Indhold

Dette afsnit handler om, hvordan en eksportør skal udfylde en udførselsangivelse.

Afsnittet indeholder:

 • Generelt om regler for udfyldelse
 • Udfyldelse af udførselsangivelsen.

Generelt om regler for udfyldelse

Reglerne for udfyldelse af udførselsangivelsen er grundlæggende ens for alle former af angivelser.

Dette gælder:

 • Udførselsangivelse
 • Forudanmeldelse (godkendt eksportør/godkendt frembydelsessted)
 • Angivelserne for landbrugsvarer:
  • 31 YM godkendt ordning, eller
  • 32 YM almindelig procedure.

For 31 YM godkendt ordning eller 32 YM almindelig procedure er der regler, som eksportøren skal være særligt opmærksom på, se afsnit F.A.35.2.1 om udførsel af landbrugsvarer under EU's landbrugsordninger og F.A.35.2.2 om udfyldning af angivelsen for varer under EU´s landbrugsordninger (restitution).

Eksportøren har fuld deklarationspligt, dvs. at udførselsangivelsen ved indgivelse til SKAT i e-Export skal indeholde alle nødvendige oplysninger, jf. TK artikel 62 og GB artikel 199.

Udfyldelse af udførselsangivelsen og forudanmeldelse (godkendt eksportør)

Udfyldningen af udførselsangivelserne understøttes i væsentlig grad af SKAT elektroniske løsning. Dete betyder, at når en eksportør eller dennes repræsentant er koblet på e-Export, hjælper systemet med en korrekt udfyldning.

Hvis varer ikke er omfattet af reglerne for en toldangivelse, skal der udfærdiges en summarisk udgangsangivelse, inden EU forlades, se afsnit F.A.35.1.3 om udførselsproceduren (Summarisk udgangsangivelse - supplerende udfyldelse).

Udfyldelse af udførselsangivelsens rubrikker i enhedsdokumentet er fastlagt her og her i bilag 37 s. 752. Se også § 53, stk. 1 i TBEK.

De koder, der er krævet i flere af rubrikkerne, findes i kodetabeller i e-Export under virksomheder Erhverv - Told på https://www.skat.dk/.

Rubrik nr.

Rubrikbetegnelse

Beskrivelse af indhold

 

Hovedoplysninger

Dato og tidsangivelse for afgang

Forventet ekspeditionstid

Forventet ankomst til toldekspeditionssted eller forventet indlæsningstid hos den godkendte eksportør/på det godkendte frembydelsessted.

Dato (år måned dato) og klokkeslæt (timer/minutter).

Faktisk ekspeditionstid

Faktisk ekspeditionstid på et toldekspeditionssted/et godkendt frembydelsessted eller tidspunktet, hvor den godkendte eksportør har overholdt sin forudanmeldelsestid.

Dato (år måned dato) og klokkeslæt (timer/minutter).

Frigivelsestidspunkt

Oplysning om, hvornår angivelsen er frigivet til eksport.

Dato (år måned dato) og klokkeslæt (timer/minutter).

Sted og Type

A 1

Ekspeditionssted

Ekspeditionssted, hvor varerne skal frigives til eksport.

Toldekspeditionssted for den godkendte eksportør/det godkendte frembydelsessted er oplyst i bevillingen.

1.1

Angivelsestype

EX

Udførsel fra EU's toldområde til alle lande bortset fra EFTA-lande.

EU

Udførsel fra EU's toldområde til EFTA-lande (Island, Norge og Schweiz (herunder Liechtenstein)).

CO

Angivelse af varer til oplæggelse i frihavnen eller til levering til steder, som er omfattet af EU's toldområde, men ligger uden for EU's afgiftsområde.

1.2

EU - Angivelsestype

Indsættes automatisk ved valg af angivelses type i e-Export

A

Angivelse (almindelig fremgangsmåde, jf. artikel 62 i TK).

B

Ufuldstændig angivelse (forenklet fremgangsmåde, jf. artikel 76, stk. 1, litra a) i TK.

C

Forenklet angivelse (forenklet fremgangsmåde, artikel 76, stk. 1, litra b) i TK.

