Der kan gives toldfritagelse ved midlertidig import af udstyr til afhjælpning af følgerne af en katastrofe. Se DF art. 221.

Bevilling til import af sådant udstyr under proceduren for midlertidig import kan udstedes, uanset at ansøgeren og den person, der er ansvarlig for proceduren, er etableret i EU's toldområde.

Det er en betingelse for anvendelse af proceduren, at udstyret skal anvendes i forbindelse med foranstaltninger til bekæmpelse af følgerne af katastrofer eller lignende situationer, der berører EU's toldområde.

Bestemmelsen kan ikke anvendes til told- og afgiftsfrit at importere katastrofeudstyr til midlertidig opbevaring i EU's toldområde med henblik på senere anvendelse ved katastrofer uden for EU's toldområde. 

Toldangivelse

For katastrofeudstyr, der importeres i overensstemmelse med denne bestemmelse, kan ansøgning om bevilling til midlertidig import afgives i form af en mundtligt toldangivelse eller ved enhver anden handling, der kan anses for at være en toldangivelse. På samme vis kan proceduren for midlertidig import afsluttes ved en tilsvarende angivelse i forbindelse med reeksport fra EU's toldområde. Se DF art. 141, jf. art. 139 og 136, stk. 1, litra h), samt GF art. 218.

Se også

Se også afsnit F.A.16.1.3.1 for nærmere oplysninger om de handlinger, der kan anses for at være en toldangivelse i henhold til DF art. 141, samt de tilfælde, hvor der under alle omstændigheder kræves enten en skriftlig eller en mundtlig toldangivelse.

Bemærk

Der er indgået en aftale med Norge om samarbejde over grænsen for at forhindre eller begrænse skader på mennesker, ejendom eller miljøet i tilfælde af ulykker. Aftalen trådte i kraft den 9. august 1989. Hvis der importeres katastrofeudstyr fra Norge til brug i Danmark, skal betingelserne i denne aftale ligeledes overholdes.