Toldangivelser, der opfylder betingelserne, antages fra 1. maj 2016 i lighed med hidtil straks af toldmyndighederne, hvis de varer, angivelserne vedrører, frembydes for toldmyndighederne. Se EUTK art. 172, stk. 1.

Datoen for toldmyndighedernes antagelse af en toldangivelse lægges til grund for anvendelse af de bestemmelser, der gælder for den toldprocedure, som angivelsen vedrører og for alle andre import- eller eksportformaliteter, medmindre andet er fastsat. Se EUTK art. 172, stk. 2. Den bestemmelse svarer i al væsentlighed til art. 67 i den hidtil gældende toldkodeks.

Når toldangivelse foretages ved indskrivning i klarererens regnskaber, anses toldangivelsen for antaget på det tidspunkt, hvor varerne indskrives i regnskaberne. Se EUTK art. 182, stk. 2.

Når en toldangivelse er foretaget ved en handling, se afsnit F.A.16.1.3.1, anses toldangivelsen for antaget ved handlingen. Se GF art. 218, litra c). Denne bestemmelse svarer til art. 234 i de hidtil gældende gennemførelsesbestemmelser.

Der gælder særlige regler for antagelse af en toldangivelse for varer i postforsendelser. Se afsnit F.A.16.1.3.1.

Fra de tidspunkter hvor de nationale importsystemer respektive det automatiserede eksportsystem (AES) og forsendelsessystemet (NCTS) er opgraderet eller taget i brug, vil toldmyndighederne underrette klarereren om, at en toldangivelse er antaget og samtidig oplyse det masterreferencenummer (MRN-nummer), som den pågældende toldangivelse er blevet tildelt.

Dette gælder dog ikke, hvis toldangivelsen foretages mundtligt, ved en handling eller ved indskrivning i klarererens regnskaber.

Se GF art. 226.