Dato for udgivelse
19 May 2016 13:22
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 May 2016 13:22
SKM-nummer
SKM2016.228.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
14-5229685
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Genoptagelse, Ejendomsvurdering
Resumé

SKAT har foretaget et juridisk eftersyn af skatteforvaltningslovens § 33. Det er herefter SKATs vurdering, at muligheden for genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 33, stk. 1 og 2 også omfatter vurderinger foretaget på et fejlagtigt grundlag som følge af fejlagtig eller manglende registrering, hvis denne fejl er opstået i SKATs egne registreringer/interne systemer.

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-2, afsnit A.A.8.4.1.

Sammenfatning

SKAT har genovervejet fortolkningen af skatteforvaltningslovens § 33.

Ved lov nr. 925 af 18. september 2012 blev skatteforvaltningslovens § 33 omskrevet. Betingelserne for genoptagelse af ejendomsvurderinger blev ved denne omskrivning ændret væsentligt.

Det er en betingelse for genoptagelse af en vurdering, at den pågældende vurdering er foretaget på et fejlagtigt grundlag som følge af fejlagtig eller manglende registrering af ejendommens grundareal, bygningsareal, planforhold eller lignende faktiske forhold, jf. skatteforvaltningslovens § 33, stk. 1 og 2.

Denne betingelse har virkning for anmodninger om genoptagelse, som SKAT har modtaget fra og med den 1. januar 2013.

SKATs hidtidige fortolkning

SKAT har hidtil fortolket ovennævnte betingelse sådan, at genoptagelse har været mulig, hvis den fejlagtige eller manglende registrering af ejendommens grundareal mv., der er årsag til den fejlagtige vurdering, er opstået i registreringer/systemer uden for SKAT, f.eks. BBR, mens genoptagelse ikke har været mulig, hvis fejlen alene er opstået i forbindelse med SKATs egne registreringer/interne systemer.

Baggrunden for SKATs ændrede fortolkning

SKAT har foretaget et juridisk eftersyn af den ovennævnte fortolkning af skatteforvaltningslovens § 33.

Dette eftersyn har på baggrund af bestemmelsens ordlyd, bemærkningerne til bestemmelsen samt baggrunden for indførelsen af de skærpede regler for genoptagelse ført til, at det nu er SKATs vurdering, at muligheden for genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 33, stk. 1 og 2 også omfatter vurderinger foretaget på et fejlagtigt grundlag som følge af fejlagtig eller manglende registrering, hvis denne fejl er opstået i SKATs egne registreringer/interne systemer. 

Genoptagelse - fremover

Som følge af ovenstående ændring af fortolkningen kan der også ske genoptagelse af en fejlagtig vurdering, hvis den fejlagtige vurdering skyldes en fejlagtig eller manglende registrering af ejendommens grundareal, bygningsareal, planforhold eller lignende faktiske forhold i SKATs egne registreringer/interne systemer.

Ordinær genoptagelse kan ske på ejendomsejerens eller SKATs foranledning indtil den 1. maj i det fjerde år efter udløbet af det kalenderår, hvor den fejlagtige vurdering første gang er foretaget, jf. skatteforvaltningslovens § 33, stk. 1 og 2. Herudover kan der for tidligere år ske ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 33, stk. 3 og 4.

Genoptagelse af afgjorte sager

Genoptagelse af afgjorte sager kan tilsvarende ske, hvis en tidligere anmodning om genoptagelse er nægtet med den begrundelse, at den pågældende fejl alene er opstået i SKATs egne registreringer/interne systemer.

SKAT vil genoptage sager af egen drift i det omfang, det er muligt at identificere sagerne. Skatteydere, der har sager, som de mener, er omfattet af styresignalet, kan endvidere anmode SKAT om genoptagelse med henvisning til dette styresignal.

Anmodning om genoptagelse skal indgives til SKAT senest 6 måneder efter offentliggørelsen af dette styresignal på SKATs hjemmeside.

Det er en betingelse for genoptagelse, at den tidligere anmodning er modtaget hos SKAT den 1. januar 2013 eller senere.

Anmodninger om genoptagelse, der modtages hos SKAT efter 6 måneders fristens udløb, vil blive behandlet som en ny anmodning om genoptagelse.

Sager, der er påklaget, vil blive behandlet af klageinstansen, men hvis klager ønsker, at sagen skal behandles i SKAT som 1. instans, skal klager tilbagekalde sin klage og anmode SKAT om behandling af sagen.

Ophævelse

Styresignalet bortfalder 6 måneder efter offentliggørelsen på SKATs hjemmeside.

Ændringen vil blive indarbejdet i Den juridiske vejledning 2016-2.