Indhold

Dette afsnit beskriver blandt andet, hvem der har pligt til at angive varen til udførsel over for SKAT, og hvor og hvordan varen skal udføres af Fællesskabets toldområde.

EU's bestemmelser om udførsel af varer er opdelt i tre led: angivelse til udførsel, afgivelse af ankomstmeddelelse og udpassage af EU's toldområde.

Afsnittet indeholder:

 • Angivelse af varer til udførsel
 • Tidsfrister for angivelse af varer til eksport
 • Udførselsangivelse
 • Godkendt frembydelsessted
 • Godkendt eksportør og forudanmeldelse
 • Ankomstmeddelelse
 • Forenklet udførsel og godkendt eksportør - forudanmeldelse (forenklet)
 • Provianteringsangivelse til udførsel af proviant til skibe og fly
 • Udførsel af varer med jernbane eller post
 • Udførsel via andet EU-land
 • Udførsel fra et andet EU-land
 • Udførsel fra Danmark - eksportører fra andre EU lande
 • Udførsel af punktafgiftspligtige varer
 • Dokumenter ved udførsel af varer
 • Afgivelse af ankomstmeddelelse ved udgangstoldsted i Danmark
 • Udpassage af EU's toldområde
 • Udpassage og økonomiske procedurer
 • Udpassage i forbindelse med økonomiske procedurer
 • Genudførsel af midlertidig opbevarede varer (MIO) og (MIG)
 • Dokumentation ved udførsel af varer
 • Summarisk udgangsangivelse - supplerende udfyldning.

Angivelse af varer til udførsel

Eksportøren har fuld deklarationspligt. Det betyder, at udførselsangivelsen skal indeholde alle oplysninger på samtlige varer, der skal udføres. Angivelsen skal vedlægges de dokumenter, som er nødvendige, for at ekspeditionen kan gennemføres, jf. artikel 62 i TK og artikel 199 i GB.

I EU er det besluttet, at alle udførselsdata (udførselsangivelse eller summarisk udgangsangivelse) skal afgives elektronisk, jf. artikel 787 i GB og §§ 47 og 48 i TBEK.

Grundlaget for de elektroniske systemer er EF's Enhedsdokument (også kaldet SAD), som anvendes i en lang række lande verden over.

Papirangivelse (enhedsdokumentet) kan kun anvendes ved nødprocedure.

En udførselsangivelse kan omfatte i alt 299 vareposter.

Efter at varerne er frigivet i e-Export, skal der udskrives et EAD-dokument (Export Accompanying Document/Eksport Ledsage Dokument) med MRN-nr. (Movement Reference Number).

EAD-dokumentet følger varerne, indtil de forlader EU's toldområde, eller forsendelse påbegyndes, se afsnit F.A.20 om EU-forsendelse.

Se også

www.skat.dk - Erhverv - Told findes der information om blandt andet systemet e-Eksport, vejledninger, kodetabeller, udgangstoldsteder mv.

Angivelsestyper

De forskellige angivelsestyper er:

 • Udførselsangivelse
 • Godkendt eksportør og forudanmeldelse
 • Forenklet udførselsangivelse og forudanmeldelse (forenklet)
 • Proviantangivelse
 • Efterfølgende udførselsangivelse
 • YM 31 - Varer under EU´s landbrugsordning - Godkendt ordning, se afsnit F.A.35.2.1
 • YM 32 - Varer under EU´s landbrugsordning - Almindelig procedure, se afsnit F.A.35.2.1
 • Summarisk udgangsangivelse.
 • Mundtlig angivelse.

Se beskrivelse og brugen af angivelsestyper i de efterfølgende afsnit.

Toldekspeditionssted

Angivelsen skal som hovedregel ske ved et dansk toldekspeditionssted, se også punktet "udførsel fra et andet EU-land", uanset om varerne skal udføres direkte fra Danmark eller via et andet EU-land, jf. artikel 161, stk. 5 i TK og artikel 790-791 i GB.

Der gælder følgende regler for valg af toldekspeditionssted:

For virksomheder der enten har tilladelse som godkendt eksportør eller har tilladelse til godkendt frembydelsessted:

 • Eksportøren skal anvende det toldekspeditionssted, der er nævnt i tilladelsen.
 • Hvis en speditør eller anden repræsentant på vegne af eksportøren angiver varerne til udførsel, kan dette ske ved det toldekspeditionssted, der er nævnt i tilladelsen.
 • I tilfælde, hvor det af administrative organisatoriske grunde ikke er muligt at angive til udførsel som nævnt ovenfor, skal angivelse ske ved et andet dansk toldekspeditionssted.

For andre virksomheder:

 • Eksportøren skal som hovedregel anvende det ekspeditionssted, som eksportøren hører under.
 • Hvis en speditør eller anden repræsentant på vegne af eksportøren angiver varerne til udførsel, kan dette ske ved det toldsted, som repræsentanten hører under.
 • I tilfælde, hvor det af administrative organisatoriske grunde ikke er muligt at angive til udførsel, som nævnt ovenfor skal angivelse ske ved et andet dansk toldekspeditionssted.
 • Varer, der udføres direkte fra dansk havn/lufthavn, kan indtil videre angives til udførsel ved udgangstoldstedet.
 • Når T1-varer (varer der ikke er fortoldet) skal angives til udførsel, skal det ske ved det toldekspeditionssted, hvor varerne befinder sig.