D

Normal angivelse (som nævnt under kode A) inden klarereren er i stand til at frembyde varerne.

E

Ufuldstændig angivelse (som nævnt under kode B) inden klarereren er i stand til at frembyde varerne.

F

Forenklet angivelse (som nævnt under kode C) inden klarereren er i stand til at frembyde varerne.

X

Supplerende angivelse inden for rammerne af en forenklet fremgangsmåde, som beskrevet under kode B.

Y

Supplerende angivelse inden for rammerne af en forenklet fremgangsmåde som beskrevet under kode C.

Z

Supplerende angivelse inden for rammerne af en forenklet fremgangsmåde som beskrevet i artikel 76, stk. 1 litra c i kodeksen indskrivning af varerne i regnskaber.

Kode D, E og F kan kun anvendes i forbindelse med proceduren i artikel 201, stk. 2 i GB, når SKAT tillader, at angivelsen indgives, før klarereren er i stand til at frembyde varerne.

S.32

Anden specifik omstændighed

Indsættes automatisk

A

Post- og ekspresforsendelser.

B

Skibs- og flyforsyninger.

E

Autoriserede økonomiske operatører.

Antal og beløb

5

Antal vareposter i alt

Det samlede antal vareposter, minimum 1 og maksimum 299, der er omfattet af udførselsangivelsen. Vareposterne svarer til det antal af rubrik nr. 31 (kolli og varebeskrivelse), der udfyldes. En angivelse kan højst indeholde 299 vareposter.

6

Kolli i alt

Samlet antal kolli.

Beregnes automatisk af oplysninger om kolli antal i vareposterne.

22.1/22.2

Fakturas valuta og beløb

Udfyldelse er valgfri for eksportøren. Hvis rubrikken udfyldes, skal disse regler følges:

 • Første underrubrik 22.1: Den valuta, fakturaen er udfærdiget i, med den kode (ISO-Alpha 3), der er anført i valutakodefortegnelsen.
 • Anden underrubrik 22.2: Det fakturerede beløb i den fakturerede valuta for samtlige varer, der er omfattet af angivelsen. Omfatter udførselsangivelsen flere fakturaer, angives beløbet ifølge samtlige fakturaer, jf. dog rubrik 28.

Destination

17a

Bestemmelsesland

Koden for bestemmelseslandet. Koderne fremgår af kodetabellerne i e-Export under virksomheder Erhverv - Told på https://www.skat.dk/.

29

Udgangstoldsted

Koden for det toldsted, hvorfra varerne forventes at udpassere af EU's toldområde eller hvor forsendelsesordning begyndes.

Udpasserer varerne som postforsendelse eller med jernbane, anføres henholdsvis kode DK000010 og DK000020.

Koderne fremgår af EU Kommissionens hjemmeside: Toldstedslisten.

Varens placering

Oplysning om, hvor varerne bliver indlæsset hos en godkendt eksportør/på et godkendt frembydelsessted.

30a

SE-/CVR-nummer

Bevillingshaverens SE-/CVR-nummer.

30b+c

Bevillingstype og adresse nr.

Bevillingstype (200) og indladnings adressens nummer, se i bevillingen.

30d

Location

Anvendes kun ved summarisk angivelse.

Involverede virksomheder

2.2

Eksportørens SE-/CVR-nummer

Eksportørens SE-/CVR-nummer jf. registreringsbeviset. Ved udførsel af midlertidigt oplagte varer for udenlandsk regning anføres ekspeditørens SE-/CVR-nummer, når denne er eksportørregistreret.

Det kan registreres, at udførslen er for en privat afsender. Her angives alene navn og adresse. (Denne funktion må ikke anvendes ved erhvervsmæssig eksport).

En eksportør fra et andet EU-land, som opfylder betingelserne som beskrevet i afsnit F.A.35.1.3 om udførselsproceduren kan angive varer til udførsel ved et dansk toldsted. Af praktiske årsager skal eksportøren angive et særligt CVR nummer 12 61 98 63 og skal i rubrik 44.6 angive sit EORI-nummer, navn og adresse.

Eksportørens EORI nummer

Indsættes automatisk for eksportører, som er registreret i Danmark.

