Toldoplag kan inddeles i to typer; offentligt toldoplag og privat toldoplag.

Offentligt toldoplag

Et offentligt oplag er et toldoplag, der drives af én bevillingshaver, men hvor enhver kan oplægge varer efter aftale med bevillingshaveren. Bevillingshaveren og den person, der oplægger varer på oplaget, bærer sammen ansvaret for at proceduren for de oplagte varer gennemføres korrekt. Se nærmere nedenfor.

Privat toldoplag

Et privat oplag er et toldoplag, hvor det kun er bevillingshaveren, der kan oplægge varer.  Dette betyder ikke, at bevillingshaveren nødvendigvis skal eje de varer, der oplægges på det private toldoplag, men bevillingshaveren er i toldmæssig henseende eneansvarlig for de varer, der oplægges på vedkommendes private toldoplag. Se EUTK artikel 240, stk. 2.

Fire typer af toldoplag

Der findes fire forskellige typer af toldoplag:

 • Offentligt toldoplag af type I. Offentligt oplag, hvor ansvaret for at sikre, at varer under toldoplagsproceduren ikke unddrages toldtilsyn, og for at de for proceduren gældende forpligtelser opfyldes, ligger både hos bevillingshaver og hos den person, der er ansvarlig for proceduren.
 • Offentligt toldoplag af type II. Offentligt oplag, hvor ansvaret alene ligger hos den person, der henfører varer under toldoplagsproceduren. Denne type anvendes p.t. ikke i Danmark.
 • Offentligt toldoplag af type III. Offentligt oplag, hvor oplaget forvaltes af toldmyndighederne. Denne type anvendes p.t. ikke i Danmark.
 • Privat toldoplag.

Se DF artikel 1, nr. 32 og 33 samt GF artikel 1, nr. 11.

Typen af toldoplag kan læses af det identifikationsnummer, som enhver bevilling til at drive et toldoplag i EU får tildelt. Identifikationsnummeret er sammensat af følgende elementer:

 • En kode, der definerer typen af toldoplag:
  • R = offentligt toldoplag type I
  • S = offentligt toldoplag type II
  • T = offentligt toldoplag type III
  • U = privat toldoplag
 • En alfanumerisk kode fastsat af den enkelte medlemsstat.
 • Landekoden for den udstedende medlemsstat.

En bevilling til drift af offentligt toldoplag af type 1 udstedt i Danmark vil således kunne have et identifikationsnummer med følgende indhold: R123456DK.

Offentligt toldoplag type I

Dette er et offentligt oplag, hvor varerne oplægges under bevillingshaverens ansvar, men hvor den virksomhed, der oplægger varer på toldoplaget, også bærer et ansvar for den korrekte gennemførelse af proceduren.

Det betyder, at bevillingshaveren er ansvarlig for, at

 • varer, der er under toldoplagsproceduren, ikke unddrages toldtilsyn. Ved unddragelse fra toldtilsyn forstås enhver handling eller undladelse, som medfører, at toldmyndighederne hindres i, det være sig blot midlertidigt, at få adgang til en vare, der er undergivet toldmyndighedernes tilsyn, og at gennemføre de kontrolforanstaltninger, som er omhandlet i toldforskrifterne. Se fx C-273/12, Harry Winston, præmis 29. Dette indebærer bl.a., at bevillingshaveren til enhver tid skal opbevare de varer, der er oplagt på toldoplaget sikkert, kunne redegøre for, hvor hver enkelt vare befinder sig, og til enhver tid kunne give toldmyndighederne adgang til at kontrollere varerne.
 • de forpligtelser, der følger af, at varerne er oplagt på toldoplag, overholdes. Dette indebærer bl.a., at bevillingshaveren skal overholde de nærmere betingelser, der er fastsat i bevillingen.

Den virksomhed, der er ansvarlig for proceduren, dvs. den person, som indgiver toldangivelsen til oplæggelse af varer på det offentlige toldoplag af type I, eller den, på hvis vegne toldangivelsen indgives, er ansvarlig for, at

 • varer, der er under toldoplagsproceduren, ikke unddrages toldtilsyn. Dette indebærer bl.a., at virksomheden har ansvaret for, at varer, der er angivet til oplæggelse på et bestemt toldoplag, bliver transporteret til oplaget og dér overdraget til bevillingshaveren. På tilsvarende vis må den, der har ansvaret for proceduren, ikke fjerne varer fra toldoplaget, medmindre de pågældende varer er korrekt toldangivet og bevillingshaver er orienteret herom.
 • de forpligtelser, der følger af, at varerne er oplagt på toldoplag overholdes. Dette indebærer bl.a., at virksomheden skal give bevillingshaveren adgang til sådanne oplysninger, herunder toldangivelser om henførsel til/fraførsel fra toldoplagsproceduren, der gør det muligt for bevillingshaveren at registrere ankomst til og afgang fra lagerfaciliteterne.
 • opfylde de forpligtelser, der følger af varens henførsel under proceduren. Dette indebærer bl.a., at det er virksomhedens ansvar, at toldangive varerne korrekt ved henførsel til og fraførsel fra toldoplaget.

Se EUTK artikel 242, stk. 1 og 3.

Privat toldoplag

Et privat oplag er et toldoplag, hvor det alene er bevillingshaveren, der kan oplægge varer på oplaget. Bevillingshaveren er således samtidig den person, der er ansvarlig for proceduren.

Dette medfører, at bevillingshaveren bærer det fulde ansvar for, at

 • varer, der er under toldoplagsproceduren, ikke unddrages toldtilsyn
 • de forpligtelser, der følger af, at varerne er oplagt på toldoplag, overholdes
 • opfylde de forpligtelser, der følger af varens henførsel under proceduren.

Se overfor under Offentligt toldoplag for en nærmere gennemgang af punkterne.