Er der nedbrud på den elektroniske del, kan eksportøren anvende nødproceduren efter tilladelse fra SKAT, se afsnit F.A.35.1.9 om nødprocedure vedrørende udførsel.

Udførselsangivelsen skal indsættes i e-Export, inden varerne frembydes til udførselskontrol på ekspeditionsstedet, jf. artikel 201, stk. 2 i GB og § 47, stk. 5 i TBEK.

SKATs elektroniske løsninger

For at angive varer til eksport er det nødvendigt, at eksportøren eller eksportørens repræsentant er koblet på SKAT elektroniske løsning, e-Export, jf. artikel 222 i GB og § 49 i TBEK.

Det indebærer:

 • En online-løsning, som SKAT stiller til rådighed via internettet
 • En Edi- eller XML-løsning, som betyder, at brugeren selv kan lave sit eget eksportprogram med hensyntagen til de oplysninger, der skal indsendes til SKAT.

Ansøgning til brug af SKATs elektroniske løsninger sker på blanket: "Tilmelding til EDB-løsninger nr. 49.027". Elektronisk angivelse af varer til udførsel kan kombineres med tilladelse som godkendt eksportør. En "godkendt eksportør" er som udgangspunkt fritaget for ekspedition hos SKAT.

Antagelsesdato for angivelsen

SKAT antager udførselsangivelsen på det tidspunkt, hvor varerne frembydes for SKAT og angives til udførsel. Hvis angivelsen er forudindleveret, sker antagelsen den dag, hvor varerne frembydes, jf. artikel 63 i TK.

Når angivelsen er antaget og frigivet, printes Eksport ledsagerdokumentet (EAD/ Export Acompanying Document) med MRN-nummer og en dato for antagelsesdag og tid, jf. artikel 796a og 796b i GB.

MRN-nummer (Movement Reference Number) består af 18 karakterer med følgende opbygning:

 • Årets sidste to cifre, fx 14
 • Landekode, fx DK
 • Unikt nummer med tretten cifre
 • Tjek-ciffer, et ciffer.

Tidsfrister for angivelse af varer til eksport

Reglerne for sikkerhed og sikring, også kaldet ECS (eksport kontrol system), betyder for udførselsproceduren, at der er indført tidsfrister for, hvornår udførselsangivelsen senest skal være indgivet til SKAT forud for varernes faktiske udførsel af EU, jf. artikel 592b i GB.

Fristerne afhænger af den transportmåde, der anvendes ved udpassage af EU.

Transportform

Tidsfrister

Skibsgods

 • I container: 24 timer før varerne læsses på det skib, der bringer dem ud af EU
 • Bulk/break bulk: 4 timer før afgang

Til særlige områder, fx Grønland, Færøerne, Norge m.fl.: 2 timer før afgang

Flygods

30 minutter før afgang fra lufthavn i EU

Vejtrafik

1 time før afgang fra udgangstoldstedet (toldsted på EU's grænse)

Post

Ingen tidsfrist

Proviantering

15 minutter før afgang

Jernbane

2 timer før afgang fra udgangstoldstedet (toldsted på EU's grænse)

Tidsfristen bruges af SKAT på udgangstoldstedet til at risikovurdere, om varerne kan og må udføres. Må varerne ikke udføres, bliver udførslen afvist.

Tidsfristerne gælder ikke for eksport af landbrugsvarer mod restitution efter forordning 612/2009 med ændringer. Se afsnit F.A.35.2 om udførsel af landbrugsvarer under EU's landbrugsordninger.

Udførselsangivelse

Ved almindelig udførsel angives varerne elektronisk med oplysning om, hvornår varerne forventes at blive fysisk frembudt på toldekspeditionsstedet (Forventet ekspeditionstid ÅÅÅÅMDDA-TID), jf. artikel 201, stk. 2 i GB og § 47, stk. 2 i TBEK.

Frembydelsen skal ske inden for toldekspeditionsstedets åbningstid.

Ekspeditionsnummer ved udførsel

Sammen med varerne skal der medbringes et print af udførselsangivelsen eller lignende med det ekspeditionsnummer, som udførselsangivelsen er tildelt af e-Export.

Ekspeditionsnummeret er et unikt løbenummer med tretten cifre, som indeholder oplysninger om år, angivelsestype (Eksport = 2) og et ottecifret løbenummer.

Et eksempel på et ekspeditionsnummer er: 2012212345678.

SKATs antagelse af udførselsangivelsen

På toldekspeditionsstedet antages udførselsangivelsen, og der indsættes oplysninger om, hvornår ekspeditionen faktisk har fundet sted (Faktisk Ekspeditionstid ÅÅÅÅMDDG-TID).

Foretages der ikke fysisk kontrol af varerne, kan varerne straks frigives til udførsel. Hvis varerne kontrolleres fysisk, frigives de ikke, før kontrollen er afsluttet.

Når udførselsangivelsen bliver frigivet på toldekspeditionsstedet, sendes der elektronisk besked med oplysninger fra udførselsangivelsen til det udgangstoldsted i rubrik 29, hvor varerne transporteres ud af EU fra. Der udskrives samtidigt et Eksportledsagedokument (EAD-dokument), der udleveres, og som skal følge varerne til udgangstoldstedet, jf. artikel 796a og 796b i GB.

MRN nummer

Eksportledsagedokumentet (EAD-dokumentet) får her et yderligere nummer, som betegnes MRN nummer (Movement Reference Number) med tilhørende stregkode til elektronisk aflæsning.

Der kan som en grundregel fastslås, at ingen varer kan køre til et udgangstoldsted uden et Eksportledsagedokumentet (EAD-dokumentet).

Ved ankomst til udgangstoldstedet skal Eksportledsagedokumentet (EAD-dokumentet) indleveres, og varerne skal igen frembydes. Herefter kan udgangstoldstedet give udpassageattest.

Meddelelse om ankomst til udgangstoldstedet

Er udgangstoldstedet i Danmark, er der krav om, at der skal afgives en ankomstmeddelelse, se under afsnittet om ankomstmeddelelse. Ankomstmeddelelsen er en oplysning, som indsættes i e-Export, om at varerne er ankommet til udgangstoldstedet og er klar til frembydelse.

Hvis der ikke afgives ankomstmeddelelse, kan udgangstoldstedet ikke give udpassageattest. Se om ankomstmeddelelse ved udgangstoldsted i Danmark senere i dette afsnit.

Ankomstmeddelelsen og dokumentation for at varerne er udført af EU, er meget vigtig i udførselsproceduren. Se reglerne i afsnittene om ankomstmeddelelse ved udgangstoldsted i Danmark, om udpassage af EU's toldområde og om dokumentationen ved udførsel af varer senere i dette afsnit.

Godkendt frembydelsessted

Eksportøren eller dennes repræsentant kan i stedet for at anvende den almindelige udførselsprocedure, der grundlæggende altid kan anvendes, få tilladelse til at foretage udførselsproceduren på en godkendt adresse, som kan være hos eksportøren/repræsentanten selv eller på en anden godkendt adresse. Reglerne om godkendt frembydelsessted fremgår af artikel 40 i TK, jf. definitionen i artikel 4, nr. 19 i TK.

Eksportøren kan ved at benytte et godkendt frembydelsessted sende varerne direkte fra frembydelsesstedet på den godkendte adresse til udgangstoldstedet (EU's grænse) uden at skulle ind til et dansk toldekspeditionssted, som er et krav, hvis eksportøren anvender den almindelige udførselsprocedure.

Varer omfattet af en udførselstilladelse skal som udgangspunkt frembydes på et toldekspeditionssted, men kan dog udføres fra et godkendt frembydelsessted, hvis tilladelse hertil er givet i tilladelsen.

Tilladelse til godkendt frembydelsessted

SKAT udsteder en tilladelse på betingelse af, at eksportøren:

 • sender en ansøgning på blanket 11.036
 • regelmæssigt eksporterer varer
 • fører et regnskab, der gør det muligt for SKAT at foretage en effektiv kontrol, herunder efterfølgende kontrol
 • ikke har begået grove eller gentagne overtrædelser af told- og/eller afgiftsreglerne.
 • kan sikre SKAT uhindret adgang til at foretage toldkontrol mv. på stedet. Desuden skal der være de nødvendige kontrolfaciliteter til stede, f.eks. teknisk udstyr, måleinstrumenter mv.

SKAT udsteder en skriftlig tilladelse, som indeholder de nærmere betingelser for anvendelse af tilladelse til godkendt frembydelsessted. Der er også et krav om, at eksportøren ved brug af godkendt frembydelsessted skal være koblet på e-Export. Ansøgning til brug af SKATs elektroniske løsninger sker på blanket: "Tilmelding til EDB-løsninger nr. 49.027".

Antagelse af udførselsangivelsen

Eksportøren skal selv indsætte forventet og faktisk ekspeditionstidspunkt i udførselsangivelsen i e-Export. Det faktiske ekspeditionstidspunkt skal indsættes, når varerne er færdigpakkede og klar til afgang fra det godkendte frembydelsessted.

Udtages udførselsangivelsen ikke til kontrol, frigives varerne systemmæssigt til udførsel.

Udtages udførselsangivelsen derimod til kontrol, skal varerne forblive på det godkendte frembydelsessted, indtil SKAT har foretaget kontrollen og frigivet varerne til udførsel.

Tilladelseshaveren skal sikre, at varerne først forlader det godkendte frembydelsessted, når udførselsangivelsen er frigivet til udførsel i e-Export (statuskode 40).

Eksportledsagedokument (EAD)

Når angivelsen bliver frigivet, sendes der elektronisk besked med oplysninger fra udførselsangivelsen til det udgangstoldsted i rubrik 29, hvor varerne skal ud af EU fra, og der kan udskrives et eksportledsagedokument (EAD-dokumentet), der skal udleveres til transportøren, og som skal følge varerne til udgangstoldstedet.

Eksportledsagedokumentet får her et ekstranummer, som betegnes MRN-nummer (Movement Reference Number) med tilhørende stregkode til elektronisk aflæsning.

Godkendt eksportør

Tilladelse til hjemstedsordningen, eksport (godkendt eksportør), giver adgang til, at udførselsformaliteterne kan udføres på et af SKAT godkendt frembydelsessted ved at notere varerne til udførsel i virksomhedens regnskab. Noteringen skal suppleres med en samlet udførelsangivelse i e-Export ved periodens (månedens) udgang. Reglerne om godkendt eksportør findes i artikel 76 i TK og artikel 283 - 287 i GB.

Virksomheden skal opfylde særlige krav for at kunne få tilladelse som godkendt eksportør, se afsnit F.A.33.6 om tilladelse til hjemstedsordningen.

