En virksomhed, der har bevilling til centraliseret toldbehandling, er forpligtet til

 • at indgive en
  • standardtoldangivelse
  • en forenklet toldangivelse eller
  • en frembydelsesmeddelelse, hvis der toldangives i form af indskrivning i regnskaberne
  • til det tilsynsførende toldsted, og
 • at frembyde varerne for et toldsted, der ifølge bevillingen er kompetent i forhold hertil.

Se GF art. 231, stk. 1.

Indtil de relevante it-systemer er operationelle skal toldangivelsen dog indgives til det toldsted, som er anført i bevillingen, eller under tilsyn af det toldsted, der er anført i bevillingen, angive ved indskrivning i regnskaberne. Se art. 231, litra b).

Indtil de relevante it-systemer er operationelle, skal varerne frembydes på de steder, der er anført i bevillingen. Disse steder er toldsteder eller andre steder udpeget af toldmyndighederne, beliggende således, at varerne kan frembydes umiddelbart efter ankomsten. Dette gælder dog ikke, hvis der er givet dispensation fra kravet om frembydelse. Se art. 231, stk. 9, a).

Hvis toldangivelse sker i form af indskrivning i klarererens regnskaber, finder visse bestemmelser om forpligtelser for bevillingshaveren, frigivelse og toldkontingent gældende for denne fremgangsmåde, også anvendelse i forhold til centraliseret toldbehandling. Se nærmere om disse bestemmelser i afsnit F.A.16.1.7.3.5, F.A.16.1.7.3.6 og F.A.16.1.7.3.7.

Hvis en virksomhed i forbindelse med en bevilling til at toldangive ved indskrivning i regnskaberne har dispensation fra forpligtelsen til at frembyde varerne, kan denne dispensation også gælde for centraliseret toldbehandling, forudsat virksomheden sikrer, at indehaveren af bevilling til drift af lagerfaciliteter til midlertidig opbevaring er i besiddelse af de nødvendige oplysninger til bevis for, at midlertidig opbevaring er ophørt. Se GF art. 231, stk. 3.

Når det tilsynsførende toldsted har antaget toldangivelsen eller ved indskrivning i regnskaberne modtaget frembydelsesmeddelelsen, skal det

 • foretage passende kontrol til verifikation heraf
 • straks videresende toldangivelsen eller meddelelsen samt resultatet af risikoanalysen af disse til frembydelsestoldstedet
 • underrette frembydelsestoldstedet om enten
  • at varerne kan frigives til den angivne toldprocedure eller
  • at der skal foretages toldkontrol med henblik på verifikation af toldangivelsen ved
   • undersøgelse af varerne eller
   • udtagelse af stikprøver med henblik på analyse eller dybtgående kontrol af varerne.

Hvis det tilsynsførende toldsted meddeler frembydelsestoldstedet, at varerne kan frigives den angive toldprocedure, skal frembydelsestoldstedet

 • indenfor den i bevillingen fastsatte frist underrette det tilsynsførende toldsted om, hvorvidt frembydelsestoldstedets egen kontrol i forhold til varerne, eksempelvis vedrørende forbud og restriktioner og varernes ind- eller udpassage af EU, vil påvirke frigivelsen.

Se GF art. 231, stk. 5.

Hvis det tilsynsførende toldsted meddeler frembydelsestoldstedet, at der skal foretages toldkontrol, skal frembydelsestoldstedet

 • indenfor den i bevillingen fastsatte frist
  • anerkende modtagelsen af meddelelsen om foretagelse af toldkontrol overfor det tilsynsførende toldsted, og
  • underrette det tilsynsførende toldsted om dets egen kontrol i forhold til varerne, eksempelvis vedrørende forbud og restriktioner og varernes ind- eller udpassage af EU.

Se GF art. 231, stk. 6.

 • når den udbedte toldkontrol med henblik på verifikation af toldangivelsen er udført, giver det tilsynsførende toldsted meddelelse om resultaterne af denne kontrol.

Se EUTK art. 179, stk. 5.

Indtil de relevante it-systemer er operationelle, skal de kompetente toldmyndigheder dog anvende en kontrolplan, som skal indeholde et minimumsniveau for kontrol. Frembydelsestoldstedet kan dog foretage kontrol udover den kontrol, som er indeholdt i kontrolplanen enten på eget initiativ eller efter anmodning fra det tilsynsførende toldsted. Det tilsynsførende toldsted skal underrettes om resultaterne af sådan kontrol.

Se GF art. 231, stk. 10 og stk. 11.

Det tilsynsførende toldsted skal underrette frembydelsestoldstedet om, at varerne er frigivet. Se GF art. 231, stk. 7.

Ved eksport gælder følgende:

 • Det tilsynsførende toldsted skal efter varernes frigivelse til eksport gøre oplysningerne i eksportangivelsen tilgængelige for det angivne udpassagetoldsted
 • udpassagetoldstedet skal underrette det tilsynsførende toldsted om varernes udpassage indenfor visse frister.
 • det tilsynsførende toldsted skal overfor klarereren, (dvs. den virksomhed, som har bevilling til centraliseret toldbehandling, eller den der har toldangivet på vegne af denne virksomhed), bekræfte, at varerne er udpasseret.

Se GF art. 231, stk. 8.