Der bevilges fuldstændig toldfritagelse for varer, der importeres midlertidigt med henblik på udstilling eller anvendelse ved et offentligt arrangement, som ikke udelukkende er tilrettelagt med henblik på kommercielt salg af varerne, eller varer, der fremstilles under sådanne arrangementer af varer, der er henført under proceduren for midlertidig import.

I særlige tilfælde kan toldmyndighederne bevilge fuldstændig fritagelse for importafgifter for varer, der skal udstilles eller anvendes ved andre arrangementer, eller som fremstilles under sådanne arrangementer af varer, der er henført under proceduren for midlertidig import.

Se DF art. 234, stk. 1.                                     

Der bevilges fuldstændig toldfritagelse for varer, som ejeren leverer til besigtigelse til en person i EU's toldområde, som har ret til at købe dem efter besigtigelsen.

For sådanne varer er fristen for afslutning af proceduren 6 måneder fra det tidspunkt, hvor varerne henføres under proceduren for midlertidig import.

Se DF art. 234, stk. 2, og art. 237, stk. 1.

Der bevilges fuldstændig toldfritagelse for følgende varer:

  • kunstgenstande, samlerobjekter eller antikviteter, som er anført i bilag IX i direktiv 2006/112/EF, og som importeres for at blive udstillet med henblik på eventuelt salg

  • andre ikke nyfremstillede varer, som importeres med henblik på salg ved auktion.

Se DF art. 234, stk. 3.

Varernes forbliven i EU's toldområde

Hvis en vare, der er midlertidigt importeret til et af ovennævnte formål, er blevet solgt til en kunde i EU's toldområde og således skal forblive i EU, skal proceduren for midlertidig import afsluttes ved, at varen angives til fri omsætning i EU's toldområde.

Varens toldværdi skal fastsættes i henhold til de almindelige regler om toldværdi. Se afsnit F.A.10.

Varen må ikke udleveres til køberen, førend toldangivelsen til fri omsætning er antaget og varen er frigivet.

Med henblik på afslutning af proceduren for midlertidig import af varer, der er importeret med henblik på udstilling eller anvendelse ved et offentligt arrangement i henhold til DF art. 234, stk. 1, anses forbrug, tilintetgørelse eller gratis uddeling til publikum af sådanne varer ved arrangementet som reeksport. Der er således ikke pligt til at angive sådanne varer til fri omsætning, uanset at varerne forbliver/forbruges i EU's toldområde. Denne lempelse gælder dog ikke alkoholiske drikke, tobaksvarer og olie.

Denne forenkling tillades under forudsætning af, at den anvendte mængde varer har forbindelse med arrangementets karakter og står i et rimeligt forhold til antallet af besøgende og det omfang, hvori den person, der er ansvarlig for proceduren, deltager i det pågældende arrangement.

Se GF art. 323.