Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for, hvornår og hvordan virksomheder må bruge nødprocedure ved udførsel af varer.

Afsnittet indeholder:

 • Tilladelse til brug af nødprocedure
 • Hvornår må nødprocedure bruges?
 • Nødprocedure, der knytter sig til en enkelt virksomhed
 • Nødprocedure, der knytter sig til en eller flere af procedurerne
 • Hvornår giver SKAT tilladelse til nødprocedure?
 • SKATs planlagte brug af nødprocedure
 • Nødprocedure ved udførselstoldstedet
 • Brug af enhedsdokumentet
 • Brug af udskrift fra e-Export
 • Godkendt eksportør
 • Opfølgning på angivelser i nødprocedure
 • Nødprocedure ved udgangstoldstedet
 • Modtagelse af enhedsdokumenter opstartet i nødprocedure i et andet EU-land
 • Tilladelse til brug af nødprocedure
 •  Særligt for AEO-virksomheder med tilladelse til godkendt frembydelse ved eksport

SKAT kan kun give tilladelse til brug af nødprocedure, når eksportøren kontakter SKAT, "Told - Servicedesk" på telefonnummer 70 15 73 01, medmindre SKAT allerede har meldt tilladelsen ud på toldsystemets rullemenu, se https://www.skat.dk under "Erhverv - Told".

De regler, der skal anvendes, når det på grund af systemnedbrud er nødvendigt at bruge nødproceduren i forbindelse med udførsel af varer, står i artikel 787 i GB.

Hvornår må nødprocedure bruges?

Nødproceduren må bruges i to tilfælde:

 • Nødproceduren knytter sig til en enkelt virksomheds udførsel af varer
 • Nødproceduren knytter sig til en eller flere af procedurerne for udførsel.

Nødprocedure, der knytter sig til en enkelt virksomhed

I de tilfælde, hvor brugen af nødprocedure knytter sig til en enkelt virksomhed, sender virksomheden en mail efter nærmere aftale med https://www.skat.dk/, Told - Servicedesk. SKAT sender tilladelsen/afslaget direkte til virksomheden ved retursvar med angivelse af, hvor længe nødproceduren kan anvendes og eventuelle særlige betingelser. Hvis det ikke er muligt at sende/modtage mail, kan tilladelsen gives telefonisk.

Nødprocedure, der knytter sig til en eller flere af procedurerne

I de tilfælde, hvor SKAT giver generel tilladelse til nødproceduren for en eller flere af procedurerne, offentliggøres den, i det omfang det er muligt, på toldsystemets rullemenu. Der bliver også skrevet på toldsystemets rullemenu, når brugen af nødproceduren ophører.

Hvornår giver SKAT tilladelse til nødprocedure?

Normalt giver SKAT tilladelse til at anvende nødproceduren, når årsagen/nedbruddet har varet - eller forventes at vare - mere end 30 til 60 minutter.

De konkrete omstændigheder kan dog kræve, at tilladelsen enten gives tidligere eller senere. Tilladelse gives altid efter en konkret vurdering fra SKATs side.

SKATs planlagte brug af nødprocedure

Når det er planlagt, at systemet er nede, fx ved opdateringer af systemerne mv., meddeler SKAT det på forhånd, og det vil stå på toldsystemets rullemenu, se https://www.skat.dk/ under "Told - Erhverv".

I perioden, hvor systemet(erne) af denne årsag ikke er tilgængelige, kan der altid anvendes nødprocedure, hvis systemet forventes at være nede i mere end 60 minutter. Når systemet(erne) er i drift igen, meddeler SKAT det igen på toldsystemets rullemenu, og brugen af nødprocedure ophører.

Nødprocedure ved udførselstoldstedet

Nødproceduren kan anvendes, når det elektroniske system er ude af drift i følgende tilfælde:

 • e-Export er ude af drift
 • Udførselsangivelserne tildeles ikke MRN
 • Virksomhedens eksportsystem er ude af drift
 • Netforbindelsen mellem virksomheden og SKAT er ude af drift.

Varerne skal frembydes på et toldsted. Ved nødproceduren anvendes det administrative enhedsdokument (SAD), print af enhedsdokumentet eller en eventuel udskrift fra e-Export.

Brug af enhedsdokumentet

Enhedsdokumentets eksemplar 2 og 3 eller print heraf i 2 eksemplarer skal fremlægges ved varernes frembydelse på udførselstoldstedet.

Begge eksemplarer registreres af toldekspeditionsstedet med nummeratør i en særlig nummerrække. Nummeret anbringes i rubrik A sammen med nedenstående stempel i rødt tryk. I rubrik D toldstemples og underskrives. Eksemplar 3 eller det ene eksemplar af printet udleveres som ledsagedokument.

Brug af udskrift fra e-Export

Hvis angivelsen allerede er godkendt og registreret i e-Export, men ikke kan færdiggøres i systemet, kan et print herfra også anvendes. Nedenstående stempel i rødt tryk anbringes i rubrik A, og i rubrik D toldstemples og underskrives. Der tages desuden kopi af angivelsen, som anvendes til opfølgning, se afsnittet om Opfølgning på angivelser i nødproceduren.

Opfølgning på angivelser i nødprocedure

Ekspeditionsstedet skal tjekke e-Export på grundlag af det dokument, der er anvendt til nødproceduren, for at undersøge, om angivelsen er registreret i systemet.

Hvis angivelsen ikke er registreret i systemet, skal ekspeditionsstedet indtaste angivelsen i e-Export som en efterfølgende udstedt udførselsangivelse (angivelsesart 28) med bemærkning om, at der er tale om nødprocedure i rubrik 44.6.

Udførselsangivelserne er ofte registreret af eksportør/speditør ved indsendelse af fil.

Efterfølgende angivelser samt udførselsangivelser under nødproceduren, der efterfølgende har fået tildelt MRN, skal lukkes i e-Export/ECN+ af ekspeditionsstedet, som også skal indsætte ankomstmeddelelse og udpassageattest. I ankomstmeddelelsen indsættes i rubrikken "lokation" bemærkning om, at angivelsen er "exited af udførselstoldstedet pga. nødp."

I de tilfælde, hvor ekspeditionsstedet finder det nødvendigt, anmodes virksomheden om at indsende relevant dokumentation for udpassagen. Ved vurdering af, om det er nødvendigt, skal der bl.a. tages hensyn til virksomhedens eventuelle AEO-status. 

Udførselsangivelser, der ikke har fået tildelt MRN, forsynes af ekspeditionsstedet med bemærkning om nødproceduren, ved at teksten "ingen MRN pga. af nødp." indsættes i rubrik 44.6 som indsendelse af rettelse.

Nødprocedure ved udgangstoldstedet

Nødproceduren kan anvendes, når der ikke kan ske elektronisk registrering af ankomstmeddelelse til e-Export i følgende tilfælde:

 • e-Export er ude af drift.
 • Virksomhedens system er ude af drift.
 • Netforbindelsen mellem virksomheden og SKAT er ude af drift.

Eksportledsagedokumentet (EAD) skal afleveres til udgangstoldstedet med oplysning i rubrik K om hvor varerne opbevares. 

Når systemet igen fungerer, indsætter virksomheden først ankomstmeddelelsen i e-Export og derefter afgangsdeklaration og -meddelelse i Manifestsystemet. Der vil derefter automatisk blive indsat udpassageattest i eksportangivelsen.Modtagelse af enhedsdokumenter opstartet i nødprocedure i et andet EU-land

Udgangstoldstedet afslutter udførselsformaliteterne manuelt med toldstempel og underskrift for udpassage.

Særligt for AEO-virksomheder med tilladelse til godkendt frembydelse ved eksport

For virksomheder med en AEO-bevilling er det fra den 1. maj 2019 muligt at anmode om at anvende nødprocedure elektronisk ved at sende en mail, hvor man angiver bestemte data. Når e-Export ikke virker, skal man som virksomhed sende en mail til Toldstyrelsens Døgntjeneste på godkendt.frembydelsessted@toldst.dk.

I emnefeltet skal man angive EORI-nr. og kode for bestemmelsesland. I mailen skal man skrive:

 • den 4-cifrede HS-kode
 • den samlede statistiske værdi
 • tilladelsens nummer
 • hvilken godkendt adresse varerne er til stede på og er tilgængelig for toldkontrol.

Man skal samtidig indgive eksport- eller reeksportangivelsen ved at vedhæfte den til mailen som PDF.

Varerne kan anses som frigivet efter 15 minutter, medmindre man modtager en mail om, at varerne er udtaget til kontrol. Hvis varerne skal udtages til kontrol, vil Døgntjenesten besvare mailen inden for 15 minutter efter modtagelsen.

Umiddelbart efter at systemet er tilgængeligt igen, skal man registrere angivelsen i e-Export som efterfølgende eksportangivelse, angivelsesart 28, med det oprindelige faktiske ekspeditionstidspunkt. I rubrik 44.6 - Meddelelse skal man anføre, at dette alene er en elektronisk registrering af en manuel angivelse.