2.1

Eksportørens navn/adresse

Navn, adresse og eventuelt telefonnummer på den eksportør, der har solgt/faktureret varerne med henblik på eksport eller til oplæggelse i frihavnen.

8.2

Modtagers EORI-nummer

Anvendes ikke.

8.1

Modtagers navn og adresse

Rubrikken skal indeholde oplysning om modtagerens navn og adresse.

14.1

Klarerers SE-/CVR-nummer

Klarerers/repræsentantens SE-/CVR-nummer jf. registreringsbeviset.

Klarerers EORI-nummer

Indsættes automatisk.

14.2

Klarerers navn og adresse

Rubrikken skal indeholde oplysning om Klarerers/repræsentantens navn og adresse.

Klarerers status

Klarerers/repræsentantens status over for eksportøren.

S05A

Repræsentant ved udpassage

Registreringsnummer anvendes kun ved summarisk angivelse.

Repræsentantens navn og adresse

Navn og adresse på repræsentanten. Anvendes kun ved summarisk angivelse.

7

Internt referencenummer

Rubrikken skal udfyldes, men er til virksomhedens eget brug. Internt nummer ved filoverførsel.

Transport

Leveringsbestemmelser

20.1

Incoterm kode

Internationale koder for forsendelsesbetingelser og leveringsbetingelser.

20.2

Sted

Sted, hvor forsendelsesbetingelser og leveringsbetingelser opfyldes.

Transportoplysninger

25

Transportmåde ved udførsel

Koden for den transportmåde, der anvendes ved transporten over EU's ydre grænse. Denne transportmåde skal være i overensstemmelse med det aktive transportmiddel angivet i rubrik 21.

26

Indenlandsk transportmåde

Koden for den transportmåde, der anvendes ved varernes frigivelse til udførsel af EU's toldområde. Udfyldelsen er obligatorisk

18.1

Identitet ved afgang

Her angives identiteten for det transportmiddel, fx anhænger, bil eller skib, som varerne indlades på. Identiteten er normalt enten registreringsnummer eller navn.

Rubrikken udfyldes ikke ved udførsel med post, jernbane eller i faste installationer. Herudover skal rubrikken ikke udfyldes ved genudførsel fra toldoplag (procedurekode 31 71 xxx).

D.1

Plombering

Plombenummer (hovedsageligt til interne plomber).

D.2

Antal plomber

Antal.

21.2

Transportmidlets nationalitet ved udførsel

Nationalitetskoden for det angivne transportmiddel.

Når det drejer sig om kombineret transport, eller når der anvendes flere transportmidler, anføres som aktivt transportmiddel det, der tjener til fremdriften, fx skibet, hvis transportformen er lastbil på skib. Anvendes fx et trækkende køretøj og påhængsvogn, er det aktive transportmiddel det trækkende køretøj.

Rubrikken udfyldes ikke ved udførsel med post, jernbane eller i faste installationer. Herudover skal rubrikken ikke udfyldes ved genudførsel fra toldoplag (procedurekode 31 71 xxx).

S29

Betalingsmåde for transport

Kode for betalingsmåden for transportudgifterne.

S13

Transitlandskode

Landekode/koder indsættes.

Gennemgående fragtdokument

Kan markeres, hvis eksportøren benytter fragtdokumenterne B/L (konnossement) eller AWB (luftfragtbrev for flytransport).

Varepost - Oplysninger om den enkelte vare/varekode

31.1

Kollimærke

Hvilke mærker der er på det enkelte kolli (nummerering og adresse).

31.2

Containernummer

Anvendes container, skal dennes identifikationsmærke eller registreringsnummer angives.

31.3

Antal kolli

Antal kolli for vareposten.

31.4

Kolliart

Angivelse af indpakningskode (kasse - bulk - uindpakket eller lignende), se kodetabeller i e-Export under virksomheder Told - Erhverv på https://www.skat.dk/.

31.5

Varebeskrivelse

Fyldestgørende beskrivelse af den angivne vare, der gør det muligt at tarifere varerne.

Procedurekode

37

Ønsket procedure.

Første to cifre af syv

Procedurekoden oplyser, hvorfor varerne eksporteres.

