Der skal ikke betales told af varer af ringe værdi, der sendes direkte fra et land udenfor EU til en modtager i EU.

Som "varer af ringe værdi" anses varer, hvor den samlede egenværdi af varerne ikke overstiger 150 EUR pr. forsendelse.

Hvis egenværdien overstiger 150 EUR, skal der betales told af hele forsendelsens værdi.

Ved en vares egenværdi forstås:

  1. for kommercielle varer: selve varens pris, når den sælges med henblik på eksport til EU's toldområde, eksklusive transport- og forsikringsomkostninger, medmindre de er inkluderet i prisen og ikke er angivet særskilt på fakturaen, og eksklusive alle andre skatter og afgifter, som toldmyndighederne kan fastslå fra eventuelle relevante dokumenter

  2. for varer af ikke kommerciel karakter: den pris, der ville være blevet betalt for selve varen, hvis den var blevet solgt med henblik på eksport til EUs toldområde.

Se  DF  art. 1, nr. 48.

Varernes egenværdi bruges til at bestemme, om varerne kan importeres toldfrit.

Fritagelsen omfatter ikke:

  • Alkoholholdige drikkevarer
  • Parfume og toiletvand
  • Tobak og tobaksvarer.

Se forordning nr. 1186/2009 art. 23-24.

Moms

Momsfritagelse gives normalt i tilfælde, hvor varernes samlede værdi ikke overstiger 80 kr. Se ML § 36, stk. 1, nr. 3).

Den samlede værdi omfatter udover varernes værdi også skatter, told, mv., der er opkrævet i tidligere omsætningsled udenfor Danmark, eller som betales i forbindelse med indførslen til Danmark - dog med undtagelse af importmomsen. Biomkostninger, eksempelvis fragtomkostninger, medregnes ikke ved opgørelse af en vares samlede værdi.

Varens samlede værdi anvendes til at bestemme, om varen kan importeres momsfrit.

Se i øvrigt afsnit D.A.10.3.3.

Bemærk

Viser det sig, at varernes samlede værdi overstiger 80 kr., og der derfor skal betales importmoms, skal biomkostninger, herunder transportomkostninger, medregnes til momsgrundlaget.

I de tilfælde, hvor varerne kan importeres toldfrit, men der skal betales moms, skal alle transportomkostninger mv. angives i fortoldningens rubrik 12, da der også skal betales moms af disse.

I de tilfælde, hvor der både skal betales told og moms af varerne, skal der anvendes de almindelige toldværdiregler ved fortoldningen.