Dato for udgivelse
09 Jun 2016 14:25
SKM-nummer
SKM2016.259.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
16-0001044
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Genoptagelse, ekstraordinær, forældelse, fritagelse, moms, forvaltning, investeringsforening
Resumé

SKATs udsendelse af styresignal, som følge af EU-Domstolens dom i sag C-595/13, Fiscale Eenheid X, afventer igangværende drøftelser med Finanstilsynet om, hvilken type investeringsinstitutter, som efter dansk ret er underlagt "et særligt statsligt tilsyn, jf. EU-Domstolens krav herom. Styresignalet forventes udsendt i løbet af nogle måneder. Adgang til genoptagelse efter underkendelse af praksis er ikke betinget af, at SKAT har offentliggjort et styresignal om genoptagelse. Muligheden for ekstraordinær genoptagelse er betinget af, at kravet ikke er formueretligt forældet.

Reference(r)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 11, litra f).
Skatteforvaltningsloven §§ 32 og 34a, stk. 4.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit D.A.5.11.9.2.

EU-Domstolen har den 9. december 2015 afsat dom i sag C-595/13, Fiscale Eenheid X.

Sagen omhandlede, hvorvidt investeringsselskaber, hvori der er indskudt kapital af flere investorer, som bærer den risiko, der er forbundet med forvaltningen af aktiverne indskudt i disse selskaber med henblik på køb, besiddelse, administration og salg af fast ejendom for at opnå et afkast, der udloddes til samtlige andelshavere i form af dividendeudbetaling, idet de sidstnævnte også drager fordel af andelens værdistigning, kan anses for "investeringsforeninger" som omhandlet i sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6).

Sagen vedrørte endvidere om sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 6, skal fortolkes således, at begrebet "forvaltning" i denne bestemmelse ikke omfatter den faktiske drift af en investeringsforenings faste ejendom.

SKAT arbejder på et styresignal om dommens betydning for dansk praksis. Der pågår imidlertid fortsat drøftelser med Finanstilsynet om, hvilken type af investeringsinstitutter, som efter dansk ret er underlagt et særligt statsligt tilsyn, jf. EU-Domstolens krav herom. Styresignalet forventes udsendt i løbet af nogle måneder.

Adgangen til genoptagelse efter underkendelse af praksis er imidlertid ikke betinget af, at SKAT har offentliggjort et styresignal om genoptagelse.

Denne SKAT-meddelelse har derfor til formål at præcisere, at anmodninger om genoptagelse ikke kan afvises med den begrundelse, at SKAT endnu ikke har udsendt et styresignal. Anmodninger om genoptagelse i den konkrete situationer skal modtages af SKAT og journalisers med henblik på sagsbehandling, når styresignalet er udsendt.

Forældelse

Et krav afledt af en ekstraordinær ansættelses efter skatteforvaltningslovens § 32 forældes 10 år fra forfaldstidspunktet, jf. skatteforvaltningens § 34a, stk. 4.

Da der er tale om en situation, hvor SKAT efter underkendelse af hidtidig praksis vil udsende en genoptagelsesmeddelelse, vil den 10-årige forældelsesfrist for krav på tilbagebetaling blive "fastfrosset" på tidspunktet for den underkendende afgørelse, således at der ikke indtræder forældelse, hvis anmodningen om genoptagelse i øvrigt fremsættes rettidigt, dvs. inden for den i styresignalet fastsatte frist.