Dato for offentliggørelse
30 Jun 2018 10:42
Serienummer
S nr. 53
Resumé

Denne vejledning retter sig mod den, der foretager eller formidler udlodning fra aktier. Vejledningen forklarer, hvordan der foretages indberetning til Skattestyrelsen. Gælder for depotførere eller andre, der vælger at anvende eKapitals indberetningsmulighed.

Vejledningen er nu opdateret med de ændringer, der fremgik af årsbrevet vedrørende indkomståret 2016.  

Hvad er nyt?

I version 1.2:

Styrelsesnavn og mailadresser er opdateret. Vejledningen er derudover uændret.

I version 1.1:

Nyt til felt 46: Kode for særlig tilladelse.
Skattestyrelsen har den 12. november 2015 opsagt aftale om reduceret indeholdelse af udbytteskat for visse udenlandske investorer (benævnt VP-ordningen) med virkning for udbytteudbetalinger der vedtages den 1. januar 2016 og senere.

Ordningens ophør betyder, at der for udbytteudlodninger fra danske papirer, der vedtages den 1. januar 2016 og senere skal indeholdes udbytteskat med 27% hos de udenlandske udbyttemodtagere.

Ordningens ophør bevirker desuden, at markering for VP-ordning i felt 46: kode for særlig tilladelse = 2 i individ 2276 ikke må anvendes i forbindelse med udlodning fra danske papirer, der vedtages den 1. januar 2016 eller senere.

Nyt til felt 52: Depotkode.
Præcisering til anvendelse af depotkode REV.

Koncern- og/eller datterselskabsaktier samt anvendelse af depotkode.
Depotkoden REV anvendes til koncern- og/eller datterselskabsaktier jf. Aktieavancebeskatningslovens §§ 4A og 4B, hvor der ikke skal tilbageholdes udbytteskat (ejerandelen udgør 10% eller mere). Depotkoden REV anvendes også til udbytte af egne aktier, hvor der ikke skal tilbageholdes udbytteskat.

Ny depotkode POR.
Fra 1/1-2016 indføres ny depotkode POR, som anvendes til skattefrie (unoterede) porteføljeaktier jf. Aktieavancebeskatningslovens § 4C. Der skal indeholdes udbytteskat med en reduceret sats på 15,4%.

Udbytteskat indeholdt i udlandet.
Ny indberetningspligt for indkomståret 2016 vedrørende den faktiske indeholdte udenlandske udbytteskat. Pligten indeholder alene indberetning af skatten og ikke indeholdelsesprocenten.

Indberetningspligt på samtlige ejere.
Opmærksomheden henledes på, at der i forbindelse med oprettelse af depoter efter 1/1-2016, hvor der er mere end to ejere, vil være indberetningspligt til at oplyse identiteten på samtlige ejere.

Indberetning af alle udbyttemodtagere.
Opmærksomheden henledes på at sikre, at alle udbyttemodtagere, herunder udbytte vedrørende institutternes egen beholdning indberettes.

Den eneste undtagelse til indberetning af udbyttemodtagere, er udbytte til Kongehuset, der ikke er omfattet af indberetningspligten. Alle øvrige udbyttemodtagere skal indberettes.

Indførelse af TINTypekode 3 fra 1/1-2017 til brug fra og med årsultimoindberetningen for 2016.
TINtypekode 3 anvendes når det ikke har været muligt at indhente alle de krævede identifikationsoplysninger på kunden. 
Ved indberetning med TINtypekode 3, skal landekoden være forskellig fra DK. Fornavn og efternavn skal endvidere være udfyldt. Der indberettes i øvrigt alle de identifikationsoplysninger på kunden, som man er i besiddelse af. TINtypekode 3 medfører et advis om at identifikationsoplysningerne ikke er fuldstændige, men indberetningen afvises ikke.

Opmærksomheden henledes på, at selvom der ikke sker afvisning af indberetningen, vil kunderegisteringen stadig være mangelfuld og dermed ikke opfylde kravene til indberetningspligten. Den indberetningspligtige forventes derfor at fortsætte med at søge de manglende oplysninger indhentet. Der bør mindst én gang årligt tages kontakt til kunden med henblik på at indhente de manglende oplysninger.                         

Når ejeren af kontoen/depotet på et senere tidspunkt bliver korrekt identificeret, skal indberetningen efterfølgende ske på normal vis.

Ophævelse af skattekontrollovens §8X.
Skattekontrollovens §8X blev ophævet med virkning fra 1/1-2016. Som følge heraf er der indført en ny hjemmel til indberetning af udenlandsk identifikationsnummer (TIN) jf. bekendtgørelse nr. 542 af 30/5-2016.

Opmærksomheden henledes på, at det ikke længere er nok at oplyse fødselsdato, fødselssted og fødselsstat, såfremt den pågældende stat udsteder identifikationsnumre. Pligten til at oplyse identifikationsnummer (TIN) er udvidet, så den også omfatter udenlandske selskaber.

Det gælder for depoter og konti der er oprettet/aftalt efter d. 1/7-2016 eller hvis depoter/konti oprettet før 1/7-2016 ændres eller udvides ved aftale mellem den indberetningspligtige og ejeren.

Som følge af ophævelsen af Skattekontrollovens §8X, skal der ikke længere indberettes oplysninger om:

  • Udbytte af udenlandske aktier tilhørende diplomater
  • Udbytte af udenlandske aktier på børneopsparingskonti ejet af udlændige.
ISBN-nummer
978-87-417-0188-2
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen