Indhold

Dette afsnit handler om, hvordan en eksportør kan opnå eksportstøtte for landbrugsvarer under EU's landbrugsordninger.

Afsnittet indeholder:

 • Generelt om reglerne for udførsel under EU's landbrugsordninger
 • Vareområdet
 • Udførselsprocedure vedrørende landbrugsvarer
 • Provianteringsangivelse vedrørende landbrugsvarer til skibe og fly mv
 • SKATs e-Export
 • Forudanmeldelse
 • Indladning der sker fra flere eksportører
 • Godkendt frembydelsessted og EU' landbrugsvarer.

Generelt om reglerne for udførsel under EU's landbrugsordninger

Eksportører kan opnå eksportstøtte (eksportrestitution) ved eksport af landbrugsvarer til lande uden for EU og ligestillede formål, fx skibsproviant. Restitutionen, som udbetales, er som princip forskellen mellem EU's markedspriser og verdensmarkedspriserne.

Ordningen administreres i et samarbejde mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og SKAT. Ministeriet står for udbetaling af restitutionen, og SKAT sikrer kontrollen og udførselsprocedurerne.

Reglerne er fastlagt i:

 • Kommissionens forordning nr. 612/2009 af 7. juli 2009 om fælles gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner for landbrugsprodukter og
 • Kommissionens forordning nr. 1276/2008 af 17. december 2008 om overvågning i form af fysisk kontrol i forbindelse med eksport af landbrugsprodukter, der giver ret til udbetaling af restitutioner eller andre beløb.
 • Bekendtgørelse nr. 507 af 23. juni 1999 om administration af og kontrol med Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v., med senere ændringer.

Vareområdet

Vareområdet omfatter følgende varesektorer:

Animalske produkter

Vegetabilske produkter

 • Oksekød
 • Levende kvæg (dyrevelfærd)
 • Svinekød
 • Fjerkræskød
 • Æg
 • Mælk og Mejeriprodukter
 • Korn
 • Sukker
 • Ris
 • Frisk frugt og grøntsager
 • Forarbejdet frugt og grønt
 • Vin
 • Fedtstoffer (olivenolie)

Andre varer

 • Sammensatte varer

Nærmere oplysning om ordningen, samt for hvilke varer der kan ydes eksportrestitution kan findes på www,NaturErhverv.dk.

Udførselsprocedure vedrørende landbrugsvarer

Der er fastlagt en særlig procedure for udførsel af varer mod restitution samt varer, som er licenspligtige, dvs. at der skal en tilladelse til at eksportere varerne.

For at kunne opnå eksportstøtte skal eksportøren indsende en ansøgning og opfylde de fastlagte udførselsprocedurer.

Udførselsproceduren er i mange detaljer den samme, som er beskrevet i afsnit F.A.35.1.3 om udførselsprocedure for varer. Dog er reglerne skærpede for restitutionsvarer, især kontrolforanstaltningerne, som SKAT står for, er meget restriktive og omfattende.

Udførselsproceduren indeholder følgende:

 • Forudanmeldelse 24 timer før indladning begynder.
 • Kontrol, som kan opdeles sådan:
  • Indladningskontrol
  • Overensstemmelseskontrol
  • Plombekontrol
  • Ombytningskontrol
  • Udpassagekontrol.
 • Transportdokument T5 skal i nogle tilfælde anvendes.
 • Frigivelse
  • af udførselsangivelsen
  • udstedelse af T5 dokument.
 • Udpassage:
  • Dokumentation af udpassage - udførselsangivelsen eller EAD-dokumentet
  • Afslutning af T5 dokument ved udpassage.
 • Godkendelse af eksporten og udbetaling af restitution.

Provianteringsangivelse vedrørende landbrugsvarer til skibe og fly mv

Ved proviantering med varer mod udbetaling af eksportrestitutioner skal der afgives YM-oplysninger i e-Export under angivelsestype 31 YM godkendt ordning eller 32 YM almindelig procedure. Se nærmere på www.NaturErhverv.dk.

Ved leverancer til militæret, diplomatiske repræsentationer og internationale organisationer, anvendes særlige formularer, se afsnit F.A.18.10 om varer til diplomater, NATO mv.

Se afsnit F.A.35.1.3 om udførselsprocedure for varer under proviantering.

SKATs e-Export

Varer, der er omfattet af EU's landbrugsordninger, skal udelukkende angives i e-Export under angivelsestype:

 • 31 YM godkendt ordning, eller
 • 32 YM almindelig procedure.

