Hvis varer er henført under en toldprocedure ved indgivelse af en forenklet toldangivelse eller ved indskrivning i regnskaberne i form af en forenklet toldangivelse, skal klareren fra 1. maj 2016 som hidtil indgive en supplerende toldangivelse, der skal indeholde de supplerende oplysninger, der er nødvendige for den pågældende toldprocedure. Se art. 167, stk. 1, 1. afsnit i EUTK.

En supplerende angivelse kan være af samlet, periodisk eller opsummerende art. Se EUTK art. 167, stk.1, 3. afsnit.

Den forenklede toldangivelse eller indskrivning i regnskaberne i form af en forenklet toldangivelse, og den supplerende angivelse anses for at udgøre et enkelt og samlet dokument. Dette anses for gyldigt fra datoen for henholdsvis antagelse af den forenklede toldangivelse og datoen for indskrivning i regnskaberne. Se EUTK art. 167, stk. 4.

Den supplerende angivelse skal indgives samme sted som det sted, hvor den forenklede toldangivelse er blevet indgivet. Se EUTK art. 167, stk. 4.

Hvis

 • toldangivelse sker i form af indskrivning i regnskaberne,
 • virksomheden har tilladelse til selv at beregne toldbeløbet og
 • den supplerende angivelse er af samlet, periodisk eller opsummerende art,

kan toldmyndighederne som alternativ til indgivelse af den supplerende angivelse tillade, at de supplerende oplysninger bliver tilgængelige gennem direkte elektronisk adgang til virksomhedens system.

Se GF art. 225.

Indtil opgradering af de nationale importsystemer henholdsvis etablering af det automatiserede eksportsystem, skal den supplerende angivelse i dansk sammenhæng indgives til det kompetente toldsted indenfor de samme frister som hidtil. Se DF art. 146, stk. 4, som er indsat ved DFO art. 55, nr. 17) i  og § 7, stk. 3 i toldbehandlingsbekendtgørelsen.

For en nærmere beskrivelse i forhold til frist for indgivelse af en supplerende angivelse. Se afsnit F.A.30.

Den dokumentation som manglede ved indgivelse af den forenklede angivelse, skal som noget nyt ikke længere som hovedregel fremlægges for toldmyndighederne, men skal være i klarerens besiddelse inden udløbet af følgende frister:

 • Senest 10 dage efter varernes frigivelse, hvis bogføring af toldbeløbet skal ske senest 14 dage efter frigivelsen. Se EUTK art. 105, stk. 1, 1. afsnit. Denne frist vil i dansk sammenhæng eksempelvis skulle anvendes i tilfælde, hvor der ikke er stillet sikkerhed for toldens betaling. Se toldlovens § 33, stk. 4.
 • Senest den 2. hverdag i måneden efter indgivelse af den forenklede angivelse. Dette forudsætter,
  • at den supplerende angivelse er af samlet, periodisk eller opsummerende art,
  • at bogføring finder sted periodevis, og
  • at der er stillet sikkerhed for toldens betaling. Se EUTK art. 105, stk. 1, 1. afsnit.

   Denne frist vil i dansk sammenhæng som hovedregel skulle anvendes. Se § 8, stk. 3 i toldbehandlingsbekendtgørelsen.

Se DF art. 147, stk. 1.

Toldmyndighederne kan dog tillade en længere frist for, hvornår dokumentationen skal være tilgængelig. Fristen kan ikke overstige 120 dage medmindre den vedrører toldværdi, og fristforlængelse forudsætter, at der er en behørig begrundelse herfor.

Vedrører dokumentationen toldværdien kan toldmyndighederne tillade en længere frist end 120 dage, som dog skal fastsættes således, at der ikke er risiko for overskridelse af den 3-årige forældelsesfrist.

Se DF art. 147, stk. 2 og stk. 3.

Indtil de relevante it-systemer er opgraderede eller etablerede, svarer de oplysninger, der skal gives i en supplerende angivelse, i al væsentlighed til de oplysninger, som hidtil har skullet afgives i forbindelse med en supplerende angivelse. Se DF art. 2, stk. 4. Art. 2, stk. 4 er indsat i DFO ved art. 55, nr. 1) .

For en nærmere beskrivelse af de oplysninger, der skal afgives i en supplerende angivelse. Se afsnit F.A.30.

Der skal ikke indgives en supplerende angivelse i følgende tilfælde:

 • varerne henføres under en toldoplagsprocedure. Se EUTK art. 167, stk. 1, litra a)
 • hvis en særlig procedure, bortset fra forsendelsesproceduren, er afsluttet ved henførsel under en anden særlig procedure, bortset fra forsendelsesproceduren, og forudsat, at
  • bevillingshaveren for begge de særlige procedurer er samme person
  • toldangivelsen for den første særlige procedure er indgivet i form af en standardangivelse, eller klareren har indgivet en supplerende angivelse for den første særlige procedure
  • den første særlige procedure er afsluttet ved henførsel under en anden særlig procedure, bortset fra særligt anvendelsesformål eller aktiv forædling, ved en toldangivelse i form af indskrivning i klarerens regnskaber.

   Se DF art. 183.

Endvidere kan toldmyndighederne dispensere fra kravet om indgivelse af en supplerende angivelse, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 • Den forenklede angivelse vedrører varer, hvis værdi og mængde ligger under den statistiske tærskel
 • Den forenklede angivelse indeholder allerede de oplysninger, der er nødvendige for den pågældende toldprocedure, og
 • Den forenklede angivelse sker ikke ved indskrivning i klarerens regnskaber.

Se EUTK art. 167, stk. 3.