Når en ansøgning til centraliseret toldbehandling berører toldmyndigheder i flere medlemsstater, skal den toldmyndighed, som har modtaget ansøgningen, og som er kompetent til at træffe afgørelse om denne, høre de øvrige berørte toldmyndigheder.

Høring kan dog undlades, hvis betingelserne for at give bevillingen ikke er opfyldt.

Se GF art. 229, stk. 1

Den kompetente toldmyndighed skal senest 45 dage efter antagelse af ansøgningen fremsende følgende til de øvrige berørte toldmyndigheder

  • ansøgningen og udkast til bevilling, herunder frist for de øvrige berørte toldmyndigheders egen kontrol af varerne, eksempelvis kontrol vedrørende forbud og restriktioner
  • hvis det er relevant en kontrolplan, der angiver de typer kontroller, som skal udføres af de øvrige berørte toldmyndigheder, når bevillingen er givet (indtil den dag, hvor it-systemet til toldafgørelser kan anvendes, skal en kontrolplan altid foreligge, se GF art. 229, stk. 5.)
  • andre relevante oplysninger, som er nødvendige for de berørte toldmyndigheder.

Se GF art. 229, stk. 2.

Indtil de relevante it-systemer er operationelle, kan denne frist forlænges med 15 dage af den kompetente toldmyndighed. Se GF art. 229, stk. 4, 1. afsnit.

De hørte toldmyndigheder skal senest 45 dage efter datoen for fremsendelse af ansøgning og udkast til bevilling mv. meddele den kompetente toldmyndighed, om udkastet til bevilling kan godkendes eller fremsætte begrundede indsigelser til dette, herunder i form af ændringsforslag til udkast til bevilling eller en foreslået kontrolplan.

Indtil de relevante it-systemer er operationelle, kan denne frist forlænges med 15 dage af den kompetente toldmyndighed. Se GF art. 229, stk. 4, 1. afsnit.

Hvis de hørte myndigheder ikke fremsætter indsigelser indenfor fristen, anses de for at have godkendt udkastet til bevilling og en foreslået kontrolplan.

Hvis de hørte toldmyndigheder fremsætter indsigelser, og der ikke opnås enighed mellem toldmyndighederne senest 90 dage efter datoen for fremsendelse af ansøgning og udkast til bevilling mv., gives bevillingen ikke for de dele, som der er fremsat indsigelse imod.

Se GF art. 229, stk. 3.

Denne frist kan forlænges med 15 dage af den kompetente toldmyndighed. Se GF art. 229, stk. 4, 2. afsnit.