Varer omfattet af udførselstilladelse, licenser mv. kan ikke udføres ved brug af hjemstedsordningen, men skal frembydes på et toldekspeditionssted ved brug af den almindelige udførselsprocedure.

Tilladelse til godkendt eksportør (også kaldet hjemstedsordning)

SKAT udsteder en tilladelse på betingelse af, at eksportøren

 • sender en ansøgning på blanket 13.023 (blanketten er udgået). 
 • regelmæssigt eksporterer varer
 • fører et regnskab, der gør det muligt for SKAT at foretage en effektiv kontrol, herunder efterfølgende kontrol
 • ikke har begået grove eller gentagne overtrædelser af told- og/eller afgiftsreglerne
 • eventuel stiller sikkerhed, når eksportøren udfører T1 varer (varer, hvoraf der ikke er betalt told)
 • kan sikre SKAT uhindret adgang til at foretage toldkontrol mv. på stedet. Desuden skal der være de nødvendige kontrolfaciliteter til stede, f.eks. teknisk udstyr, måleinstrumenter mv.

SKAT udsteder en skriftlig tilladelse, som indeholder de nærmere betingelser for anvendelse af hjemstedsordningen, så som godkendelse af indladningsadresser, forudanmeldelsesfrist m.m. Der er også et krav om, at den godkendte eksportør skal være koblet på e-Export. Ansøgning til brug af SKATs elektroniske løsninger sker på blanket: "Tilmelding til EDB-løsninger nr. 49.027".

Forudanmeldelse og antagelse af angivelse

Ved anvendelse af godkendt eksportørordningen skal varerne ikke frembydes på et toldekspeditionssted, men på den godkendte adresse. Derfor er det nødvendigt, at SKAT får en forudanmeldelse om, hvornår varerne forventes indladet til eksport, dato og tidspunkt angives som forventet ekspeditionstid, se artikel 285 i GB. Forudanmeldelsen sendes til det toldekspeditionssted og inden for den tidsfrist, der står i tilladelseen. Tidsfristen er som udgangspunkt 2 timer før indladning og er fastsat så SKAT har mulighed for at kontrollere varerne på den godkendte adresse. Senest på det forventede ekspeditionstidspunkt skal varerne være adskilt fra øvrige varer, færdigpakkede og mærkede, så de kan toldkontrolleres på frembydelsesstedet. På dette tidspunkt anses varerne for at være frembudt for SKAT.

Hvis varer indlades flere forskellige steder, kan forudanmeldelsen indsendes til SKAT, dér hvor den sidste indladning finder sted. Dette sted betragtes så som frembydelsested for det samlede vareparti.

Når forventet ekspeditionstidspunkt er overskredet uden at SKAT har udtaget varerne til kontrol, kan eksportøren påbegynde indladning af varerne. Forventet ekspeditionstidspunkt er tidspunktet, hvor indladningen på den godkendte adresse begynder, eller varerne er klar til indladning.

Eksportøren skal herefter notere varerne i sit regnskab. Varerne anses for angivet og frigivet til udførsel på det tidspunkt, hvor varerne noteres i regnskabet. Varerne må ikke forlade det godkendte frembydelsessted førend notering i regnskabet har fundet sted.

Eksportøren kan i helt særlige tilfælde, og kun når varerne udføres af EU direkte fra Danmark, fritages for at indgive forudanmeldelse, se artikel 285a, stk. 1a, i GB.

SKAT's kontrol

Udtages varerne til kontrol på baggrund af forudanmeldelsen, frigives varerne til udførsel af SKAT, efter at kontrollen er gennemført.

Hvis kontrollen ikke er begyndt eller varslet over for den godkendte eksportør inden forventet ekspeditionstidspunkt, er eksportøren berettiget til at begynde indladning og transport.

Efterfølgende udførselsangivelse

Eksportøren skal ved periodens udgang afgive en samlet udførselsangivelse for de varer, som eksportøren i perioden har udført som godkendt eksportør. Udførselsangivelsen skal angives elektronisk i e-Export. De nærmere detaljer omkring udfyldelsen af angivelsen vil fremgå af virksomhedens tilladelse. 

Den efterfølgende udførselsangivelse kan dække en periode på maksimalt en måned.

Ankomstmeddelelse

Ved ankomst til udgangstoldstedet skal Eksport ledsagerdokumentet (EAD-Dokumentet) indleveres, og varerne skal igen frembydes.

Er udgangstoldstedet i Danmark, er der krav om, at der skal afgives en ankomstmeddelelse til udgangstoldstedet. Ankomstmeddelelsen er en oplysning, som indsættes i e-Export om, at varerne er ankommet til udgangstoldstedet og er klar til frembydelse.

Ankomstmeddelelsen og dokumentation for, at varerne er udført af EU, er meget vigtig i udførselsproceduren. Se om reglerne i afsnittene om Ankomstmeddelelse ved udgangstoldsted i Danmark og om Udpassage af EU's toldområde.

Hvis en ekspedition er udtaget til kontrol, kan den godkendte eksportør ikke frigive angivelsen til udførsel og dermed udskrive Eksport ledsagerdokumentet (EAD-Dokumentet), og varerne må ikke forlade frembydelsesstedet. SKAT indsætter frigivelsen, når kontrollen er gennemført, hvorefter Eksport ledsagerdokumentet kan udskrives, og varerne kan afsendes.

