Dato for udgivelse
23 May 2016 12:27
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 Apr 2016 14:20
SKM-nummer
SKM2016.235.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
15-3103400
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Handel med udlandet og betalingspligtige personer
Emneord
Leveringssted - grænsehandel - fjernsalg
Resumé

Skatterådet kan bekræfte, at Spørger med baggrund i det beskrevne forretningskoncept kan sælge træpiller uden dansk moms til danske og tyske kunder, idet leveringsstedet for salget af træpillerne ikke kan anses for at være i Danmark.

Ligeledes kan rådet bekræfte, at det ikke gør nogen forskel på fastlæggelsen af leveringsstedet, hvis kunderne eller deres transportører kun kan afhente træpiller på lageret i Tyskland inden for et nærmere fastsat tidsrum

Rådet kan derimod ikke bekræfte, at leveringsstedet for salget af træpillerne ikke er i Danmark, når Spørgeren alene henviser til én mulig transportør på sin hjemmeside.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 4, nr. 1

Reference(r)

Momsloven § 14, stk. 1, nr. 2.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit D.A.6.1.6.

Spørgsmål

  1. Er Skatterådet enig i, at Spørger kan sælge træpiller uden dansk moms til danske og tyske kunder?
  2. Gør det nogen forskel på besvarelsen af spørgsmål 1, hvis der alene henvises til én mulig transportør?
  3. Gør det nogen forskel på besvarelsen af spørgsmål 1, hvis kunderne eller deres transportører kun kan afhente træpiller på lageret i Tyskland inden for et nærmere fastsat tidsrum?

Svar

  1. Ja

  2. Ja

  3. Nej

Under hensyn til skattemyndighedernes tavshedspligt, jf. skatteforvaltningslovens § 17, offentliggøres det bindende svar i redigeret form.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger producerer og sælger forskellige former for paller, krydsfiner- og transportkasser mv., ligesom Spørger producerer træpiller til videresalg.

Træpillerne produceres på Spørgers fabrik i Danmark. Træpillerne transporteres direkte efter produktion i Danmark til lageret i Tyskland i meget store partier, der ikke på nogen måde kan individualiseres i forhold til online-salget. Der sker ikke løbende overførsel fra fabrikken til lageret i Tyskland i forhold til online-salget. Kundens varer befinder sig på salgstidspunktet på lageret i Tyskland. Ejendomsretten til træpillerne overgår til køber på det tidspunkt, hvor træpillerne er individualiseret, hvilket vil sige, når kunden har fået sit parti læsset over på en lastvogn. Forsendelsen til slutbrugeren sker derved først, når køber transporterer træpillerne fra lageret i Tyskland.

Salget sker enten via Spørgers hjemmeside eller ved bestilling og betaling på stedet på Spørgers lager i Handewitt, Tyskland.

Spørger er momsregistreret i Tyskland, og kunderne modtager en faktura med tysk moms. Fakturaen indeholder Spørgers tyske momsnummer.

Kunderne kan vælge selv at hente (og evt. betale) træpillerne i Tyskland eller bestille en vognmand til at fragte disse. Spørger foreslår på hjemmesiden 2 transportører, hvor der er linket til deres hjemmeside, men det er helt valgfrit, hvorvidt kunderne ønsker selv at hente varerne, benytte sig af de vognmænd, som Spørger henviser til, eller benytte øvrige transportører. Hvis en kunde ønsker at benytte én af de foreslåede vognmænd, er dette Spørger uvedkommende - både i relation til aftale, reklamationer og ved betaling mv.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Af SKM2011.207.SR fremgår det, at Skatterådet kan bekræfte, at en virksomhed med hovedkontor i Danmark kunne sælge træpiller fra sit tyske lager uden dansk moms. Salget skete via selskabets danske hjemmeside, og betalingen skete til selskabets danske bankkonto. Skatterådet bekræftede samtidigt, at virksomheden kunne foretage en henvisning til ekstern fragtmand i forbindelse med modtagelsen af bestillingen af træpillerne, hvor kunden betaler for fragten direkte til fragtmanden.

Skatterådet har, jf. SKM2013.720.SR, efterfølgende bekræftet, at en tysk etableret virksomhed kan sælge varer (i det konkrete tilfælde kolonialvarer mv.) uden dansk moms til danske kunder, når kunderne selv henter varerne. Også her kan virksomheden henvise/anbefale en dansk og/eller tysk transportør til at fragte varerne fra det tyske lager til kundernes adresse i Danmark.

