Det følger af reglerne, at klarereren som udgangspunkt er debitor ved både import og eksport, men at den person, på hvis vegne toldangivelsen er foretaget, også er debitor ved indirekte repræsentation.

Se EUTK art. 77, stk. 3, art. 78, stk. 3, og art. 81, stk. 3.

EU-Domstolen har udtalt sig om dette i sag C-38/07 P, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading, hvor den fastslog, at en erhvervsdrivende, der anvender en toldspeditør, uanset om der er tale om direkte eller indirekte repræsentation, under alle omstændigheder er debitor for toldskylden i forhold til toldmyndighederne, og at den erhvervsdrivende ikke kan fritages for ansvar under henvisning til fejl, der er begået af toldspeditøren. Dette fritager dog ikke nødvendigvis toldspeditøren fra ansvar. Se dommens præmis 52-54.

Se også afsnit A.A.7.4.2.3 om repræsentation.