Eksportørstempel

I tilladelsen til at anvende "godkendt eksportør", giver SKAT eksportøren lov til at anvende et eksportørstempel. Eksportørstemplet skal udelukkende benyttes ved brug af nødproceduren, jf. afsnit F.A.35.1.9 om nødprocedure ved udførsel.

Forenklet udførsel og godkendt eksportør - forudanmeldelse (forenklet)

Det er muligt for eksportøren eller dennes repræsentant at få tilladelse til at afgive en forenklet udførselsangivelse. Dette betyder, at der er oplysninger, som ikke skal oplyses ved udførsel af varerne.

De oplysninger, som kan undlades, skal senere angives på en supplerende angivelse. Den supplerende angivelse skal indsendes snarest dog senest den anden hverdag i efterfølgende måned.

Den forenklede udførselsangivelse skal som minimum indeholde de oplysninger, som forlanges ved en summarisk angivelse, se afsnit F.A.35.1.3 om summarisk udgangsangivelse - supplerende udfyldning.

Provianteringsangivelse til udførsel af proviant til skibe og fly 

Proviantangivelsen skal afgives elektronisk i e-Export. Proviantangivelsen benyttes i stedet for en almindelig udførselsangivelse ved leverance af proviant og andre fornødenheder til skibe og fly i det danske toldområde, se afsnit F.A.28 om proviantering.

Provianteringsvirksomheder kan anvende proviantangivelsen, uanset om varerne udføres fra virksomhedens provianteringslager eller beskattede lager.

Andre virksomheder skal afgive en almindelig udførselsangivelse.

Er der tale om proviantering med varer mod udbetaling af eksportrestitutioner, skal der afgives YM-oplysninger i e-Export under angivelsestype 31 YM godkendt ordning eller 32 YM almindelig procedure. Se Eksportørvejledningen, som udgives af NaturErhvervstyrelsen, og se afsnit F.A.35.2.1 om udførsel af landbrugsvarer under EU's landbrugsordninger.

Ved leverancer til militæret, diplomatiske repræsentationer og internationale organisationer, anvendes særlige formularer, se afsnit F.A.18.10 om varer til diplomater, NATO mv.

Udførsel af varer med jernbane eller post

SKAT kan godkende, at andre myndigheder eller virksomheder på SKATs vegne kontrollerer udførslen af vareforsendelser, der ikke er omfattet af undtagelsesbestemmelser.

Det er udelukkende Post Danmark, der benytter sig af ordningen.

Varer, der skal udføres med Post Danmark

Varer, der skal udføres med Post Danmark, kan med en udskrift af udførselsangivelsen fra e-Export samt pakkesedlen med stregkode indleveres direkte til en af Post Danmarks postekspeditioner.

Post Danmark frigiver varerne til udførsel og afslutter udførslen med registrering af ankomstmeddelelse og udpassage.

Hvis der er anvendt tilladelse til godkendt frembydelsessted, indleveres varerne sammen med eksportledsagedokumentet (EAD-dokumentet) samt pakkesedlen med stregkode, som Post Danmark afslutter udførslen med, registrering af ankomstmeddelelse og udpassage.

Følgende varer skal dog altid angives til udførsel ved et af SKATs toldekspeditionssteder. Valget af ekspeditionssted sker efter de almindelige regler;

Varer, der forsendes efter EU's forsendelsesordning, medmindre eksportøren har tilladelse som godkendt afsender, se afsnit F.A.20 om EU-Forsendelse

 • Varer, der udføres mod fremlæggelse af TIR-carnet, ATA-carnet eller CPD-carnet
 • Tobaksvarer, mineralolier, alkohol og alkoholholdige varer, der er omfattet af Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2012, og som udføres mod godtgørelse af eller fritagelse for told og afgifter
 • Spiritus, herunder ethanol og vin, samt tobaksvarer, der udføres i uberigtiget stand
 • Varer, der er bestemt til at blive genindført efter proceduren for passiv forædling eller standardombytning
 • Varer, der udføres mod godtgørelse af eller fritagelse for told og afgifter
 • Varer, der udføres efter proceduren for toldoplag
 • Landbrugsvarer, for hvilke der anmodes om udbetaling af eksportrestitution, eller for hvilke der er fastsat bestemmelser om udligningsbeløb, eksportafgift, licens eller andre restriktioner
 • Våben mv., for hvilke der kræves udførselstilladelse fra Justitsministeriet, se afsnit F.A.31.10
 • Varer, omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 428/09 af 6. maj 2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførslen af varer med dobbelt anvendelse, for hvilke der kræves udførselstilladelse fra Erhvervsstyrelsen eller fra en tilsvarende myndighed i en anden EU-medlemsstat, se afsnit F.A.31.20
 • Øvrige varer, der af sundhedsmæssige, sikkerhedsmæssige, veterinære eller andre grunde kun kan udføres mod fremlæggelse af en udførselstilladelse fra en dansk myndighed, se afsnit F.A.31
 • Midlertidigt oplagte varer.

I de tilfælde, hvor varerne skal angives til SKAT, før de indleveres til Post Danmark, frigives varerne til udførsel af toldekspeditionsstedet, og der udleveres et print af Eksportledsagedokumentet (EAD-dokumentet) til eksportøren.

Udførsel via andet EU-land

Hvis varerne eksporteres via et andet EU-land, kan de i visse tilfælde angives til udførsel direkte til toldmyndighederne på udgangstoldstedet, jf. artikel 794 i GB.

