Fra 1. maj 2016 forudsætter udstedelse af en bevilling til toldangivelse ved indskrivning i klarererens regnskaber, at følgende betingelser alle er opfyldt:

 • angivelsen skal være til rådighed for toldmyndighederne i klarererens it-system på det tidspunkt, hvor angivelse sker ved indskrivning i regnskaberne. Se EUTK art. 182, stk. 1
 • ansøgeren må ikke have foretaget alvorlige eller gentagne overtrædelser af told- og skattelovgivningen eller være idømt alvorlige strafbare handlinger i tilknytning til sin økonomiske virksomhed
 • ansøgeren skal kunne bevise at have en høj grad af kontrol over sin virksomhed og over varestrømmen i kraft af et system til forvaltning af forretningsregnskaber og, om nødvendigt, transportdokumenter, som gør det muligt at gennemføre passende toldkontrol
 • ansøgeren skal have praktisk kompetence eller professionelle kvalifikationer, som har direkte tilknytning til den pågældende aktivitet
 • bevilling kan gives til følgende toldprocedurer:
  • overgang til fri omsætning
  • toldoplag
  • midlertidig indførsel
  • særligt anvendelsesformål
  • aktiv forædling
  • passiv forædling
  • eksport og reeksport.
 • Bevilling til overgang til fri omsætning eller til reimport med samtidig overgang til fri omsætning kan ikke omfatte:
  • samtidig overgang til fri omsætning og frit forbrug af varer bestemt til et andet EU-land, hvor varerne er fritaget for importmoms. Om sådanne varer se nærmere D.A.10.3.5
  • varer, der flyttes under punktafgiftssuspension. Om sådanne varer se nærmere E.A.1.8.1
 • Bevilling til eksport og reeksport gives kun, hvis:
  • der er dispenseret fra forpligtelsen til at indgive en angivelse forud for afgang og
  • eksporttoldstedet og udpassagetoldstedet er det samme toldsted, eller eksporttoldstedet og udpassagetoldstedet har indført en ordning, der sikrer, at varerne gøres til genstand for tilsyn ved udpassage.
 • Bevillig til eksport og reeksport kan kun omfatte punktafgiftspligtige varer, hvis transport af sådanne varer under afgiftssuspension udelukkende finder sted inden for et enkelt EU-land, der har mulighed for at overvåge transporten. Om sådanne varer se nærmere E.A.1.8.1
 • Bevilling til en procedure, hvor der kræves standardiseret informationsudveksling mellem toldmyndigheder, forudsætter at de involverede toldmyndigheder er indforstået med, at der anvendes en anden form for elektronisk informationsudveksling.

Se DF art. 150.

Bevillingen til toldangivelse ved indskrivning i klarererens regnskaber gælder ikke for følgende angivelser:

 • toldangivelser, som samtidig er en ansøgning om en bevilling til en særlig procedure
 • toldangivelser, som er indgivet i stedet for en summarisk indpassageangivelse

Se GF art. 234, stk. 2 i.

Indtil ibrugtagning af it-systemet til toldafgørelser, skal der til brug for ansøgningen gives oplysninger, der i al væsentlighed svarer til de oplysninger, som hidtil har skullet afgives i forbindelse med ansøgning om bevilling til hjemstedsordningen. Se DF art. 2, stk. 7, litra c), som er indsat i DFO ved art. 55, nr. 1) i kombination med DFO bilag 12 samt i GF art. 2, stk. 4  og art. 2, stk. 4, litra i).

For en nærmere beskrivelse af de oplysninger, der skal afgives i en ansøgning om bevilling til forenklet angivelse. Se afsnit F.A.16.1.5.