Udstedelse af en bevilling til regelmæssig henførsel af varer under en toldprocedure på grundlag af en forenklet toldangivelse forudsætter fra 1. maj 2016, at følgende betingelser alle er opfyldt:

  1. ansøgeren har ikke begået alvorlig overtrædelse eller gentagne overtrædelser af told- og skattelovgivningen, herunder idømte alvorlige strafbare handlinger i tilknytning til ansøgerens økonomiske virksomhed,
  2. såfremt det er relevant, ansøgeren har indført tilfredsstillende procedurer til håndtering af licenser og tilladelser, der er givet i henhold til handelspolitiske foranstaltninger eller handel med landbrugsprodukter,
  3. ansøgeren sørger for, at de relevante ansatte ved, at toldmyndighederne skal underrettes, hvis det bliver opdaget, at der er problemer med overholdelse af toldforskrifterne, og for, at der er procedurer til at informere toldmyndighederne om sådanne problemer, og
  4. såfremt det er relevant, ansøgeren har indført tilfredsstillende procedurer til håndtering af import- og eksportlicenser, hvor der er tilknyttet forbud og restriktioner, herunder foranstaltninger til at skelne varer, der er genstand for forbud eller restriktioner, fra andre varer og til at sikre overholdelse af disse forbud og restriktioner.

Virksomheder med autorisation til at benytte forenklede toldbestemmelser (AEOC) opfylder litra a), og anses for at opfylde de øvrige betingelser i litra b) - d), hvis det er muligt i virksomhedens regnskaber at henføre varer under en toldprocedure på grundlag af en forenklet angivelse.

Se DF art. 145.

Indtil ibrugtagning af it-systemet til toldafgørelser, skal der til brug for ansøgningen gives oplysninger, der i al væsentlighed svarer til de oplysninger, som hidtil har skullet afgives i forbindelse med ansøgning om bevilling til en forenklet angivelse. Se DF art. 2, stk. 7, litra a), som er indsat i DFO ved art. 55, nr. 1) i kombination med DFO bilag 12 til  samt GF art. 2, stk. 4, litra g).

For en nærmere beskrivelse af de oplysninger, der skal afgives i en ansøgning om bevilling til forenklet angivelse. Se afsnit F.A.19.

Indtil de relevante it-systemer er opgraderede eller etablerede, skal der i den forenklede angivelse gives oplysninger, der i al væsentlighed svarer til de oplysninger, som hidtil har skullet afgives i forbindelse med en ufuldstændig angivelse. Se DF art. 2, stk. 4, som er indsat ved DFO art. 55, nr. 1) i kombination med DFO bilag 9 samt GF art. 2, stk. 3.

For en nærmere beskrivelse af de oplysninger, der skal afgives i en forenklet angivelse. Se afsnit F.A.19.

Indtil de nationale importsystemer er opdateret kan toldmyndighederne tillade, at forenklet angivelse indgives i form af andre midler end elektroniske. I så fald skal anvendes en særlig formular. Se DFO art. 16, stk. 1.

Hvis en virksomhed har bevilling til forenklet toldangivelse, kan toldmyndighederne, indtil de nationale importsystemer er opgraderet, acceptere, at et handelsdokument eller et administrativt dokument indgives som en forenklet angivelse til følgende procedurer:

  • overgang til fri omsætning
  • toldoplag
  • midlertidig indførsel
  • særlige anvendelsesformål
  • aktiv forædling.

Det forudsætter dog, at handelsdokumentet eller det administrative dokument indeholder mindst de oplysningselementer, der er nødvendige til identifikation af varerne, og at det er ledsaget af en anmodning om at få varerne henført under den relevante toldprocedure.

Se DFO art. 16, stk. 2.