Se afsnit F.A.35.2.2 om udfyldning af angivelse for varer under EU's landbrugsordninger.

Antagelsesdatoen for eksport omfattet af EU's landbrugsordninger

Ved udførsel af varer omfattet af EU's landbrugsordninger er antagelsesdatoen den dato, der i forudanmeldelsen er angivet som indladningsstart for varerne.

Det kan forekomme, at indladningen i transportmidlet strækker sig over mere end én dag, fx ved indladning af korn i skibe. Derfor har NaturErhvervstyrelsen bestemt, at antagelsesdatoen for sådanne varer skal fastsættes som det tidspunkt, hvor indladningen ifølge forudanmeldelsen påbegyndes.

Det er uden betydning, hvor mange dage indladningen varer, eller om indladningsforløbet overskrider en månedsgrænse.

Antagelsesdatoen er bestemmende for den sats, der anvendes ved beregning af eventuelle eksportafgifter og restitutionsbeløb. I tilfælde, hvor der i forbindelse med eksporten fremlægges forudfastsættelsesattester mv., er satsdatoen dog fastsat i overensstemmelse med dette dokument.

Forudanmeldelse

Landbrugsvarer, der angives til udførsel mod restitution, skal af hensyn til risikoanalyse og eventuel udvælgelse til fysisk kontrol, forudanmeldes til det kompetente indladningstoldsted senest 24 timer, før indladningen begynder.

For landbrugsvarer med restitution gælder, at varerne efter særlige kontrolregler, som er fastsat i forbindelse med EU's landbrugsordninger, som hovedregel kontrolleres på indladningsstedet. Formålet hermed er, at varerne kontrolleres i lokaler, der - på grund af temperatur, fugtighed mv. - er mest gunstige for varernes holdbarhed. Det samme hensyn til varernes bevarelse kan ikke tages ved udpakning og kontrol på andre lokaliteter.

Forudanmeldelsen skal ske via e-Export under angivelsesart:

 • 31 YM godkendt ordning, eller
 • 32 YM almindelig procedure.

Forudanmeldelsen skal udfyldes efter reglerne i afsnit F.A.35.2.2 om udfyldelse af angivelse for landbrugsvarer under EU's landbrugsordninger.

Både store og små varelinjer skal forudanmeldes, de små varelinjer dog alene efter indladningstoldstedets lokalt fastsatte tidsfrist.

Store varelinjer er pr. 1. januar 2000 defineret som udførsler (varelinjer), hvor det samlede restitutionsbeløb er 1000 EUR eller derover for alle vareposter med samme varekode.

På det anmeldte indladningstidspunkt skal eventuelt kontroleksemplar T5 foreligge på indladningsstedet i udfyldt og underskrevet stand.

Når indladningstidspunktet/sluttidspunktet er passeret, indsættes faktisk ekspeditionstidspunkt i e-Export. Herefter udskrives EAD-dokumentet. Det tildelte MRN-nummer skrives med letlæselig håndskrift på kontroleksemplar T5, hvis dette anvendes.

Indladninger, der sker fra flere eksportører

Hvis forsendelsen foretages af én speditør, og indladningerne sker fra flere eksportører, der afgiver hver sin udførselsangivelse, skal forudanmeldelse ske til de steder, der står i den enkelte eksportørs bevilling.

SKAT kan give tilladelse til, at kontrollen kan foregå på det sidste indladningssted, hvis der er tilstrækkelige faciliteter til rådighed på dette sted til at foretage kontrol.

De enkelte forudanmeldelser skal indeholde oplysninger om, hvor den fysiske kontrol ønskes foretaget.

Godkendt frembydelsessted og EU's landbrugsvarer

Eksportører, der udfører varer under EU's landbrugsordninger fra et godkendt frembydelsessted, skal afgive YM-oplysningerne i e-Export under angivelsesart 31 YM godkendt ordning.

Ved direkte udførsel af Danmark skal der på læssestederne fremlægges et print af udførselsledsagedokumentet (SAD-dokument).

Ved udførsel via et andet EU-land skal der på læssestederne fremlægges print af udførselsledsagedokumentet (SAD-dokument), samt kontroleksemplar T5, se afsnit F.A.35.2.3 om udfyldelse af kontroleksemplar T5.

SKAT attesterer i de tilfælde, hvor eksportøren har afskrevet på eksportlicenser/forudfastsættelsesattester, og noterer det på eksportledsagedokumentets MRN.