Skatterådet bekræfter, jf. SKM2014.606.SR, samstemmende med ovenstående, at en tysk virksomhed kan sælge varer (i det konkrete tilfælde protein- og kosttilskud) til danske kunder fra sin hjemmeside uden dansk moms, når kunderne selv afhentede varerne i Tyskland. Denne virksomhed påtænkte at henvise til en fragtmand, hvor kundens oplysninger automatisk blev videre-sendt til fragtmanden (afhentningsadresse, leveringsadresse mv.), og her har Skatterådet tilkendegivet, at dette ikke kan ske uden dansk moms.

Af nyeste praksis kan nævnes SKM2015.657.SR, hvor en virksomhed kunne sælge forbrugsvarer til kunder i Danmark via en onlinebutik uden fakturering af dansk moms, når varerne skulle afhentes ved selskabets lager i Tyskland. Her var det ikke afgørende, at virksomheden gav kunderne generelle informationer omkring fragtpriser.

Af ældre praksis kan nævnes SKM2010.216.SR, SKM2006.534.SR og SKM2008.457.SR, hvor Skatterådet har tilkendegivet, at der i alle tilfælde kunne sælges varer fra Tyskland uden dansk moms. Der blev i disse tilfælde også linket fra virksomhedernes hjemmeside til én eller flere transportører, der kunne fragte varerne fra det tyske lager til kundernes adresse i Danmark.

Med hensyn til spørgsmål 3 kan Spørger ikke ud fra praksis se, at det skulle være en hindring i forhold til at kunne sælge træpillerne udelukkende med tysk moms. Det har efter Spørgers opfattelse ingen betydning for momsbehandlingen.

Det er Spørger klare opfattelse, at Spørgers salg af træpiller i Tyskland kan ske uden dansk moms ud fra beskrivelsen ovenfor. Der er ingen tvivl om, at kunderne selv henter varerne i Tyskland, og at nogle kunder ikke har bestilt eller betalt for varerne forud for afhentningen, men køber varerne på stedet.

I henhold til praksis er det muligt at bestille og betale varerne på virksomhedens hjemmeside og betale til en dansk bankkonto, hvorefter varerne udleveres i Tyskland, uden at der skal betales dansk moms, jf. SKM2011.207.SR.

Omkring henvisning til mulige transportører siger ovenstående praksis enstemmigt, at dette ikke medfører, at der skal betales dansk moms, når det sker på den måde, som det er tilfældet hos Spørger.

Der er endvidere efter Spørgers opfattelse ingen sammenhæng mellem at promovere én mulig transportør og liste en transportør på hjemmesiden, som kunderne kan gøre brug af eller frit fragte varerne selv eller bestille øvrige transportører. I sagens natur må promovering efter en almindelig forståelse betyde en kraftig fremhævelse af transportøren, og det er ikke nødvendigvis tilfældet blot ved en oplistning er én mulig transportør. Efter Spørgers opfattelse kan man ikke promovere ved en simpel oplistning, men alene ved at anbefale eller på anden måde fremhæve som noget positivt.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at Spørger kan sælge træpiller uden dansk moms til danske og tyske kunder.

Lovgrundlag

Momslovens § 14, stk. 1, nr. 1, 2 og 3, har følgende ordlyd:

"§ 14. Leveringsstedet for varer er her i landet i følgende tilfælde:

1. Når varen ikke forsendes eller transporteres og varen befinder sig her i landet på leveringstidspunktet.

2. Når varen forsendes eller transporteres og varen befinder sig her i landet på det tidspunkt, hvor forsendelsen eller transporten til aftageren påbegyndes. Leveringsstedet er dog ikke her i landet, når varen installeres eller monteres i udlandet af leverandøren eller for dennes regning, eller når varen sælges ved fjernsalg til andre lande og virksomheden er registreringspligtig for dette salg i det andet EU-land. Ved fjernsalg forstås salg af varer, bortset fra varer afgiftsberigtiget som brugte varer m.v. efter reglerne i kapitel 17 eller efter tilsvarende regler i et andet EU-land, fra et EU-land til et andet EU-land, hvor varerne direkte eller indirekte forsendes eller transporteres af sælgeren eller på dennes vegne til en køber, der ikke er registreret efter §§ 47, 49-50 a eller 51 eller 51 a eller efter tilsvarende regler i et andet EU-land.

