EU-toldkodeksen forudsætter, at medlemsstaterne fastlægger placering og kompetence for de forskellige toldsteder. Se EUTK art. 159, stk. 1.

Medlemsstaterne skal fastsætte officielle åbningstider for toldstederne. Åbningstiderne skal være rimelige og hensigtsmæssige under hensyntagen til trafikkens og varernes art og de toldprocedurer, som varerne skal henføres under, således at den internationale trafikstrøm hverken forhindres eller forstyrres. Se EUTK art. 159, stk. 2.

Det kompetente toldsted for henførsel af varer under en toldprocedure, er som hovedregel det toldsted, som er ansvarligt for det sted, hvor varerne frembydes for toldmyndighederne. Se EUTK art. 159, stk. 3.

Der gælder dog følgende undtagelser:

  • Hvis der er givet dispensation til ikke at frembyde varer i forbindelse med en bevilling til at toldangive ved indskrivning i klarererens regnskaber, er det tilsynsførende toldsted, det toldsted, hvor varerne skulle have været frembudt, hvis ikke bevillingen var givet. Se GF art. 221, stk. 1.

Til henførsel under eksportproceduren er følgende toldsteder kompetente:

1) det toldsted, som er ansvarligt for det sted, hvor eksportøren er etableret
2) det toldsted, som er ansvarligt for det sted, hvor varerne pakkes eller læsses til eksport
3) et andet toldsted, som af administrative årsager er kompetent for den pågældende procedure
4) For varer, hvis værdi ikke overstiger 3.000 EUR pr. sending og pr. klarerer, og som ikke er omfattet af forbud og restriktioner, er også det toldsted, som er kompetent for det sted, hvor varerne passerer ud af EU kompetent udover de i nr. 1) - 3) nævnte toldsteder
5) udover de i nr. 1) - 4) nævnte toldsteder, er også det toldsted, som er ansvarligt for det sted, hvor en underleverandør er etableret, kompetent
6) hvis omstændighederne i en særlig sag gør det berettiget, er et andet toldsted, som er bedre placeret i relation til frembydelse af varer for toldmyndighederne, også kompetent.

Se GF art. 221, stk. 2.

Mundtlig toldangivelse for eksport og reeksport af varer indgives på det toldsted, som er kompetent for udpassagestedet for varerne. Se GF art. 221, stk. 3.

Det kompetente toldsted for angivelse til overgang til fri omsætning af varer i en sending, som er omfattet af en fritagelse for importafgift i henhold til Rådets forordning (RFO) (EF)nr. 1186/2009 af 16. november 2009 om en fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter, art. 23, stk. 1, eller art. 25, stk. 1, i Rådet under en anden momsordning end særordningen for fjernsalg af varer indført fra tredjelandsområder eller tredjelande som fastsat i Rådets direktiv 2006/112/EF afsnit XII, kapitel 6, afdeling 4, i , er et toldsted, der er beliggende i den medlemsstat, hvor forsendelsen eller transporten af varerne afsluttes. Se GF art. 221, stk. 4.

Toldmyndigheden i hver medlemsstat, på hvis område NATO-styrker, der er berettiget til at anvende NATO-formular 302, er udstationeret, anviser det eller de toldsteder, der er ansvarlige for toldformaliteter og toldkontrol vedrørende varer, der skal transporteres eller anvendes i forbindelse med militære aktiviteter. Se GF art. 221, stk. 5.

Toldmyndigheden i hver medlemsstat anviser det eller de toldsteder, der er ansvarlige for toldformaliteter og toldkontrol vedrørende varer, der skal transporteres eller anvendes i forbindelse med militære aktiviteter, som udføres på grundlag af EU-formular 302. Se GF art. 221, stk. 6.