Dato for udgivelse
14 Jun 2016 10:37
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14 Jun 2016 10:37
SKM-nummer
SKM2016.269.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
13-0095074
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Studerenderegel, udenlandske studerende, bopælsregel, fuld skattepligt
Resumé

I styresignalet beskrives SKATs ændring af praksis vedrørende kildeskattelovens § 8, stk. 2 og udenlandske studerendes skattepligt, som følge af det bindende svar SKM2015.685.SR.

Hjemmel

Kildeskatteloven § 8, stk. 2

Reference(r)

Lovbekendtgørelse nr. 117 af 29/01/2016, som ændret ved Lov nr. 1884 af 29/12/2015

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit C.F.1.3.

1. Sammenfatning

Skatterådet har i SKM2015.685.SR afgivet bindende svar om, at udenlandske studerende, der i studieøjemed har fået stillet et kollegieværelse til rådighed, eller får betaling til dækning af andet logi under deres ophold her i landet, vil kunne anses for omfattet af kildeskattelovens § 8, stk. 2, og dermed undgå den fulde skattepligt, så længe de er her i landet i mindre end 365 dage på 2 år.

Skatterådets bindende svar indebærer en ændring af hidtidig praksis. I dette styresignal beskriver SKAT konsekvenserne af Skatterådets bindende svar.

 

2. Baggrund og problemstilling

I praksis har SKAT helt overvejende anset de udenlandske studerende for at have bopæl i Danmark i forbindelse med deres (kortvarige) studier og dermed omfattet af fuld skattepligt. Studieboliger som kollegieværelser, tidsbegrænset fremlejede lejligheder, værelser, bofællesskaber o.l. kunne efter SKATs opfattelse udgøre en bopæl.

Efter den hidtidige praksis havde bestemmelsen om, at skattepligt for studerende under visse betingelser først indtræder, når de har opholdt sig her i mere end 365 dage inden for 2 år, således kun begrænset anvendelse, fordi de fleste studerende i dag bor under forhold, der gør, at de anses for at have bopæl i medfør af kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1.

I SKM2015.685.SR fandt Skatterådet, at studerende, der af en dansk selvejende institution fik betalt stipendier og kollegie- eller hotelværelser og var underlagt de af institutionen oplyste vilkår, var omfattet af kildeskattelovens § 8, stk. 2, hvorefter skattepligt først indtræder, når opholdet i Danmark med eller uden afbrydelse har strakt sig over mere end 365 dage inden for et samlet tidsrum på 2 år. Dermed blev de studerende ikke fuldt skattepligtige som følge af bopælsbestemmelsen i kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1.

 

3. Regelgrundlaget

Det følger af kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2 ("6-måneders-reglen"), at personer, der uden at have bopæl her i landet opholder sig her i et tidsrum af mindst 6 måneder, heri medregnet kortvarige ophold i udlandet på grund af ferie eller lignende, er fuldt skattepligtige her til landet.

Af kildeskattelovens § 8, stk. 2, følger dog, at for personer, der som turister eller i studieøjemed tager ophold her i landet, og som under deres ophold ikke driver selvstændig erhvervsvirksomhed her, og som vedvarende er indkomstskattepligtige til deres hjemland efter reglerne for derboende personer, indtræder skattepligt i henhold til kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2, først, når opholdet hermed eller uden afbrydelse har strakt sig over mere end 365 dage inden for et samlet tidsrum af 2 år.

 

4. SKATS opfattelse

Afgrænsning i forhold til kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1

Personer, der i studieøjemed tager ophold her i landet og i øvrigt opfylder betingelserne i kildeskattelovens § 8, stk. 2, anses ikke for skattepligtige efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, selvom de under opholdet råder over en boligfacilitet, der kan benyttes som helårsbolig. Bestemmelsen i kildeskattelovens § 8, stk. 2, finder både anvendelse, når en udenlandsk studerende får stillet en bolig til rådighed, og når denne selv har skaffet sig en bolig.

Den tidsmæssige udstrækning

Ifølge kildeskattelovens § 8, stk. 2, indtræder den fulde skattepligt for disse personer først, når de pågældende har opholdt sig her i landet i 365 dage inden for 2 år. Det betyder, at skattepligten tidligst indtræder 1 år efter, at den pågældende har påbegyndt sit ophold her i landet.

Ved opgørelsen af antallet af opholdsdage medregnes både fulde dage og eventuelle rejsedage.  

I studieøjemed

Det er en betingelse, at personen tager ophold her i studieøjemed. Det er en konkret vurdering, om den pågældende opfylder betingelserne om at være i landet i studieøjemed. Denne vurdering må foretages ud fra en samlet vurdering af de faktiske forhold.

En studerende må godt påtage sig arbejde som lønmodtager, så længe denne - ud fra en samlet vurdering af de faktiske forhold - reelt kan anses for at opholde sig her i studieøjemed. I dette tilfælde vil denne være begrænset skattepligtig af lønarbejdet efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 1.

En person kan ikke være omfattet af kildeskattelovens § 8, stk. 2, hvis den pågældende driver selvstændig virksomhed under sit ophold her.

En person, som tidligere har været omfattet af kildeskattelovens § 8, stk. 2, som studerende, kan ikke længere være omfattet af bestemmelsen, hvis den pågældende ikke længere er her i landet i studieøjemed.

Bopæl inden tilflytning

Ophold i studieøjemed forudsætter, at den pågældende inden tilflytningen ikke har bopæl her i landet. Boligen skal anskaffes eller være anskaffet i forbindelse med og til brug for det i kildeskattelovens § 8, stk. 2, nævnte ophold.

Indkomstskattepligtig i sit hjemland

Det fremgår af bestemmelsen, at den pågældende vedvarende skal være indkomstskattepligtig til sit hjemland efter reglerne for derboende personer.

 

5. Virkningstidspunkt

Den ændrede praksis har virkning fra og med indkomståret 2015. 

 

6. Gyldighed

Den ændrede praksis, som er indeholdt i styresignalet, vil blive indarbejdet i Den juridiske vejledning, 2016-2, afsnit C.F.1.3. Efter offentliggørelsen af Den juridiske vejledning 2016-2 er styresignalet ophævet.