Følgende betingelser skal være opfyldt:

 • Værdien pr. forsendelse og eksportør må ikke overstige 3000 Euro.
 • Varerne må ikke være undergivet forbud eller restriktioner, der kræver fremlæggelse af udførselstilladelse, licens eller andre særlige dokumenter.
 • De enkelte EU-lande kan kræve, at udførselen skal foretages af eksportøren selv. Ordningen kan derfor ikke altid anvendes af de repræsentanter, som handler på eksportørens vegne.

Udførsel fra et andet EU-land

Ved anvendelse af EORI-nummeret er det under særlige betingelser muligt at angive en udførselsangivelse i et andet EU-land.

Betingelserne for at angive i et andet EU-land er:

 • Varer kan i henhold til TK artikel 161, stk. 5 angives på det sted, hvor varerne emballeres eller lastes med henblik på udførsel af EU.
 • Varer kan i underleveranceforhold angives der, hvor underleverandøren er etableret i henhold til artikel 789 i GB.
 • Varer med en værdi under 3.000 Euro kan i henhold til artikel 794 i GB angives direkte på udgangstoldstedet.
 • Desuden kan udførselsangivelsen indgives ved ethvert andet toldsted , når det er "behørigt begrundet" i henhold til artikel 791 i GB. Dette er dog absolut en undtagelsesbestemmelse, der kun kan anvendes i helt særlige tilfælde.

Udførsel fra Danmark - Eksportører fra andre EU lande

En eksportør fra et andet EU-land, som opfylder de samme betingelser, kan angive varer til udførsel ved et dansk toldsted. Af praktiske årsager skal eksportøren angive et særligt CVR nr. 12 61 98 63 og skal i rubrik 44.6 angive sit EORI-nummer, navn og adresse.

Udførsel af punktafgiftspligtige varer

Varer omfattet af de harmoniserede punktafgifter

Hvis udførselsangivelsen vedrører varer omfattet af EU-harmoniserede punktafgifter (tobaksvarer, mineralolier, alkohol og alkoholholdige varer), skal de desuden angives i EMCS. Se afsnit E.A.1.8 om varer omfattet af de harmoniserede afgifter.

Dokumenter ved udførsel af varer

Følgedokumenter

Som hovedregel skal der ikke indleveres nogen følgedokumenter til SKAT, når angivelsen er afgivet via e-Export. Dokumenterne skal blot være til stede i virksomheden og skal kunne fremlægges, hvis SKAT forlanger det.

Følgende dokumenter skal dog i alle tilfælde fremlægges for SKAT til afskrivning mv.:

 • Certifikater
 • Attester
 • Udførselstilladelser
 • Licenser
 • Tilladelser efter de specifikke udførsels- og transitbestemmelser, der gælder for de pågældende varer af valutamæssige, sundhedsmæssige, sikkerhedsmæssige, veterinære, plantepatologiske eller andre grunde.

Hvis der i forbindelse med udførslen af varer under EU's landbrugsordninger skal fremlægges kontroleksemplar T 5, skal eksemplaret være udfyldt i overensstemmelse med EU's bestemmelser, se afsnit F.A.35.2.1 udførsel af varer under EU's landbrugsordninger.

Når en vare efter en enkelt udførselsangivelse/varepost er pakket i flere kolli, kan SKAT kræve, at der fremlægges en pakkeliste over indholdet i hvert kolli.

Fakturakrav ved udførsel af varer

Der gælder følgende specifikke regler for fakturaen, jf. § 53, stk. 3, i TBEK.

Den faktura virksomheden udsteder i forbindelse med eksporten skal mindst indeholde følgende oplysninger:

 • Eksportørens navn og adresse
 • Sted og dato for fakturaens udstedelse samt nummeret
 • Modtagerens navn og adresse
 • Kollienes antal, art, mærke og numre
 • En nøjagtig specifikation af sendingens indhold og nettomængde for hver vareart, fx stykantal, vægt eller mål
 • Specificeret prisangivelse og leveringsbetingelser.

Se ligeledes fakturakrav i § 58 i momsbekendtgørelsen som nærmere beskrevet i afsnit A.B.3.3.1 Fakturering. 

Tilladelse til efterfølgende aflevering af faktura

SKAT kan give registrerede eksportører tilladelse til at aflevere fakturaen efterfølgende, hvis virksomheden har tilrettelagt forretningsgangen på en måde, så faktureringen ikke sker samtidig med varernes afsendelse.

Virksomheder med en sådan tilladelse skal i udførselsangivelsen også angive journalnummer på tilladelsen.

Disse virksomheder skal efterfølgende registrere fakturanummer, fakturabeløb og valuta i udførselsangivelsen i e-Export, der afventer disse oplysninger.

Ankomstmeddelelse ved udgangstoldsted i Danmark

Er udgangstoldstedet i Danmark, skal der afgives en meddelelse om varernes ankomst (ankomstmeddelelse), jf. GB artikel 796c.

Danmark har valgt at benytte muligheden i GB artikel 796c til at forlange, at ankomstmeddelelser skal afgives elektronisk.

Hvem skal afgive ankomstmeddelelse?

Eksportøren er ansvarlig for, at ankomstmeddelelsen afgives. Det er vigtigt, at eksportøren sikrer sig, at der afgives ankomstmeddelelse. Manglende ankomstmeddelelse betyder, at SKAT ikke kan give udpassage.