3. Når varen forsendes eller transporteres her til landet og varen installeres eller monteres her i landet af en udenlandsk leverandør eller for dennes regning eller varen sælges ved fjernsalg fra et andet EU-land, når virksomheden er registreringspligtig for dette salg her i landet, jf. § 48, stk. 3."

Momslovens § 48, stk. 3, har følgende ordlyd:

"Afgiftspligtige personer, der leverer varer ved fjernsalg her til landet fra andre EU-lande, jf. § 14, nr. 3, skal uanset § 47, stk. 2, ikke registreres og betale afgift her i landet, når leveringen vedrører andre varer end punktafgiftspligtige varer, jf. § 34, stk. 1, nr. 3, og den samlede levering her til landet ved fjernsalg hverken i det løbende eller i det foregående kalenderår overstiger 280.000 kr."

 

Praksis

SKM2010.396.HR

H1 ApS, som drev detailforretning i Danmark med salg af bl.a. jetbåde, markedsførte i årene 1998 til 2002 et grænsehandelsarrangement, hvorefter firmaets varer kunne købes med tysk moms i stedet for med dansk moms, hvis kunden købte båden hos G1 i Tyskland og afhentede båden der.

Om dette arrangement lagde Højesteret til grund, at bådene blev forevist i H1 ApS forretningslokaler i Danmark. Efter kundens valg af en båd kontaktede H1 ApS G1 og oplyste, at der ville komme en kunde, hvorefter H1 ApS transporterede båden til Tyskland. Kunden fik båden udleveret mod kontant betaling til G1, og G1 betalte herefter H1 ApS. G1s fortjeneste bestod alene i et fast beløb på 500 kr. pr. båd. G1 drev ikke i øvrigt virksomhed med salg af både, og G1 fandtes heller ikke at være berettiget til at disponere over båden på anden måde, herunder ved salg til tredjemand.

Højesteret fandt, at de danske kunders købsaftale under disse omstændigheder reelt måtte anses for indgået med H1 ApS og ikke med G1, som alene måtte anses for at have fungeret som et uselvstændigt mellemled i forbindelse med bådens udlevering og købesummens betaling. H1 ApS' levering, jf. momslovens § 4, stk. 1, 2. pkt., var således sket til den danske kunde og ikke til G1.

Da båden befandt sig i Danmark på det tidspunkt, hvor transporten til den danske kunde (aftageren) begyndte, var leveringsstedet her i landet, jf. momslovens § 14, nr. 2, 1. pkt., og der skulle derfor betales moms i Danmark.

SKM2015.657.SR

Skatterådet kan bekræfte, at Spørger kan sælge forbrugsvarer til kunder i Danmark via en onlinebutik uden fakturering af dansk moms, når varerne skal afhentes ved selskabets lager i Tyskland, samt at det vil medføre samme resultat, såfremt Spørger ikke bistår med transporten, men alene giver kunderne generelle informationer om fragtpriser.

SKM2014.606.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at en tysk virksomhed kan sælge bl.a. protein- og kosttilskud til danske kunder fra sin hjemmeside alene med tysk moms, såfremt kunderne selv skal sørge for afhentning i Tyskland

Skatterådet kunne derimod ikke bekræfte, at det samme vil være tilfældet, såfremt Spørgeren udvirker købsprocessen således, at Spørgers hjemmeside automatisk videresender oplysninger til fragtmanden om afhentningsadresse, leveringsadresse, faktureringsadresse og prisen på fragten. Spørger organiserer herved reelt transporten af varerne sammen med transportørerne, idet køberen blot skal godkende en på forhånd udarbejdet transportaftale - en transportaftale, som er sammenstykket af sælgeren og transportøren i fællesskab. I dette tilfælde skal varerne faktureres med dansk moms.

SKM2013.720.SR

Skatterådet kan bekræfte, at spørger fra Tyskland kan sælge blandt andet kolonialvarer, øl, vin og sodavand via et allerede etableret online-handelskoncept til danske kunder alene med tysk moms, når kunderne selv afhenter varerne.

Skatterådet kan endvidere bekræfte, at spørger kan henvise til/anbefale en dansk og/eller en tysk transportør til transport af de købte varer fra spørgers lager i Tyskland til kundens adresse i Danmark, uden at der skal pålægges dansk moms.

