Hvis toldmyndighederne accepterer det, vil det fra 1. maj 2016 fortsat være muligt at få varer henført under en toldprocedure på grundlag af en forenklet toldangivelse, hvor ikke alle nødvendige oplysninger er medtaget, eller al nødvendig dokumentation ikke er til stede, Se EUTK art. 166, stk. 1.

Lejlighedsvis anvendelse af en forenklet toldangivelse kræver ikke forudgående bevilling, og svarer til den hidtidige ufuldstændige toldangivelse. Begrebet "ufuldstændig toldangivelse" anvendes dog ikke i EU-toldkodeksen med tilhørende gennemførelsesretsakter.

Indtil de relevante it-systemer er opgraderede eller etablerede, skal der i den forenklede angivelse gives oplysninger, der i al væsentlighed svarer til de oplysninger, som hidtil har skullet afgives i forbindelse med en ufuldstændig angivelse. Se DF art. 2, stk. 4, som er indsat ved DFO art. 55, nr. 1).

For en nærmere beskrivelse af de oplysninger, der skal afgives i en forenklet angivelse, henvises derfor til afsnit F.A.34.

Indtil de nationale importsystemer er opdateret kan toldmyndighederne tillade, at forenklet angivelse indgives i form af andre midler end elektroniske. I så fald skal anvendes en særlig formular. Se DFO art. 16, stk. 1.