Da eksportøren ofte ikke er til stede på udgangstoldstedet, kan eksportøren indgå en aftale med en repræsentant for eksportøren, som er til stede på udgangstoldstedet, om at afgive ankomstmeddelelsen på eksportørens vegne.

En repræsentant kan være:

 • En vognmand
 • En transportør
 • En speditør
 • En agent
 • Et handling agent-selskab
 • Et rederi
 • Et flyselskab.

Ankomstmeddelelsen skal indeholde følgende oplysninger:

 • EAD-dokumentets MRN nummer
 • Faktiske udgangstoldsted
 • Adresse på varernes fysiske placering.

Ankomstmeddelelsen afgives elektronisk i e-Export.

Udpassage af EU's toldområde

Varer, der er frigivet til udførsel, skal - sammen med eksportledsagedokumentet (EAD-dokumentet) - frembydes for toldmyndigheden på udgangstoldstedet ved EU's ydre grænse, jf. GB artikel 793.

Ved udgangstoldsted forstås:

 • For varer, der udføres med jernbane, post, fly eller skib: Det toldsted, hvor varerne med henblik på transport til et ikke-EU-land overtages af medlemsstatens jernbane- eller postvirksomhed, af et luftfartsselskab eller et rederi.
 • For varer, der udføres i rørledninger og for elektricitet: Det toldsted, der af den pågældende medlemsstat er udpeget som udgangstoldsted.
 • I øvrige tilfælde: Det sidste toldsted, inden varerne forlader EU.
 • Når en forsendelsesangivelse eller et TIR-carnet indgives til et toldekspeditionssted samtidig med et eksportledsagedokumentet (EAD-dokumentet), afsluttes udførselsproceduren dér. I denne situation anses dette toldekspeditionssted, som udgangstoldsted. Ved opstart af forsendelsesangivelsen skal MRN-numrene på de tilhørende eksport ledsagedokumenter (EAD-Dokumentet) være anført i forsendelsesangivelsens rubrik 44 (vedlagte dokumenter). 

For postpakker afgiver Post Danmark elektronisk ankomstmeddelelse og udpassageattest på baggrund af det pakke-ID med tilhørende stregkode, der fremgår af Post Danmarks pakkeseddel. Se også afsnit F.A.35.1.3 om udførsel af varer med jernbane eller post.

SKATs kontrol

Udgangstoldstedet kontrollerer, at de frembudte varer er identiske med dem, der er frigivet til udførsel. Konstateres der uoverensstemmelser af betydning, underrettes det toldekspeditionssted, hvor angivelsen er antaget, om det. Hvis der ikke er uoverensstemmelser, giver udgangstoldstedet elektronisk udpassageattest.

En udførselsangivelses status, herunder om den har fået udpassageattest, kan altid ses i e-Export.

Når udgangstoldstedet er i Danmark

Er udgangstoldstedet i Danmark, er der krav om, at der skal afgives en ankomstmeddelelse.

Ankomstmeddelelsen er en oplysning, som indsættes i e-Export, om, at varerne er ankommet til udgangstoldstedet og er klar til frembydelse for SKAT. Hvis der ikke afgives ankomstmeddelelse, kan udgangstoldstedet ikke give udpassage, se afsnit F.A.35.1.3 om ankomstmeddelelse ved udgangstoldsted i Danmark.

Udpassage og økonomiske procedurer

Ved at benytte de økonomiske procedurer får eksportøren mulighed for at få fritagelse eller godtgørelse af told ved genudførsel og/eller senere genindførsel. Benyttelsen af procedurerne kræver, at eksportøren har en tilladelse til den enkelte procedure.

De økonomiske procedurer er:

Aktiv forædling, se afsnit F.A.25 om aktiv forædling.

 • Passiv forædling, se afsnit F.A.26 om passiv forædling.
 • Midlertidig indførsel, se afsnit F.A.23 om midlertidig indførsel.
 • Toldoplag, se afsnit F.A.21 om toldoplag.

tilladelseen stiller særlige krav til eksportøren ved udførsel af varerne. Derfor er det vigtigt, at eksportøren kender kravene i tilladelseen og udfylder udførselsangivelsen med de tilføjelser som forlanges i tilladelseen, se afsnit F.A.35.1.4 om udfyldelse af udførselsangivelsen.

Derfor er det yderst vigtigt, at udførselsangivelsen får udpassageattest, for at opfylde kravene til at opnå fritagelse eller godtgørelse.

tilladelseerne, som udstedes til en økonomisk procedure, kræver, at alle varer, som hører under en procedure, kan følges fuldstændigt i regnskabet, og at de fortoldninger og udførselsangivelser, der tilfører eller frafører varer, vedrører den, der har tilladelseen.

Varer, som udføres som proviant

Anvendes proviantangivelse i e-Export, kan eksportøren anvende særlige varekoder til eksport. Det betyder dog, at den enkelte vare ikke kan følges. Virksomheder, som har tilladelse til at anvende proviantangivelser, skal være opmærksomme på, at de skal kunne dokumentere, at deres varer er udført.

Genudførsel af midlertidig opbevarede varer (MIO) og (MIG)

Midlertidig opbevaring

Formålet med ordningen for midlertidig opbevaring er at give virksomheder mulighed for at opbevare varer fra lande uden for EU midlertidigt uden betaling af told, indtil varerne er blevet angivet til fortoldning, forsendelse eller genudførsel.