Skatterådet bemærker dog, at besvarelsen ikke udelukker, at SKAT efterfølgende på baggrund af yderligere tilvejebragte oplysninger om de konkret foretagne transaktioner konstaterer, at der efter en samlet helhedsbedømmelse af transaktionerne, eller eventuelt ud fra misbrugsbetragtninger, er tale om fjernsalg, og dermed skal afregnes dansk moms.

SKM2011.207.SR

Skatterådet kan bekræfte, at spørger kan sælge træpiller fra sit tyske lager uden dansk moms via selskabets danske hjemmeside og modtage betaling herfor med betalingskort eller bankoverførsel til selskabets danske bankkonto. Skatterådet kan endvidere bekræfte, at spørger kan foretage en henvisning til en ekstern fragtmand i forbindelse med modtagelsen af bestillingen af varer, hvor kunden betaler direkte til fragtmanden, uden at dette medfører afregning af dansk moms på de solgte varer. Skatterådet bemærker dog, at besvarelsen ikke udelukker, at SKAT efterfølgende på baggrund af yderligere tilvejebragte oplysninger om de konkret foretagne transaktioner konstaterer, at der efter en samlet helhedsbedømmelse af transaktionerne, eller eventuelt ud fra misbrugsbetragtninger, er tale om fjernsalg, og dermed skal afregnes dansk moms.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at spørgers tyske filial, efter ordremodtagelse fra en dansk kunde, kan bestille træpillerne fra en polsk fabrikant til levering direkte til den danske kunde, uden fysisk at have været på den tyske filials lagerplads, uden afregning af dansk moms

Begrundelse

Ved salg af træpiller fra Spørgers virksomhed vil Spørger skulle fakturere med dansk moms, såfremt træpillerne i henhold til momsloven har leveringssted i Danmark.

Det bemærkes, at Spørger er en dansk virksomhed. Spørger producerer træpiller på sin fabrik i Danmark, og når træpillerne er blevet produceret transporteres de til Spørgers lager i Tyskland, hvorfra de udleveres til kunder, der har købt dem via Spørgers hjemmeside, og sælges til danske og tyske kunder, som besøger lageret.

Det er SKATs vurdering, at der ikke med baggrund i Højesterets dom, SKM2010.396.HR er tilstrækkeligt grundlag for at antage, at salget af træpiller til danske kunder har leveringssted i Danmark, jf. momslovens § 14, stk. 1, nr. 1.

Der er herved bl.a. henset til det oplyste om, at træpillerne transporteres direkte efter produktion i Danmark til lageret i Tyskland i meget store partier, der ikke på nogen måde kan individualiseres i forhold til online-salget, ligesom lageret i Tyskland er åbent for salg af træpiller til alle kunder, der kommer forbi i åbningstiden.

At træpillerne befinder sig her i landet inden transporten til Tyskland, ligesom der blot er tale om et lager i Tyskland, kan efter en konkret vurdering ikke medføre et andet resultat.

Efter reglerne i momslovens § 14, stk. 1, nr. 3, er leveringsstedet endvidere i Danmark, når varen sælges ved fjernsalg fra et andet EU-land, og når virksomheden er registreringspligtig for dette salg her i landet, jf. momslovens § 48, stk. 3. Registreringspligten indtræder ved en omsætning på 280.000 kr.

Ved fjernsalg forstås salg af varer, bortset fra varer afgiftsberigtiget som brugte varer m.v. efter reglerne i kapitel 17 eller efter tilsvarende regler i et andet EU-land, fra et EU-land til et andet EU-land, hvor varerne direkte eller indirekte forsendes af sælgeren eller på dennes vegne til en køber, der ikke er registreret, jf. momslovens § 14, stk. 1, nr. 2.

Spørger har oplyst, at kunderne kan vælge selv at hente træpillerne i Tyskland eller bestille en fragtmand til at transportere disse. Spørger foreslår på sine hjemmeside 2 fragtmænd, og der er linket til disses hjemmeside. Det er efter det oplyste helt valgfrit, hvorvidt kunderne ønsker selv at hente varerne eller benytte sig af de vognmænd, som Spørger henviser til, eller øvrige transportører.

SKAT bemærker, at der ikke i sig selv er tale om fjernsalg, når sælgeren af varerne foretager en oplistning af mulige transportører på sin hjemmeside eller lignende i forbindelse med salget, såfremt denne oversigt blot er udtryk for, at sælgeren selv har undersøgt, hvilke transportører der kan tænkes at ville forestå transporten og derefter ønsker at informere sine kunder herom som en service, jf. SKM2016.112.SKAT.

