Der kan gives toldfritagelse for varer, der skal bruges til at gennemføre forsøg med, og for varer, der skal bruges til forsøg.

Der gives toldfritagelse, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

  1. Varerne skal underkastes forsøg eller eksperimenter eller anvendes til demonstrationer

  2. Varerne importeres som led i en salgskontrakt, dog med forbehold af tilfredsstillende afprøvning.

  3. Varerne skal anvendes til gennemførelse af forsøg, eksperimenter og demonstrationer uden finansiel gevinst.

Se DF art. 231.

For varer under punkt b) skal det af kontrakten fremgå, at varerne skal afprøves med et tilfredsstillende resultat. Skal varerne som følge af en tilfredsstillende afprøvning forblive i EU's toldområde, skal varerne hurtigst muligt angives til fri omsætning. Varerne må ikke tages i anvendelse, bortset fra afprøvningen, førend angivelsen til fri omsætning er antaget og varerne er frigivet.

For varer under punkt c) kan varerne højst forblive under proceduren for midlertidig import i seks måneder. Se DF art. 237, stk. 1.