Der findes to former for midlertidig opbevaring:

 • Midlertidig opbevaring på grænsen - MIG
 • Midlertidig opbevaring på oplag - MIO.

Genudførsel sker ved at henvise til angivelsen til midlertidig opbevaring på grænsen (MIG) eller på oplag (MIO) i en afgangsdeklaration, der indgives til manifestsystemet eller ved at opstarte en T1 forsenendelse.

Se mere om (MIO) og (MIG) i afsnit F.A.33.4 om ekspresfortoldning og standardprocedure.

Dokumentation ved udførsel af varer

Det er ikke obligatorisk for danske virksomheder at udskrive og opbevare et print af eksportledsagedokumenter med udpassageattest som eksportdokumentation i relation til momsregnskabet.

En udførselsangivelse med elektronisk udpassageattest i e-Export skal blandt andet anvendes som dokumentation for udførslen i følgende tilfælde:

 • Til brug for regnskabet med til- eller fraførsel i forbindelse med toldoplag og provianteringsvirksomheder
 • Ved udførsel af punktafgiftspligtige varer mod afgiftsfritagelse eller afgiftsgodtgørelse
 • Ved direkte udførsel fra Danmark af tobaksvarer, mineralolier, alkohol og alkoholholdige varer, der er omfattet af Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008
 • I forbindelse med anvendelse af de økonomiske toldprocedurer ved aktiv og passiv forædling
 • Ved udførsel af varer for hvilke der anmodes om toldgodtgørelse.
 • Som dokumentation for varernes udførsel i forbindelse med momsregnskabet.

Når tobaksvarer, mineralolier, alkohol og alkoholholdige varer, der er omfattet af Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2012, er udført via andre EU-lande, skal eksemplar 3 af punktafgiftsledsagedokumentet, der er returneret fra udgangstoldstedet, anvendes som eksportdokumentation i eksportørens punktafgiftsregnskab.

Hvis varerne er omfattet af EU's harmoniserede punktafgifter, gives attest for varernes udførsel i EMCS på baggrund af udførselsangivelsens udpassageattest, se  under "udførsel af punktafgiftspligtige varer".

Eksportørstemplet, som anvendes af den godkendte eksportør, skal udelukkende benyttes ved brug af nødproceduren, se afsnit F.A.35.1.9 om nødproceduren ved udførsel.

Summarisk udgangsangivelse - Supplerende udfyldning

Afgivelse af summarisk udgangsangivelse

Hvis varer, for hvilke der ikke er og ikke skal være en udførselsangivelse, skal forlade EU's toldområde, skal den, der fører varerne ud af EU, af hensyn til kontrollen af sikkerhed og sikring afgive en summarisk udgangsangivelse i e-Export, jf. GB artikel 842a - 842e.

Denne udgangsangivelse skal indgives elektronisk til udgangstoldstedet.

Oplysningerne fra en summarisk udgangsangivelse anvender SKAT udelukkende til at vurdere risikoen i forhold til EU's sikkerheds- og sikringsbestemmelser.

Hvis varerne efter reglerne for udførsel skal være omfattet af en udførselsangivelse, skal en sådan desuden angives efter de gældende regler, inden varerne må udføres.

Rubrikkerne i den summariske udgangsangivelse udfyldes som den almindelige udførselsangivelse, bortset fra følgende rubrikker:

Se afsnit F.A.25.1.4 om udfyldelse af udførelsesangivelsen.

Rubrik

Rubrikbetegnelse

Beskrivelse af udfyldelsen

A1

Ekspeditionssted

Her angives koden på det udgangstoldsted, hvor varerne frembydes til udpassage.

1

Angivelsestype

EU-angivelsestype udfyldes ikke.

2

Afsender/eksportør

Navn og adresse på den eksportør, der har afsendt varerne til eksport.

Der anføres CVR-/SE nummer, hvis rubrikken ikke er automatisk udfyldt.

For privatpersoner, der eksporterer varer, angives udelukkende navn og adresse.

Hvis der er tale om en eksportør fra et andet EU-land, anføres virksomhedens EORI-nummer (Economic Operators Registration and Identification).

S05A

Repræsentant ved udpassage

Her angives EORI nummer på den virksomhed, der er eksportørens repræsentant på udgangstoldstedet.

29

Udgangstoldsted

Her angives koden for det udgangstoldsted, hvor varerne befinder sig, og den summariske udgangsangivelse indgives.

30d

Varernes placering

Rubrik a-c udfyldes ikke. I rubrik d angives adressen (ved udgangstoldstedet), hvor varerne er placeret ved afgivelsen af den summariske udgangsangivelse.

S13

Transitlandekoder

Identifikation af de lande, som varerne passerer igennem fra afsendelseslandet til det endelig bestemmelsesland, inklusive afsendelsesland og bestemmelsesland.

Rubrik

Rubrik betegnelse

Rubrikken udfyldes ikke

17a

Bestemmelsesland

17a

18

Transportmidlets identitet

18

20

Leveringsbetingelser

20

21.2

Det grænseoverskridende transportmiddel

21.2

22

Fakturaens valuta

22

25

Transportmåde ved grænsen

25

26

Indenlandsk transportmåde

26

34a

Oprindelsesland - kode

34a

37

Procedurekode

37

38

Nettovægt (kg)

38

44.1

Bevillingsnummer

44.1

46

Statistisk værdi

46

49

Identificering af oplag

49