Forudgående procedure.

tre-fire cifre af syv

Oplyser, om varerne har været under en anden toldprocedure.

Fællesskabsprocedure.

Fem-syv cifre af syv

Oplyser, om der er særlige EU-bestemmelser for udførsel.

Procedurekode for almindelig eksport er 10 00 000, se øvrige procedurekoder og se kodetabeller i e-Export under virksomheder Told - Erhverv på https://www.skat.dk/.

Dokumenter

40

Forudgående dokument

Fakturanummer, referencenummer fra MIO og/eller MIG, MRN-nummer fra forsendelsesdokumenter.

44.5

Transportdokument

Transportdokumentnummer.

Administrativt ledsagerdokument-nummer fra EMCS.

Varekode

33.1

Varekode

Ottecifret varekode jf. Toldtariffen.

Varebeskrivelse

Indsættes automatisk.

Vareoplysninger

34.a

Oprindelsesland

Udfyldelse valgfrit.

Hvis rubrikken udfyldes, skal oprindelsesland anføres med kode for det land, hvori varerne er fremstillet. Hvis fremstillingen er foregået i to eller flere lande, anføres det land, hvori den sidste væsentlige forarbejdning har fundet sted.

35/38

Brutto/netto kg

Brutto/nettomassen for den enkelte varepost anføres i hele kilogram, hvis den er større end 1 kilogram.

Hvis nettovægten er under 1 kilogram, skal vægten angives på følgende måde 0,xyz (fx anføres for en pakke på 654 gram "0,654")

Ved nettovægt forstås varens vægt uden emballage.

41

Supplerende enheder

Skal angives, når der i Toldtariffen er krav om, at der skal oplyses antal styk, par, gram, m2 eller andet for varekoden.

46

Statistisk værdi

Varernes værdi på dansk grænse i hele danske kroner for hver varepost. For forsendelser med post anføres værdien eksklusive porto. Hvis varerne ikke er endeligt solgt, anføres den markedspris, der gælder på afsendelsestidspunktet.

For varer, der genudføres efter aktiv forædling, anføres værdien som varernes værdi ved indførslen tillagt de omkostninger, der er påløbet her i landet til forædling mv.

Ved massefremstillet software mv. skal hele værdien angives i rubrik 46. For specialudviklet software mv. skal alene værdien af det databærende medie angives, medens værdien af softwaren mv. skal angives i rubrik 44.8. Dette gælder for varekoderne 37.06.xx.xx (mastere til film), 49.06.xx.xx (tegninger) og 85.23.xx.xx (disketter, videokassetter, mv.).

44.8

Software værdi

Værdi for specialudviklet software mv. Værdien af det databærende medie angives i rubrik 46.

Bevillinger, certifikater, varebestemmelser yderligere information

44.1

Bevillinger

Bevillingsnummer angives, når eksportøren anvender særlige procedurer. Ved enkelte bevillinger kan bevillingsnummeret ikke indsættes i 44.1 - her skal eksportøren anføre bevillingsnummeret i rubrik 44.6.

44.3

Varebestemmelser

Når der foreligger særlige udførselsbetingelser for varekoden, skal varebestemmelseskoden angives, se afsnit F.A.31 om varebestemmelser og se kodetabeller i e-Export under Erhverv - Told på https://www.skat.dk/.

44.2

Certifikat

Dokument til opfyldelse af varebestemmelserne. Indhentes hos ressortmyndighederne. Se rubrik 44.3.

44.4

FN-kode for farligt gods

FN-kode for farligt gods

44.6

Meddelelser

Meddelelsesfelt: Her anføres desuden oplysninger og erklæringer mv., som kræves efter de udførselsordninger, der gælder for varerne, fx henvisning til en bevilling fra SKAT eller oplysning om, at der er tale om udførsel af punktafgiftspligtige varer. Fraførsel toldoplag, se rubrik 44.1.

44.7

Delsendinger/nummer

Bruges, når varerne eksporteres i delsendinger.

49

Identificering af oplag

Kode for det toldoplag, hvorfra varerne eksporteres.

54

Navn og underskrift

Udfyldes kun ved nødprocedure, hvor papirudgaven anvendes.