Dato for udgivelse
20 May 2016 11:22
Til
Virksomheder og medarbejdere beskæftiget med Told
Sagsnummer
16-0663706
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Kommissionen har bedt om, at medlemsstaterne meddeler deres godkendte eksportører, at produkter skal kunne identificeres i handelsdokumenterne.


Kommissionen har bedt om, at medlemsstaterne meddeler deres godkendte eksportører, at produkter skal kunne identificeres i handelsdokumenterne. Det kommer efter, at Kommissionen fra et partnerland har fået meddelelse om følgende:

- Blanding af præferentiel og ikke-præferenceoprindelse af produkter på det samme dokument

- Ikke klar præferenceoprindelses markering

- Henvisning til EU i oprindelses erklæringen, mens der anvendes navnet på forskellige medlemsstater på det kommercielle dokument

- Svært at identificere den ansvarlige person med ansvar for erklæringen og oprindelse (manglende navn og underskrift)

Derfor skal der på de dokumenter, som oprindelsen udfærdiges på, være beskrivelse af produkterne så det muliggør deres identifikation. Produkter uden oprindelsesstatus skal være tydeligt identificeret. Hvis varerne i fakturaen eller et andet handelsdokument har deres præferenceoprindelse i forskellige lande eller områder, skal navne eller de officielle forkortelser (ISO koder) i de lande og territorier angives. En mulighed for at skelne mellem varer med oprindelse og varer uden oprindelsesstatus, er at angive oprindelseslandet i parentes bag hver position. En anden mulighed er angive to overskrifter på fakturaen for oprindelses varer og varer uden oprindelsesstatus. En anden løsning er at nummerere positioner efter hinanden og endelig indikere, hvilke af numrene, der er oprindelsesvarer, og dem som ikke har oprindelsesstatus. Nedenfor fremgår den meddelelse som Kommissionen har bedt Toldmyndighederne i medlemsstaterne om at sende ud til de godkendte eksportører.

Identification of originating products in the commercial documents

On the documents on which the origin declaration is made out, products must be described in detail, to enable their identification.

Non-originating products must be clearly identified. If the goods listed in the invoice or another commercial document have their preferential origin in different countries or territories, the names or the official abbreviations (ISO codes) of the countries or territories should be indicated.

One possibility to distinguish between originating and non-originating goods is to indicate the country of origin in brackets behind every position. Another possibility is indicating two headings on the invoice, notably originating goods and non-originating goods, with an indication of the goods under the corresponding heading. Another solution is to number the positions consecutively and finally indicate which of the numbers are originating goods and which are non-originating.