikater (se ovenfor "Erstatningscertifikater") før fortoldning.

Virksomheden noterer henvisningerne på det papirbaserede oprindelsesbevis og har det liggende sammen med anden relevant dokumentation.

Når der angives til fortoldning på EU's Enhedsdokument

I de tilfælde, hvor de indførte varer er videresolgt til en anden dansk virksomhed inden fortoldningen, er det et krav for opnåelse af toldpræference, at:

 • den danske sælger afgiver et eksemplar af den udstedte faktura til Toldstyrelsen, hvor varerne fortoldes,

 • ovennævnte eksemplar af fakturaen er forsynet med sælgers erklæring om, at varerne udgør en sending, for hvilken der foreligger oprindelsesbevis,

 • den nævnte erklæring indeholder en henvisning til oprindelsesdokumentets blanketbetegnelse, nummer og oprindelsesland, eller nummer og dato på den faktura, på hvilken en fakturaerklæring er afgivet,

 • den herboende sælger skal endvidere over for skattecentret fremlægge den salgsfaktura, der er nævnt under punkt 1, enten

  • sammen med et oprindelsesbevis (certifikat) og indkøbsfakturaen, eller

  • sammen med indkøbsfakturaen forsynet med en fakturaerklæring.

   Fakturaen med sælgers erklæring forsynes af Toldstyrelsen med en påtegning om, at et oprindelsesbevis er afgivet.

   Oprindelsesbeviset beholdes af Toldstyrelsen og forsynes med en påtegning om, at varerne er videresolgt.

Frist for fremskaffelse af dokumentation

Hvis man ikke kan fremskaffe den nødvendige dokumentation på fortoldningstidspunktet, kan der i fortoldningsangivelsens rubrik 44 anmodes om en frist på én måned til at fremskaffe dokumentationen. Der opkræves herefter sikkerhed for tarifmæssig told TBEK § 42, stk. 1.

Fristen kan herudover forlænges med indtil tre måneder, hvis en ny anmodning herom fremsættes over for Toldstyrelsen inden den første frists udløb TBEK § 42, stk. 2. Den tarifmæssige told opkræves som sikkerhed og returneres, når dokumentationen er fremskaffet og angivelsen gjort færdig.

Korrektion

Når der er givet en frist til at fremskaffe dokumentationen, kan fortoldningsekspeditionen korrigeres, hvis der til Toldstyrelsen afgives en rettelsesangivelse samtidig med, at dokumentationen fremlægges.

Der kan kun fås præference- eller kontingenttoldbehandling, hvis tolden ikke er genindført den dag, hvor Toldstyrelsen modtager rettelsesangivelsen. Hvis varerne er omfattet af en toldkontingentordning, er det vigtigt, at kontingentløbenummeret angives i rettelsesangivelsen.

Tilbagebetaling

Har man ikke anmodet om præferencetoldbehandling eller er dokumentationen først fremkommet efter fristens udløb, så er der alligevel mulighed for tilbagebetaling af tolden.

Det skal dokumenteres, at varerne var berettiget til præference- eller kontingenttoldbehandling på fortoldningstidspunktet. Der kan kun fås præference- eller kontingenttoldbehandling, hvis tolden ikke er genindført den dag, hvor ansøgning om tilbagebetaling modtages af Toldstyrelsen.

Der skal afleveres en skriftlig ansøgning om tilbagebetaling inden tre år efter fortoldningen. Ansøgningen skal indeholde oplysning om virksomhedens navn og adresse, ekspeditionssted, hvor fortoldningen er sket, samt nummer og dato på fortoldningsangivelsen. Den skal også indeholde en begrundelse for tilbagebetalingen. Se EUTK artikel 116.

Ansøgningen, der også kan afgives på en rettelsesangivelse, skal sendes til Toldstyrelsen, Slet Parkvej 1-3, 8310 Tranbjerg.

Der kan ske tilbagebetaling uanset beløbets størrelse.