Dette afsnit indeholder reglerne for, hvornår transaktionsværdien af tilsvarende eller lignende varer skal anvendes.

Dette er den første af de sekundære metoder transaktionsværdien i EUTK art. 74.

Se EUTK art. 74, stk. 2, litra a.

Afsnittet indeholder:

  • Definition af tilsvarende varer
  • Definition af lignende varer
  • Fælles bestemmelser for tilsvarende og lignende varer. 

Definition af tilsvarende varer

Toldværdien ansættes efter denne metode som transaktionsværdien for tilsvarende varer. Varerne skal være solgt til eksport til EU og udført fra eksportlandet på samme eller næsten samme tidspunkt som de varer, der skal værdiansættes.

Ved tilsvarende varer forstås varer, der er fremstillet i samme land, og som fremtræder ens i alle henseender, herunder med hensyn til fysiske egenskaber, kvalitet og omdømme. Mindre forskelle i udseende tages ikke i betragtning.

Se GF art. 1, stk. 2, nr. 4.

Definition af lignende varer

Toldværdien efter denne metode ansættes som transaktionsværdien for en lignende vare, der sælges til eksport til EU og er udført fra eksportlandet på samme eller næsten samme tidspunkt som de varer, der skal værdiansættes.

Se EUTK art. 74, stk. 2, litra b.

Ved lignende varer forstås varer, der er fremstillet i samme land, og som uden at være ens i alle henseender har lignende egenskaber og består af lignende materialer. Varerne skal kunne tjene samme formål og kunne ombyttes i handelen. Varernes kvalitet, deres omdømme og forekomsten af et fabriks- eller varemærke er blandt de faktorer, der skal vurderes, når det skal afgøres, om der er tale om lignende varer.

Se GF art. 1, stk. 2, nr. 4.

Fælles bestemmelser for tilsvarende og lignende varer

Toldværdien ansættes ved at anvende en transaktionsværdi for tilsvarende varer, der er solgt i samme handelsled og i omtrent samme mængder som de varer, der skal værdiansættes.

Hvis det ikke er muligt at konstatere en sådan transaktionsværdi, kan der anvendes en transaktionsværdi for tilsvarende varer, som er solgt i et andet handelsled og/eller i andre mængder. Der skal da foretages en forholdsmæssig justering af værdien i op- eller nedadgående retning for forskellene med hensyn til handelsled og/eller varemængde. Se GF art. 141, stk. 1.

En betingelse for at justere for forskel med hensyn til handelsled og/eller varemængde er, at justeringen kun foretages, når den kan dokumenteres at være rimelig og nøjagtig. Dokumentation kan fx være gældende prislister, hvor der er anført priser, som refererer til forskellige handelsled og/eller til forskellige varemængder.

Hvis der foreligger flere forskellige acceptable transaktionsværdier for tilsvarende varer, skal den laveste værdi anvendes.

Udtrykket "tilsvarende varer" eller "lignende varer", afhængigt af omstændighederne, gælder ikke for varer, som indebærer eller omfatter ingeniørarbejde, udviklingsarbejde, kunst- og designarbejde samt tegninger og skitser, for hvilke der ikke er foretaget nogen justering i henhold til kodeksens artikel 71, stk. 1, litra b), nr. iv), fordi disse arbejder er udført i EU.

Er det ikke muligt at få oplysninger om transaktionsværdien for tilsvarende varer, der er fremstillet af den faktiske producent, kan transaktionsværdien af tilsvarende varer, som er fremstillet af andre producenter, anvendes.

Se GF art. 141, stk. 2-5.

►Se også EU-dommen C-187/21 Fawkes, præmis 73.◄ 

Eksempel 1

Et vareparti, der skal værdiansættes, består af ti enheder. De eneste indførte tilsvarende varer, hvor der var konstateret en transaktionsværdi, vedrørte et salg på 500 enheder. Sælgeren ydede her kvantumsrabat, hvilket kunne ses af sælgers prisliste. Ved justering anvendes den pris, som efter prislisten gælder for salg af ti enheder. Det er ikke en betingelse, at sælger faktisk har haft salg af ti enheder, men de danske toldmyndigheder kan eventuelt kræve dokumentation for, at prislisten faktisk anvendes og ikke kun er proforma.

Eksempel 2

En importør har erhvervet et vareparti til 90 kr. pr. enhed. Denne pris kan ikke accepteres, fordi betingelserne for transaktionsværdien ikke er opfyldt. Importøren henviser derefter til en import af tilsvarende varer, der er værdiansat efter metoden med transaktionsværdien til 98 kr. pr. enhed. Disse varer er indført kort tid før, og der er ingen forskel på transportomkostningerne. Forudsat at varerne kan anses som tilsvarende varer, vil toldværdien for varepartiet blive ansat til 98 kr. pr. enhed.