Dato for offentliggørelse
30 Jun 2018 10:40
Serienummer
S nr. 15
Resumé

Vejledning til indberetning af bidrag/indskud på pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit 1 gældende for indkomståret 2016. Vejledningen omhandler både bidrag/indskud på privattegnede ordninger og bidrag/indskud på arbejdsgiveradministrerede ordninger. Reglerne fremgår af bekendtgørelse om indberetningspligter nr. 890 af 10 juli 2015 m.v. kapitel 10 - 12 og med senere ændring af 30/5-2016 nr. 542.

Hvad er nyt?

I version 1.2:

Styrelsesnavnet er rettet fra SKAT til Skattestyrelsen. Vejledningen er derudover uændret.

I version 1.1:

For 2016 er der ingen ændring til individstrukturene til 2250, 2251 og 2252 i forhold til 2015.

Pensionsindbetalinger individ 2250 og 2251:

Ny pligt: Udenlandsk identifikationsnummer (TIN-nr.). Der skal nu indberettes TIN-nr. for personer, som ikke bor i Danmark jf. bekendtgørelse nr. 542  af 30/5-2016, som trådte i kraft 1.7.2016. Se bekendtgørelsen på https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=180516

Pligten til at indberette TIN-nr. gælder kun for konti og depoter, der er oprettet/aftalt fra og med d. 1/7 2016. Det gælder dog også, hvis en konto eller et depot, der var oprettet/aftalt før d. 1/7 2016, efterfølgende ændres eller udvides ved aftale mellem den indberetningspligtige og ejeren af pensionsordningen. 

Der vil IKKE ske afvisning af indberetninger uden disse data for 2016.

Diplomater: Fra og med 1/1 2016 kan der ikke længere indberettes om diplomater. (Ejerstatuskode U).
Som det fremgår af tidligere vejledninger, har det været muligt at indberette ovenstående oplysninger til Pensionssystemet - CPS, men det har ikke været et lovkrav.  

Præcisering:
Ved indberetning på CD, USB eller Tast Selv Erhverv m.v. modtages fejllisterne i papirform.
Fejllistens leveringsadresse er afhængig af den adresse, der er anført i filens startindivid nr. 0001. Adressen i linje 0001 SKAL være relateret til indsender (brugernummeret). Hvis indsender/bureauet ikke kan/skal rette fejllisterne, skal disse videresendes til den indberetningspligtige til fejlrettelse og genindberetning 

Der MÅ IKKE indberettes med fiktive CPR-numre til Pensionssystemet - CPS. 

Til orientering:
- Vi har konstateret, at den typiske fejl i PBL § 21 A overførsler er, at der flyttes fra en arbejdsgiveradministreret ordning frem for en privattegnet ordning først. Såfremt kunden f.eks. har en privattegnet ratepension, SKAL der ske flytning fra den private ordning forud for den arbejdsgiveradministrerede. Se prioriteringsreglen i Den juridiske vejledning - afsnit C.A. 10.2.2.3.3

Der er indsat et eksempel på indberetning i afsnittet § 21 A tilbagebetaling og overførsel.Formuestatistik individ 2252 for 2016:
Indberetningen er beskrevet i afsnittet: Dataindhold for pensionsstatistik.
Indberetningsindividet er beskrevet under individstrukturer (individ 2252) i Edb-indberetning af pensionsbidrag og pensionsstatistik.

Beskrivelse af variablerne, som skal indberettes, findes i Danmarks Nationalbanks INDBERETNINGSVEJLEDNING TIL PENSIONSSTATISTIK af 23. september 2016.

Bemærk at der er ændret/præciseret tekst vedrørende gennemsnitsrenteprodukter i Nationalbankens vejledning for 2016.

Herudover:
- Alle beløb skal være i hele danske kroner.

- Hvis der er rettelser til en del af en indsendt fil, SKAL HELE filen inkl. rettelser sendes ind igen. Der skal indsendes én samlet fil med data til pensionsstatistikken. Der må ikke foretages løbende indberetninger eller rettelser.

ISBN-nummer
978-87-417-0292-6
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen