Dette afsnit beskriver reglerne for at importere velfærdsmateriel til brug for søfolk ind i EU's toldområde under proceduren for midlertidig import med fuldstændig toldfritagelse.

Lovgrundlag

Der kan gives toldfritagelse for velfærdsmateriel bestemt for søfolk, når materielet

  • anvendes om bord på et skib i udenrigsfart
  • bringes i land fra et skib i udenrigsfart og anvendes midlertidigt på landjorden af mandskabet, eller
  • anvendes af mandskabet på et skib i udenrigsfart i kulturelle eller sociale institutioner, der forvaltes af organisationer, som ikke arbejder med gevinst for øje, samt på steder, hvor der regelmæssigt afholdes gudstjenester for søfolk.

Se DF art. 220.

Eksempler

Materiel omfattet af denne bestemmelse kan fx være følgende varer:

  • Læsestof
  • Audiovisuelt udstyr
  • Sportsudstyr
  • Udstyr til spil og fritidsbeskæftigelse
  • Udstyr til afholdelse af gudstjenester
  • Dele, reservedele og tilbehør til velfærdsmateriellet.

Toldangivelse

For velfærdsmateriel til brug for søfolk kan ansøgning om bevilling til midlertidig import afgives i form af en mundtlig angivelse eller ved enhver anden handling, der kan anses for at være en toldangivelse.

Tilsvarende kan afslutning af proceduren for midlertidig import afsluttes ved en tilsvarende angivelse i forbindelse med reeksport fra EU's toldområde.

Se DF art. 141, jf. DF art. 139 og 136, stk. 1, litra c), samt GF art. 218.

Frist for reeksport

Varerne skal reeksporteres i forbindelse med udrejsen.

Se også afsnit F.A.16.1.3.1 for nærmere oplysninger om de handlinger, der kan anses for at være en toldangivelse i henhold til DF artikel 141, samt de tilfælde, hvor der uanset art. 141 kræves enten mundtlig eller skriftlig toldangivelse.