Toldmyndighederne kan efter ansøgning dispensere fra pligten til at frembyde varerne. Hvis dispensation gives, anses varerne for frigivet fra tidspunktet for indskrivningen i klarererens regnskaber. Se EUTK art. 182, stk. 3.

Dispensation gives på følgende vilkår:

  • klarereren skal være autoriseret til at benytte forenklede toldbestemmelser (AEO), se afsnit F.A.4.
  • varernes art og varestrømmen gør det berettiget og er kendt for toldmyndighederne
  • det tilsynsførende toldsted har adgang til alle nødvendige oplysninger således, at det er muligt at undersøge varerne, hvis der måtte opstå behov herfor, og
  • på det tidspunkt, hvor varer toldangives ved indskrivning i klarererens regnskaber, må de ikke længere være omfattet af forbud og restriktioner. Dette krav kan dog fraviges i bevillingen.

Uanset om der er givet dispensation for frembydelse af varer, kan det tilsynsførende toldsted i konkrete situationer forlange, at varerne frembydes.

Se EUTK art. 182, stk. 3.