Sælgeren kan ligeledes uden at blive anset for at være indirekte involveret i transporten oplyse kontaktoplysninger på transportøren. Disse elementer er ikke i sig selv tilstrækkelige til, at Spørger må anses for aktivt at sætte køberen i kontakt med transportøren, jf. SKM2016.112.SKAT.

Salget af træpiller via Spørgers hjemmeside kan under disse forudsætninger ikke anses for at have leveringssted i Danmark og salget skal derfor ikke pålægges dansk moms.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at det ikke gør nogen forskel på besvarelsen af spørgsmål 1, hvis der alene henvises til én mulig transportør.

Lovgrundlag

Se "Lovgrundlag" under spørgsmål 1.

Praksis

Se "Praksis" under spørgsmål 1

Begrundelse

Efter reglerne i momslovens § 14, stk. 1, nr. 3, er leveringsstedet i Danmark, når varen sælges ved fjernsalg fra et andet EU-land, og når virksomheden er registreringspligtig for dette salg her i landet, jf. momslovens § 48, stk. 3. Registreringspligten indtræder ved en omsætning på 280.000 kr.

Ved fjernsalg forstås salg af varer, bortset fra varer afgiftsberigtiget som brugte varer m.v. efter reglerne i kapitel 17 eller efter tilsvarende regler i et andet EU-land, fra et EU-land til et andet EU-land, hvor varerne direkte eller indirekte forsendes af sælgeren eller på dennes vegne til en køber, der ikke er registreret, jf. momslovens § 14, stk. 1, nr. 2.

Spørger har oplyst, at kunderne kan vælge selv at hente træpillerne i Tyskland eller bestille en fragtmand til at transportere disse. Spørger påtænker på sin hjemmeside at oplyse navn og kontaktoplysninger på én fragtmand. Det er efter det oplyste helt valgfrit, hvorvidt kunderne ønsker selv at hente varerne eller benytte sig af den vognmænd, som Spørger henviser til, eller øvrige transportører.

Det er SKATs opfattelse, at Spørger i denne situation må anses for at være indirekte involveret i transporten af varerne i de tilfælde, hvor kunden rent faktisk vælger den ene transportør, som Spørger henviser til.

Der er herved henset til, at Spørger herved må anses for aktivt at promovere én bestemt transportør, hvilket er tilstrækkeligt til at opfylde betingelserne for, at der er tale om fjernsalg, jf. SKM2016.112.SKAT.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Ja".

Spørgsmål 3

Det ønskes bekræftet, at det ikke gør nogen forskel på besvarelsen af spørgsmål 1, hvis kunderne eller deres transportører kun kan afhente træpiller på lageret i Tyskland inden for et nærmere fastsat tidsrum.

Lovgrundlag

Se "Lovgrundlag" under spørgsmål 1.

Praksis

Se "Praksis" under spørgsmål 1

Begrundelse

Efter reglerne i momslovens § 14, stk. 1, nr. 3, er leveringsstedet i Danmark, når varen sælges ved fjernsalg fra et andet EU-land, og når virksomheden er registreringspligtig for dette salg her i landet, jf. momslovens § 48, stk. 3. Registreringspligten indtræder ved en omsætning på 280.000 kr.

Ved fjernsalg forstås salg af varer, bortset fra varer afgiftsberigtiget som brugte varer m.v. efter reglerne i kapitel 17 eller efter tilsvarende regler i et andet EU-land, fra et EU-land til et andet EU-land, hvor varerne direkte eller indirekte forsendes af sælgeren eller på dennes vegne til en køber, der ikke er registreret, jf. momslovens § 14, stk. 1, nr. 2.

Det er SKATs vurdering, at det ikke kan tillægges vægt ved vurdering af, om der er tale om fjernsalg eller ej i momslovens forstand, hvorledes lagerets åbningstider er tilrettelagt.

Det bemærkes endvidere, at åbningstiderne heller ikke kan tillægges vægt ved vurderingen af, om det med baggrund i Højesterets dom, SKM2010.396.HR er tilstrækkeligt grundlag for at antage, at salget af træpiller til danske kunder har leveringssted i Danmark, jf. momslovens § 14, stk. 1. Som anført under spørgsmål 1 bliver der i denne relation alene lagt vægt på, at lageret er åbent for salg af træpiller for kunder, der kommer for at købe uden at have bestilt træpillerne på forhånd.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 3 besvares med "Nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.